Οι διεργασίες του VMware SD-WAN που περιγράφονται στα Στοιχεία θα πρέπει να εκτελούνται προκειμένου να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργικότητα του συστήματος. Η εντολή Linux «pgrep» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση της διεργασίας. Η μορφή είναι ελαφρώς διαφορετική για τις διεργασίες Python. Εάν η διεργασία εκτελείται, επιστρέφεται ένα pid (αναγνωριστικό διεργασίας ακέραιου). Εάν δεν εκτελείται, η εξαγωγή είναι κενή.

vc_procmon

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή, για να ελέγξετε αν εκτελείται η διεργασία vc_procmon στο σύστημα.

vcadmin@vcg1-example:~$ pgrep -f vc_procmon
14711
vcadmin@vcg1-example:~$ 

Άλλες διεργασίες

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές, για να ελέγξετε για άλλες διεργασίες.

vcadmin@vcg1-example:~$ pgrep mgd
14725
vcadmin@vcg1-example:~$ pgrep gwd
15143
vcadmin@vcg1-example:~$ pgrep natd
15095

Για να ανακτήσετε τις διεργασίες, επανεκκινήστε την Παρακολούθηση διεργασιών VMware SD-WAN, η οποία επανεκκινεί όλες τις άλλες διεργασίες. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή, για να επανεκκινήσετε την Παρακολούθηση διεργασιών VMware SD-WAN.

sudo service vc_process_monitor restart

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή, για να επανεκκινήσετε τους daemon πρωτοκόλλου δρομολόγησης.

/usr/sbin/frr.init {start|stop|restart} [daemon ...]