Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης και αναβάθμισης της αποκατάστασης καταστροφών στο SASE Orchestrator.