Αυτή η ενότητα παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης του ελέγχου ταυτότητας που βασίζεται σε κλειδί, την προσθήκη κλειδιών SSH και την πρόσβαση στα Edge με πιο ασφαλή τρόπο.

Ο έλεγχος ταυτότητας που βασίζεται σε κλειδί Secure Shell (SSH) είναι μια ασφαλής και ισχυρή μέθοδος ελέγχου ταυτότητας για πρόσβαση σε VMware SD-WAN Edges. Παρέχει μια ισχυρή, κρυπτογραφημένη διαδικασία επαλήθευσης και επικοινωνίας μεταξύ χρηστών και Edge. Η χρήση κλειδιών SSH παρακάμπτει την ανάγκη μη αυτόματης εισαγωγής διαπιστευτηρίων σύνδεσης και αυτοματοποιεί την ασφαλή πρόσβαση στα Edge.
Σημείωση: Τόσο το Edge όσο και το Orchestrator πρέπει να χρησιμοποιούν την έκδοση 5.0.0. ή μεταγενέστερη για να είναι διαθέσιμη αυτή η λειτουργία.
Σημείωση: Οι χρήστες με ρόλους λογαριασμών χειριστή επιχείρησης (Operator business) ή ειδικού επιχείρησης (Business specialist) δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Edge χρησιμοποιώντας έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε κλειδί.
Εκτελέστε τις ακόλουθες εργασίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στα Edge χρησιμοποιώντας έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε κλειδί:
  1. Ρυθμίστε τις παραμέτρους των προνομίων για έναν χρήστη ώστε να έχει πρόσβαση στα Edge με ασφαλή τρόπο. Πρέπει να επιλέξετε Βασικό (Basic) επίπεδο πρόσβασης για τον χρήστη. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του επιπέδου πρόσβασης όταν δημιουργείτε έναν νέο χρήστη και να επιλέξετε να το τροποποιήσετε σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρόλο υπερχρήστη για να τροποποιήσετε το επίπεδο πρόσβασης για έναν χρήστη. Δείτε τα παρακάτω θέματα:
  2. Δημιουργήστε ένα νέο ζεύγος κλειδιών SSH ή εισαγάγετε ένα υπάρχον κλειδί SSH. Δείτε Προσθήκη κλειδιού SSH.
  3. Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας που βασίζεται σε κλειδί για πρόσβαση στα Edge. Δείτε Ενεργοποίηση ασφαλούς πρόσβασης σε Edge για εταιρεία.