Μπορείτε να προβάλετε τις ομάδες multicast που έχουν διαμορφωθεί για την επιχείρηση.

Για να προβάλετε τις ομάδες multicast:

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Δρομολόγηση (Monitor > Routing). Εμφανίζεται η καρτέλα Ομάδες πολλαπλής διανομής (Multicast Groups).

Οι Ομάδες πολλαπλής διανομής (Multicast Groups) εμφανίζουν τις λεπτομέρειες των ήδη διαμορφωμένων ρυθμίσεων ομάδας πολλαπλής διανομής. Για να διαμορφώσετε τις ομάδες multicast, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων multicast για προφίλ.

Η σελίδα εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: διεύθυνση ομάδας multicast, τμήμα που αποτελείται από την ομάδα multicast, διεύθυνση IP προέλευσης, διεύθυνση RP, Πλήθος Edge στην ομάδα multicast, χρονική περίοδο που δημιουργήθηκε και την χρονική περίοδο της τελευταίας ενημέρωσης.

Κάντε κλικ σε μια ομάδα multicast για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των Edge στην ομάδα, μαζί με τις πληροφορίες ανάντη και κατάντη. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή γειτονικών PIM (View PIM Neighbors) για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των γειτονικών PIM που συνδέονται σε ένα συγκεκριμένο Edge.