Ένας χειριστής μπορεί να διαχειρίζεται τις άδειες χρήσης Edge και να τις εκχωρεί σε συνεργάτες.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για τη διαχείριση και την εκχώρηση αδειών χρήσης Edge σε υπάρχοντες συνεργάτες. Για να εκχωρήσετε άδειες χρήσης Edge σε νέους συνεργάτες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία νέου συνεργάτη.

  1. Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση συνεργατών (Manage Partners).
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα όνομα συνεργάτη για να μεταβείτε στην πύλη συνεργατών.
  3. Στην πύλη συνεργατών, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση Edge (Edge Management) και, στη συνέχεια, από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing).
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση αδειών χρήσης Edge (Manage Edge Licensing).
  5. Στο παράθυρο Επιλογή αδειών χρήσης Edge (Select Edge Licenses), επιλέξτε τις σχετικές άδειες χρήσης με βάση το «Εύρος ζώνης» (Bandwidth), τη «Χρονική περίοδο» (Term), την «Έκδοση» (Edition) και την «Περιοχή» (Region).
  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).

Οι επιλεγμένες άδειες χρήσης εμφανίζονται στο παράθυρο Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing).

Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη αναφοράς (Download Report), για να δημιουργήσετε μια αναφορά των αδειών χρήσης και των σχετικών πελατών και SD-WAN Edges σε μορφή CSV.