Το Telegraf είναι ένας παράγοντας διακομιστή που βασίζεται σε προσθήκη για τη συλλογή και την αποστολή μετρήσεων και συμβάντων από συστήματα.

Η προσθήκη Εισαγωγής (Input) είναι /etc/telegraf/vcg_metrics.sh, ένα αρχείο που περιέχει τους μετρητές που πρέπει να προστεθούν. Το πρόσθετο Εξαγωγής (Output) μπορεί να είναι είτε Wavefront είτε Prometheus.

Το Telegraf συλλέγει τις μετρήσεις από τις δηλωθείσες εισαγωγές και στέλνει τις λεπτομέρειες στις δηλωθείσες εξαγωγές.

Σημείωση: Κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή στη διαμόρφωση του Telegraf, πρέπει να επανεκκινήσετε τη διεργασία του Telegraf χρησιμοποιώντας την εντολή systemctl restart telegraf.

Διαδικασία

 1. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές για να διαμορφώσετε την προσθήκη Εξαγωγής (Output). Μπορείτε να προσαρμόσετε τις θύρες στα αντίστοιχα αρχεία διαμόρφωσης, όπως απαιτείται.
  • Για το Wavefront (For Wavefront)
   [[outputs.wavefront]]
   host = "wavefront_proxy_IP"
   port = 2878
   metric_separator = "."
   source_override = ["hostname", "agent_host", "node_host"]
   convert_paths = true
   
   

   Η παράμετρος wavefront_proxy_IP είναι η διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης Wavefront.

  • Για το Prometheus (For Prometheus)
   [[outputs.prometheus_client]]
   listen=":9273"
   metric_version=2
 2. Το Telegraf πρέπει να εκτελέσει την εντολή /opt/vc/bin/dispcnt στο vcg_metrics.sh, για να συλλέξει τις μετρήσεις από την Πύλη SD-WAN και η εντολή απαιτεί sudo. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη, εντολή για να προσθέσετε το Telegraf στην ομάδα sudo.
  sudo usermod -G sudo telegraf
 3. Προσθέστε κανόνες πίνακα IP για να επιτρέψετε στα εξωτερικά συστήματα παρακολούθησης να έχουν πρόσβαση στη θύρα Telegraf. Η διεύθυνση IP προέλευσης θα πρέπει να καθοριστεί για λόγους ασφαλείας. Προσθέστε τους παρακάτω κανόνες, για να επιτρέπεται η κυκλοφορία από το Wavefront και το Prometheus. Εάν απαιτείται, μπορείτε να προσαρμόσετε τις θύρες στα αντίστοιχα αρχεία διαμόρφωσης.
  Σημείωση: Καθώς οι κανόνες πίνακα IP δεν είναι μόνιμοι σε όλες τις επανεκκινήσεις, συνιστάται να αποθηκεύσετε τους κανόνες πίνακα IP χρησιμοποιώντας την εντολή iptables-save. Αυτή η εντολή αποθηκεύει αυτόματα τους κανόνες. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τους κανόνες με μη αυτόματο τρόπο σε ένα αρχείο ειδικά για τον χρήστη και να χρησιμοποιήσετε ξανά τους κανόνες αργότερα.
  • Για το Wavefront (For Wavefront)
   sudo iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --source <wavefront_proxy_IP> --sport 2878 -m comment --comment "wavefront" -j ACCEPT
  • Για το Prometheus (For Prometheus)
   sudo iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --source <IP> --dport 9273 -m comment --comment "prometheus" -j ACCEPT

Αποτελέσματα

Η ενσωμάτωση του Telegraf στέλνει τα δεδομένα από τις πύλες στις προσθήκες εξαγωγής και μπορείτε να προβάλλετε τις λεπτομέρειες στους πίνακες εργαλείων σε μορφή οπτικής παρουσίασης.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα παράδειγμα εξαγωγής που εμφανίζεται στον πίνακα εργαλείων Wavefront. Το γράφημα απεικονίζει πληροφορίες σε επίπεδο επιχείρησης σχετικά με το πλήθος ροών, τον αριθμό NAT, το πλήθος δρομολογήσεων και τις λεπτομέρειες μετάδοσης.

Για τη λίστα των μετρητών που εξάγονται από τη δέσμη ενεργειών της προσθήκης εισαγωγής /etc/telegraf/vcg_metrics.sh, ανατρέξτε στην ενότητα Υποστηριζόμενοι μετρητές.