Η ανίχνευση της απώλειας σήματος υψηλής διαθεσιμότητας επιτρέπει σε ένα Edge να ανιχνεύει αποτυχίες δυνατότητας πρόσβασης σε αναπτύξεις υψηλής διαθεσιμότητας σε δρομολογημένες διασυνδέσεις

Όταν ένα Edge διαθέτει υψηλή διαθεσιμότητα, εντοπίζεται ο αριθμός των διασυνδέσεων LAN και WAN που είναι συνδεδεμένες στο Edge και αυτός ο αριθμός χρησιμοποιείται για τη λήψη της απόφασης σχετικά με την εκτέλεση της ανακατεύθυνσης υψηλής διαθεσιμότητας.

Όταν τα Edge σε λειτουργία υψηλής διαθεσιμότητας αναπτύσσονται σε ESXi, οι LAN και WAN vNIC του Edge συνδέονται με uplink μέσω μεμονωμένων ή πολλαπλών φυσικών NIC. Εάν μία από τις φυσικές NIC δεν λειτουργεί, ο αριθμός των διασυνδέσεων που υπολογίζεται από την υψηλή διαθεσιμότητα δεν θα διαφέρει από τις vNIC του Edge. Οι συνδέσεις vSwitch παραμένουν άθικτες, αποτρέποντας την ανακατεύθυνση υψηλής διαθεσιμότητας.

Ενεργοποιώντας την ανίχνευση απώλειας σήματος σε μια δρομολογημένη διασύνδεση, είναι δυνατό να προσδιοριστεί η απώλεια σήματος και η ανακατεύθυνση. Η ανίχνευση απώλειας σήματος μπορεί να γίνει με βάση την παρακολούθηση ARP στο επόμενο hop για δρομολογημένες διασυνδέσεις. Η ανίχνευση απώλειας σήματος γίνεται μόνο σε ενεργό Edge και μόνο για ενεργές διασυνδέσεις.

Εάν μια διασύνδεση είναι φυσικά ενεργή, αλλά ανιχνευτεί απώλεια σήματος, τότε θα θεωρηθεί ότι η διασύνδεση δεν λειτουργεί και θα αναληφθεί η σχετική ενέργεια, δηλαδή ανακατεύθυνση υψηλής διαθεσιμότητας, με βάση τον αριθμό των ενεργών διασυνδέσεων και των διασυνδέσεων σε αναμονή. Η ανίχνευση απώλειας σήματος γίνεται μόνο στη γονική διασύνδεση και όχι στις δευτερεύουσες διασυνδέσεις της, καθώς η υποκείμενη φυσική σύνδεση είναι κοινή και για τις δύο. Όταν η διασύνδεση χάνει τρεις διαδοχικές αποκρίσεις ARP με το διαμορφωμένο διάστημα διερεύνησης, θεωρείται ότι δεν λειτουργεί με απώλεια σήματος.

Περιορισμοί απώλειας σήματος

 • Η ανίχνευση απώλειας σήματος λειτουργεί μόνο για δρομολογημένες διασυνδέσεις, καθώς το Edge δεν γνωρίζει το επόμενο hop σε μια διασύνδεση μεταγωγής. Η ανίχνευση απώλειας σήματος δεν υποστηρίζεται για διασυνδέσεις PPPoE και στατικά διαμορφωμένες διασυνδέσεις χωρίς να παρέχεται προεπιλεγμένη πύλη.
 • Η ανίχνευση απώλειας σήματος δεν υποστηρίζεται για διασυνδέσεις που είναι ενεργές μόνο σε Edge σε κατάσταση αναμονής
 • Η διερεύνηση απώλειας σήματος δεν γίνεται στις διασυνδέσεις των Edge σε αναμονή. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε αλλαγή συνδεσιμότητας διασύνδεσης σε ένα Edge σε αναμονή δεν είναι δυνατό να ανιχνευτεί.
 • Σε μια παλαιού τύπου ανάπτυξη HA, όλες οι διασυνδέσεις σε Edge σε αναμονή αποκλείονται. Καθώς η παρακολούθηση LoS χρησιμοποιεί τις διερευνήσεις ARP για την ανίχνευση της δραστηριότητας σύνδεσης, η κατάσταση συνδεσιμότητας των συνδέσεων που υπάρχουν στο Edge σε αναμονή δεν μπορεί να εξακριβωθεί, επειδή οι διασυνδέσεις στο Edge σε αναμονή είναι αποκλεισμένες και τα πακέτα ARP δεν μπορούν να διέλθουν.

Ενεργοποίηση ανίχνευσης LoS

 1. Στις ρυθμίσεις SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο συσκευής δίπλα σε ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση σε ένα Edge και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Στην καρτέλα Συσκευή (Device), μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Ρυθμίσεις διασύνδεσης (Interface Settings), η οποία εμφανίζει τις διασυνδέσεις που είναι διαθέσιμες στο επιλεγμένη Edge.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit) για να προβάλετε και να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις μιας διασύνδεσης.
 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη διασύνδεσης (Override Interface) για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για την επιλεγμένη διασύνδεση.
 6. Στην ενότητα Ρυθμίσεις L2 (L2 Settings), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ανίχνευσης LOS (Enable LoS Detection), για να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση απώλειας σήματος (LoS) χρησιμοποιώντας παρακολούθηση ARP.
 7. Επιλέξτε το Διάστημα ανίχνευσης ARP (ARP Probe Interval) από την αναπτυσσόμενη λίστα. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι 1, 3, 5, 10 δευτερόλεπτα και η προεπιλεγμένη τιμή είναι 3 δευτερόλεπτα. Η LoS ανιχνεύεται στη διασύνδεση με βάση το διάστημα διερεύνησης. Εάν η διασύνδεση δεν λάβει 3 διαδοχικές αποκρίσεις ARP, τότε η διασύνδεση θεωρείται ότι δεν είναι διαθέσιμη, με LoS.
 8. Διαμορφώστε τις άλλες ρυθμίσεις όπως απαιτείται και κάντε κλικ στην Ενημέρωση (Update).

 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) στην καρτέλα Συσκευές (Devices).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άλλες ρυθμίσεις της διασύνδεσης, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων διασύνδεσης για προφίλ.

Για να προβάλετε τα συμβάντα ανίχνευσης απώλειας σήματος, ανατρέξτε στην ενότητα Παρακολούθηση συμβάντων για ανίχνευση LoS.