Για να χρησιμοποιήσετε SSH για να συνδεθείτε σε ένα Edge χρησιμοποιώντας EIP και να επαληθεύσετε την ενεργοποίηση, εισαγάγετε την ακόλουθη εντολή.

ssh -i Ιδιωτικό κλειδί vcadmin@ Ελαστική IP του Edge

Όπου: