Nadat u cloudsjablonen hebt geïmplementeerd, kunt u acties uitvoeren in Cloud Assembly om de resources te beheren. Welke acties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het resourcetype en van het feit of de acties worden ondersteund op een bepaald cloudaccount of integratieplatform.

De beschikbare acties zijn ook afhankelijk van de rechten die uw beheerder u heeft verleend om acties uit te voeren.

Als beheerder of projectbeheerder kunt u het beleid voor Dag 2-acties instellen in Service Broker. Zie Hoe geef ik consumenten rechten op Service Broker-actiebeleid voor dag 2?

U kunt ook acties zien die niet zijn opgenomen in de lijst. Dit zijn waarschijnlijk custom acties die uw beheerder heeft toegevoegd. Bijvoorbeeld: een vMotion-actie.

Voorzichtig:

Als u een implementatie wilt wijzigen, kunt u de cloudsjabloon bewerken en opnieuw toepassen of kunt u acties voor dag 2 gebruiken. In de meeste gevallen is het echter beter om het gebruik van twee manieren door elkaar te vermijden.

Wijzigingen in levenscyclus voor dag 2, zoals in- en uitschakelen, zijn doorgaans veilig, maar voor andere is voorzichtigheid vereist, bijvoorbeeld bij het toevoegen van schijven.

Als u bijvoorbeeld schijven met een actie voor dag 2 toevoegt en vervolgens een gemengde benadering volgt door de cloudsjabloon opnieuw toe te passen, kan de cloudsjabloon de wijziging voor dag 2 overschrijven, waardoor mogelijk schijven worden verwijderd en gegevens verloren gaan.

Tabel 1. Lijst met mogelijke acties
Actie Van toepassing op deze resourcetypen Beschikbaar voor deze cloudtypen Oorsprong van resource Beschrijving
Schijf toevoegen Machines
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid

Voeg extra schijven toe aan bestaande virtuele machines.

Als u een schijf toevoegt aan een Azure-machine, wordt de persistente schijf of niet-persistente schijf geïmplementeerd in de resourcegroep die de machine bevat.

Wanneer u een schijf aan een Azure-machine toevoegt, kunt u ook de nieuwe schijf versleutelen met behulp van de Azure-schijfversleutelingsset die is geconfigureerd in het opslagprofiel.

U kunt geen schijf toevoegen aan een Azure-machine met een onbeheerde schijf.

Wanneer u een schijf toevoegt aan vSphere-machines, kunt u de SCSI-controller selecteren, waarvan de volgorde in de cloudsjabloon is ingesteld en is geïmplementeerd. U kunt ook het eenheidsnummer voor de nieuwe schijf opgeven. U kunt geen eenheidsnummer opgeven zonder een geselecteerde controller. Als u geen controller selecteert of geen eenheidsnummer opgeeft, wordt de nieuwe schijf geïmplementeerd op de eerst beschikbare controller en toegewezen aan het volgende beschikbare eenheidsnummer op die controller.

Als u een schijf toevoegt aan een vSphere machine voor een project met gedefinieerde opslaglimieten, mag de toegevoegde schijf de opslaglimieten niet overschrijden.

Als u VMware Storage DRS (SDRS) gebruikt en het gegevensopslagcluster is geconfigureerd in het opslagprofiel, kunt u schijven op SDRS toevoegen aan vSphere-machines.

Salt-configuratie toepassen Machines
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid

Installeer een Salt-minion of werk de Salt-configuratie bij op een virtuele machine.

Opmerking: Deze actie wordt vervangen door de actie Salt-resource koppelen. De actie Salt-configuratie toepassen wordt in een toekomstige release afgeschaft.

De optie Salt-configuratie toepassen is beschikbaar als u de SaltStack Config-integratie hebt geconfigureerd.

Als u een configuratie wilt toepassen, moet u een verificatiemethode selecteren. De Externe toegang met bestaande verificatiegegevens maakt gebruik van de verificatiegegevens voor externe toegang die zijn opgenomen in de implementatie. Als u de verificatiegegevens op de machine na implementatie hebt gewijzigd, kan de actie mislukken. Als u de nieuwe verificatiegegevens weet, gebruikt u de verificatiemethode Wachtwoord.

Het Wachtwoord en de Persoonlijke sleutel gebruiken de gebruikersnaam en het wachtwoord of de sleutel om uw verificatiegegevens te valideren en vervolgens via SSH verbinding te maken met de virtuele machine.

Als u geen waarde opgeeft voor de master-ID en Minion-ID, maakt Salt de waarden voor u.

SaltStack-resource koppelen Machines
 • Amazon Web Services
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid

Koppel een SaltStack-resource aan een implementatieresource, zodat u een Salt-minion kunt installeren en de Salt-configuratie op de virtuele machine kunt bijwerken. U kunt deze actie gebruiken om een configuratie op een resource bij te werken of om de resource te koppelen en de minion op een andere resource in de implementatie te installeren.

De actie Salt-resource koppelen is beschikbaar als u de SaltStack Config-integratie heeft geconfigureerd.

Als u een configuratie wilt toepassen, moet u een verificatiemethode selecteren. De Externe toegang met bestaande verificatiegegevens maakt gebruik van de verificatiegegevens voor externe toegang die zijn opgenomen in de implementatie. Als u de verificatiegegevens op de machine na implementatie hebt gewijzigd, kan de actie mislukken. Als u de nieuwe verificatiegegevens weet, gebruikt u de verificatiemethode Wachtwoord.

Het Wachtwoord en de Persoonlijke sleutel gebruiken de gebruikersnaam en het wachtwoord of de sleutel om uw verificatiegegevens te valideren en vervolgens via SSH verbinding te maken met de virtuele machine.

Als u geen waarde opgeeft voor de master-ID en Minion-ID, maakt Salt de waarden voor u.

Annuleren
 • Implementaties
 • Verschillende resourcetypen in implementaties
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
Annuleer een implementatie of een actie voor dag 2 voor een implementatie of een resource terwijl de aanvraag wordt verwerkt.

U kunt de aanvraag annuleren op de implementatiekaart of in de implementatiegegevens. Nadat u de aanvraag heeft geannuleerd, wordt deze als mislukte aanvraag weergegeven op de pagina Implementaties. Gebruik de actie Verwijderen om geïmplementeerde resources vrij te geven en uw implementatielijst op te schonen.

Het annuleren van een aanvraag waarvan u denkt dat deze te lang wordt uitgevoerd, is één methode voor het beheren van de implementatietijd. Het is echter efficiënter om Time-out voor aanvraag in te stellen in de projecten. De standaardtime-out is twee uur. U kunt een langere tijdsperiode instellen als de workloadimplementatie voor een project meer tijd vereist.

Lease wijzigen Implementaties
 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid

Controleer de vervaldatum en -tijd van de lease.

Wanneer een lease verloopt, wordt de implementatie vernietigd en worden de resources teruggewonnen.

Leasebeleidsregels worden ingesteld in Service Broker.

Eigenaar wijzigen Implementaties
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid

Wijzigt de eigenaar van de implementatie in de geselecteerde gebruiker of Active Directory-groep. De geselecteerde gebruiker of AD-groep moet beheerder of lid zijn van hetzelfde project dat de aanvraag heeft geïmplementeerd. Alleen gebruikers of AD-groepen die in het project zijn gedefinieerd, zijn beschikbaar om eigenaar te worden. Aangepaste groepen komen niet in aanmerking om doeleigenaar te zijn.

Wanneer een ontwerpfunctie voor cloudsjablonen een sjabloon implementeert, is de ontwerper zowel de aanvrager als de eigenaar. Een aanvrager kan echter een ander lid van het project de eigenaar maken.

U kunt beleid gebruiken om te bepalen wat een eigenaar kan doen met een implementatie, zodat deze rechten krijgt die meer beperkend of minder beperkend zijn.

Project wijzigen Implementaties
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • NSX-T
 • NSX-V
 • VMware Cloud Director
 • VMware Cloud Foundation
 • VMware Cloud on AWS
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Gemigreerd
 • Onboarden is voltooid

U gebruikt de actie Project wijzigen gebruiken om een implementatie van een project naar een ander project te verplaatsen.

De actie Project wijzigen is beschikbaar voor implementaties met geïmplementeerde resources, implementaties met gemigreerde resources en implementaties met geonboarde resources. Deze actie wordt niet ondersteund voor implementaties die een combinatie van geïmplementeerde, gemigreerde en geonboarde resources bevatten.

Ondersteunde resources omvatten de volgende resourcetypen en beperkingen:
 • Implementaties met geïmplementeerde resources kunnen virtuele machines, schijven, load balancers, netwerken, beveiligingsgroepen, Azure-groepen, NAT's en gateways bevatten.
 • Implementaties met geïmplementeerde resources kunnen virtuele machines, schijven, load balancers, netwerken, beveiligingsgroepen, NAT's, gateways en aangepaste resources bevatten.
 • Implementaties met geonboarde resources kunnen virtuele machines, schijven en netwerken bevatten.
 • Als u een niet-ondersteund resourcetype toevoegt aan een van de implementatietypen (geïmplementeerde, gemigreerde of geonboarde resources), kunt u de actie Project wijzigen niet uitvoeren. Als u bijvoorbeeld een Terraform-configuratie toevoegt aan een implementatie, is de actie Project wijzigen niet beschikbaar.
Rollen, overwegingen en beperkingen voor implementaties met geïmplementeerde of gemigreerde resource resources:
 • Om het project van een implementatie met geïmplementeerde of gemigreerde resources te wijzigen, moet de initiële gebruiker de volgende rol hebben:
  • Cloudbeheerder.
 • U kunt het project alleen wijzigen wanneer het doelproject alle cloudzones bevat waar de machines en schijven van de implementatie worden geïmplementeerd. De verplaatste implementatie is dan onderhevig aan de geconfigureerde limieten van het doelproject, zoals aantal instanties, geheugen, CPU en opslag. Na de verplaatsing wordt het huidige gebruik vrijgegeven vanuit het bronproject.
 • Nadat u een implementatie naar het doelproject heeft verplaatst, is deze onderworpen aan het beleid van het doelproject. Bijvoorbeeld: lease, acties voor dag 2, resourcequotum en andere beleidsregels. Om een implementatie te verplaatsen, kan de implementatielease die is gedefinieerd door het leasebeleid van het doelproject, niet binnen 24 uur vervallen.
 • De actie Project wijzigen is mogelijk niet beschikbaar als u een implementatie heeft gemigreerd die een aangepaste resource bevat, waarbij de aangepaste resource een updateactie bevat, en u een iteratieve update van de implementatie heeft uitgevoerd door de cloudsjabloon opnieuw te implementeren.
Rollen, overwegingen en beperkingen voor implementaties met geonboarde resources:
 • Om een implementatie met geonboarde resources te verplaatsen, moet de initiële gebruiker ten minste een van de volgende rollen hebben:
  • Cloudbeheerder.
  • Recht Implementaties beheren. Dit recht kan worden gedefinieerd als aangepaste rol.
  • Projectbeheerder van het doelproject.
  • Projectlid van het doelproject en de implementaties worden gedeeld tussen alle gebruikers in het doelproject.
 • Hoewel u geonboarde resources kunt verplaatsen naar een project dat niet dezelfde cloudzones bevat, als het doelproject niet dezelfde cloudzones heeft, werken toekomstige acties voor dag 2 met betrekking tot cloudaccount/regioresources die u uitvoert, mogelijk niet.
Algemene overwegingen:
 • Als u een beheerder bent die de implementatie verplaatst, kunt u de implementatie mogelijk verplaatsen naar een project waarbij de eigenaar geen lid is en bijgevolg toegang verliest. U kunt de eigenaar toevoegen aan het doelproject, de implementatie verplaatsen naar een project waarvan de gebruiker lid is, of de actie Eigenaar wijzigen gebruiken.
Beveiligingsgroepen wijzigen Machines
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
U kunt beveiligingsgroepen koppelen aan en loskoppelen van machinenetwerken in een implementatie. De wijzigingsactie is van toepassing op bestaande en beveiligingsgroepen op aanvraag voor NSX-V en NSX-T. Deze actie is alleen beschikbaar voor enkele computers en niet voor machineclusters

Als u een beveiligingsgroep wilt koppelen aan het machinenetwerk moet de beveiligingsgroep aanwezig zijn in de implementatie.

Als u een beveiligingsgroep loskoppelt van alle netwerken van alle computers in een implementatie wordt de beveiligingsgroep niet uit de implementatie verwijderd.

Deze wijzigingen hebben geen invloed op beveiligingsgroepen die zijn toegepast als onderdeel van de netwerkprofielen.

Deze actie wijzigt de configuratie van de beveiligingsgroep van de machine zonder de machine opnieuw te maken. Dit is een niet-destructieve wijziging.

 • Als u de configuratie van de beveiligingsgroep van de machine wilt wijzigen, selecteert u de machine in het deelvenster topologie en klikt u vervolgens op het menu Actie in het rechterdeelvenster en selecteert u Beveiligingsgroepen wijzigen. U kunt nu de associatie van de beveiligingsgroepen met de machinenetwerken toevoegen of verwijderen.
Verbinding maken met externe console Machines
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Gedetecteerd
 • Onboarden is voltooid
Open een externe sessie op de geselecteerde machine.

Bekijk de volgende vereisten voor een geslaagde verbinding.

 • Controleer als implementatiegebruiker of de ingerichte machine is ingeschakeld.
Momentopname van schijf maken Machines en schijven
 • Microsoft Azure
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid

Maak een momentopname van een VM-schijf of een opslagschijf.

 • Voor machines maakt u momentopnamen voor afzonderlijke machineschijven, zoals opstartschijf, imageschijven en opslagschijven.
 • Voor opslagschijven maakt u momentopnamen van onafhankelijke beheerde schijven, geen onbeheerde schijven.

Naast het opgeven van een naam voor een momentopname kunt u ook de volgende informatie voor de momentopname opgeven:

 • Incrementele momentopname. Schakel het selectievakje in om een momentopname te maken van de wijzigingen sinds de laatste momentopname, in plaats van een volledige momentopname te maken.
 • Resourcegroep. Voer de naam in van de doelresourcegroep waar u de momentopname wilt maken. Standaard wordt de momentopname gemaakt in dezelfde resourcegroep die wordt gebruikt door de bovenliggende schijf.
 • Versleutelingsset-ID. Selecteer de versleutelingssleutel voor de momentopname. Standaard wordt de momentopname versleuteld met dezelfde sleutel die wordt gebruikt door de bovenliggende schijf.
 • Tags. Voer tags in om de momentopnamen in Microsoft Azure makkelijker te beheren.
Momentopname maken Machines
 • Google Cloud Platform
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
Een momentopname maken van de virtuele machine.

Als u toestemming hebt voor slechts twee momentopnamen in vSphere en die allebei al hebt gemaakt, moet u eerst een momentopname verwijderen voordat deze opdracht weer beschikbaar is.

Verwijderen

Implementaties

 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
Een implementatie vernietigen.

Alle resources worden verwijderd en vervolgens opnieuw geclaimd.

Als een verwijdering mislukt, kunt u de verwijderactie een tweede keer uitvoeren op een implementatie. Tijdens de tweede poging kunt u Ignore Delete Failures selecteren. Als u deze optie selecteert, wordt de implementatie verwijderd, maar worden de resources mogelijk niet teruggewonnen. U moet de systemen controleren waarop de implementatie is ingericht om ervoor te zorgen dat alle resources worden verwijderd. Als dit niet het geval is, moet u de overige resources op deze systemen handmatig verwijderen.

NSX-gateway
 • NSX
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
Verwijder de regels voor NAT-port mapping van een NSX-T- of NSX-V-gateway.
Machines en load balancers
 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
 • VMware NSX
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
Verwijder een machine of load balancer uit een implementatie. Deze actie kan ertoe leiden dat de implementatie onbruikbaar wordt.
Beveiligingsgroepen
 • NSX-T
 • NSX-V
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
Als de beveiligingsgroep niet is gekoppeld aan een machine in de implementatie, verwijdert het proces de beveiligingsgroep uit de implementatie.
 • Als de beveiligingsgroep op aanvraag is, wordt deze op het eindpunt vernietigd.
 • Als de beveiligingsgroep wordt gedeeld, mislukt de actie.
Tanzu Kubernetes-clusters
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
Verwijder een Tanzu Kubernetes-cluster uit een implementatie.
Momentopname van schijf verwijderen

Machines en schijven

 • Microsoft Azure
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid

Verwijder de schijf van een virtuele machine of een momentopname van een beheerde schijf in Azure.

Deze actie is beschikbaar wanneer er ten minste één momentopname is.

Momentopname verwijderen Machines
 • VMware vSphere
 • Google Cloud Platform
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
Een momentopname van de virtuele machine verwijderen.
Opstartdiagnose uitschakelen Machines
 • Microsoft Azure
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
Schakel de foutopsporingsfunctie voor virtuele Azure-machines uit.

De optie Uitschakelen is alleen beschikbaar als de functie is ingeschakeld.

Logboekanalyse uitschakelen Machines
 • Microsoft Azure
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid

Schakel de mogelijkheid om logboekquery's uit te voeren in Azure VM-logboeken.

Selecteer de naam van de extensie die u wilt deactiveren. Als er geen extensienaam is om te selecteren, zijn de logboekanalysen momenteel niet ingeschakeld op deze machine.

Om te werken met de logboekanalysen, moeten Azure Monitor en de cloudsjabloon worden geconfigureerd om de werkplek te ondersteunen. Zie Logboekanalyse.

Tags bewerken Implementaties
 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
Voeg resourcetags toe die worden toegepast op individuele implementatieresources of wijzig deze.
Opstartdiagnose inschakelen Machines
 • Microsoft Azure
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
Schakel de foutopsporingsfunctie voor virtuele Azure-machines in om de opstartfouten van de virtuele machine te diagnosticeren. De diagnostische gegevens van het opstarten zijn beschikbaar in uw Azure-console.

De optie Inschakelen is alleen beschikbaar als de functie momenteel niet is ingeschakeld.

Logboekanalyse inschakelen Machines
 • Microsoft Azure
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid

Schakel de Azure VM in om logboekquery's te bewerken en uit te voeren op gegevens die zijn verzameld door Azure Monitor-logboeken.

U geeft de naam van de extensie op. De werkplek-id en -sleutel moeten de waarden zijn die in Azure zijn geconfigureerd.

Om te werken met de logboekanalysen, moeten Azure Monitor en de cloudsjabloon worden geconfigureerd om de werkplek te ondersteunen. Zie Logboekanalyse.

Terraform-status ophalen Terraform-configuratie
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
Toon het Terraform-statusbestand.

Als u wijzigingen wilt weergeven die zijn aangebracht op de Terraform-machines op de cloudplatformen waarop ze zijn geïmplementeerd en de implementatie wilt bijwerken, voert u eerst de actie Terraform-status vernieuwen uit en voert u dan de actie Terraform-status ophalen uit.

Wanneer het bestand in een dialoogvenster wordt weergegeven. Het bestand is ongeveer 1 uur beschikbaar voordat u een nieuwe actie voor vernieuwen moet uitvoeren. U kunt het kopiëren als u het later nodig hebt.

U kunt het bestand ook bekijken op het tabblad implementatiegeschiedenis. Selecteer de gebeurtenis Terraform-status ophalen op het tabblad Gebeurtenissen en klik vervolgens op Aanvraagdetails. Als het bestand niet is verlopen, klikt u op Inhoud weergeven. Als het bestand is verlopen, voert u opnieuw Vernieuwen en Acties ophalen uit.

Voorbeeld van de Aanvraagdetails waar u het Terraform-statusbestand kunt bekijken.

U kunt andere dag 2-acties uitvoeren op de Terraform-resources die zijn ingesloten in de configuratie. De beschikbare acties zijn afhankelijk van het resourcetype, het cloudplatform waarop ze worden geïmplementeerd en of u bevoegd bent om de acties uit te voeren op basis van een beleid voor dag 2.

Uitschakelen

Implementaties

 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Gedetecteerd
 • Onboarden is voltooid

Schakel de implementatie uit na de eerste poging om de gastbesturingssystemen uit te schakelen. Als de softwarematige uitschakeling mislukt, wordt een uitschakeling hardwarematig uitgevoerd.

Machines

 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid

Schakel de machine uit na de eerste poging om de gastbesturingssystemen uit te schakelen. Als de softwarematige uitschakeling mislukt, wordt de uitschakeling hardwarematig uitgevoerd.

Inschakelen

Implementaties

 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
De implementatie inschakelen. Als de resources zijn onderbroken, wordt de normale werking hervat vanaf het punt waarop de resources zijn onderbroken.

Machines

 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Gedetecteerd
 • Onboarden is voltooid
De machine inschakelen. Als de machine is onderbroken, wordt de normale werking hervat vanaf het punt waarop de machine is onderbroken.
Opnieuw opstarten Machines
 • Amazon Web Service
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid

Het gastbesturingssysteem van een virtuele machine opnieuw opstarten.

Voor een vSphere-machine moet VMware Tools op de machine zijn geïnstalleerd als u deze actie wilt gebruiken.

Opnieuw configureren Load balancers
 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware NSX
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid

Wijzig de grootte van de load balancer en het logboekregistratieniveau.

U kunt ook routes toevoegen of verwijderen en de instellingen voor het protocol, de poort, de statusconfiguratie en de ledenpool wijzigen.

Voor NSX load balancers kunt u de statuscontrole activeren of deactiveren en de statusopties wijzigen. Voor NSX-T kunt u de controle instellen op actief of passief. Voor NSX-V worden geen passieve gezondheidscontroles ondersteund.

Port mapping NSX-gateway
 • NSX-T
 • NSX-V
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
De regels voor NAT-port mapping van een NSX-T- of NSX-V-gateway toevoegen, bewerken of verwijderen.
Beveiligingsgroepen
 • NSX-T
 • NSX-V
 • VMware Cloud
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid

U kunt firewallregels of beperkingen toevoegen, bewerken of verwijderen op basis van het feit of het een beveiligingsgroep op aanvraag of een bestaande beveiligingsgroep is.

 • Beveiligingsgroep op aanvraag

  Voeg firewallregels voor NSX-T- en VMware Cloud-beveiligingsgroepen op aanvraag toe, of bewerk of verwijder ze.

  • Om een regel toe te voegen of te verwijderen, selecteert u de beveiligingsgroep in het deelvenster Topologie, klikt u op het menu Actie in het rechterdeelvenster en selecteert u Opnieuw configureren. U kunt nu de regels toevoegen, bewerken of verwijderen.
 • Bestaande beveiligingsgroep

  U kunt beperkingen voor bestaande NSX V-, NSX-T- of VMware Cloud-beveiligingsgroepen toevoegen, bewerken of verwijderen.

  • Om een beperking toe te voegen of te verwijderen, selecteert u de beveiligingsgroep in het deelvenster Topologie, klikt u op het menu Actie in het rechterdeelvenster en selecteert u Opnieuw configureren. U kunt nu de beperkingen toevoegen, bewerken of verwijderen.
Terraform-status vernieuwen Terraform-configuratie
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
Haal de laatste iteratie van het Terraform-statusbestand op.

Als u wijzigingen wilt ophalen die zijn aangebracht op de Terraform-machines op de cloudplatforms waarop deze zijn geïmplementeerd en de implementatie wilt bijwerken, voert u eerst de actie Terraform-status vernieuwen uit.

Als u het bestand wilt weergeven, voert u de actie Terraform-status ophalen uit voor de configuratie.

Gebruik het tabblad implementatiegeschiedenis om het vernieuwingsproces te controleren.

Schijf verwijderen Machines
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid

Verwijder schijven van bestaande virtuele machines.

Als u de actie voor dag 2 uitvoert op een implementatie die is geïmplementeerd als vSphere-machines en -schijven, wordt het aantal schijven vrijgemaakt, zoals van toepassing is op de projectopslaglimieten. De projectopslaglimieten zijn niet van toepassing op extra schijven die u na de implementatie hebt toegevoegd als een actie voor dag 2.

Opnieuw instellen Machines
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid

Het opnieuw opstarten van de virtuele machine afdwingen zonder het gastbesturingssysteem af te sluiten.

Grootte wijzigen Machines
 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • Google Cloud Platform
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid

De CPU en het geheugen van een virtuele machine vergroten of verkleinen.

Grootte van opstartschijf wijzigen Machines
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid

Vergroot of verklein de grootte van het medium voor de opstartschijf.

Als u de actie voor dag 2 uitvoert op een implementatie die is geïmplementeerd als vSphere-machines en -schijven, en de actie mislukt met een bericht zoals 'De aangevraagde opslag is hoger dan de beschikbare opslagplaatsing', wordt dit mogelijk veroorzaakt door de gedefinieerde opslaglimieten in uw vSphere VM-sjablonen en de inhoudsbibliotheek die zijn gedefinieerd in het project. De projectopslaglimieten zijn niet van toepassing op extra schijven die u na de implementatie hebt toegevoegd als een actie voor dag 2.

Grootte van schijf wijzigen Opslagschijf
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid

De capaciteit van een opslagschijf vergroten.

Als u de actie voor dag 2 uitvoert op een implementatie die is geïmplementeerd als vSphere-machines en -schijven, en de actie mislukt met een bericht zoals 'De aangevraagde opslag is hoger dan de beschikbare opslagplaatsing', wordt dit mogelijk veroorzaakt door de gedefinieerde opslaglimieten in uw vSphere VM-sjablonen en de inhoudsbibliotheek die zijn gedefinieerd in het project. De projectopslaglimieten zijn niet van toepassing op extra schijven die u na de implementatie hebt toegevoegd als een actie voor dag 2.

Voor de vSphere Storage DRS kunt u de virtuele machine verplaatsen in het cluster als het huidige LUN onvoldoende ruimte heeft.

Machines
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
De grootte van schijven in de machine-imagesjabloon en eventuele gekoppelde schijven vergroten of verkleinen.
Opnieuw opstarten Machines
 • Microsoft Azure
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
Een actieve machine afsluiten en opnieuw opstarten.
Terugzetten naar momentopname Machines
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
Een vorige momentopname van de machine terugzetten.

U kunt deze actie alleen gebruiken als u een bestaande momentopname hebt.

Puppet-taak uitvoeren Beheerde resources
 • Puppet Enterprise
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
Voer de geselecteerde taak uit op machines in uw implementatie.

De taken zijn gedefinieerd in uw Puppet-instantie. U moet de taak kunnen identificeren en de invoerparameters opgeven.

Werkerknooppunten schalen Tanzu Kubernetes-clusters
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid

Verhoog of verklein het aantal virtuele machines van het Tanzu Kubernetes-werkerknooppunt in uw implementatie.

Afsluiten Machines
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
Het gastbesturingssysteem afsluiten en de machine uitschakelen. U kunt deze actie alleen gebruiken als VMware Tools op de machine is geïnstalleerd.
Opheffen Machines
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
Pauzeer de machine zodat deze niet kan worden gebruikt en deze geen andere systeemresources verbruikt dan de opslag die de machine gebruikt.
Bijwerken Implementaties
 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
De implementatie wijzigen op basis van de invoerparameters.

Zie Een geïmplementeerde machine naar een ander netwerk verplaatsen voor een voorbeeld.

Als de implementatie is gebaseerd op vSphere-resources, en de machine en schijven de optie Aantal bevatten, kunnen de opslaglimieten die in het project zijn gedefinieerd, van toepassing zijn wanneer u het aantal verhoogt. Als de actie mislukt met een bericht zoals 'De aangevraagde opslag is groter dan de beschikbare opslagplaatsing', wordt dit mogelijk veroorzaakt door de gedefinieerde opslaglimieten in uw vSphere VM-sjablonen die zijn gedefinieerd in het project. De projectopslaglimieten zijn niet van toepassing op extra schijven die u na de implementatie hebt toegevoegd als een actie voor dag 2.

Er zijn bepaalde eigenschappen die niet kunnen worden bijgewerkt met deze actie. Zie Implementatie-eigenschappen die u niet kunt bijwerken met behulp van acties voor dag 2 in vRealize Automation.

Salt-configuratie bijwerken SaltStack Config-resource
 • Amazon Web Service
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
Voeg de Salt-omgeving toe of wijzig deze, pas statusbestanden toe of geef variabelen op voor de geselecteerde Salt-resource.
Tags bijwerken Machines en schijven
 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
Voeg een tag toe of wijzig of verwijder een tag die op een individuele resource wordt toegepast.
Tanzu-versie bijwerken Tanzu Kubernetes-clusters
 • VMware vSphere
 • Geïmplementeerd
 • Onboarden is voltooid
Werk de huidige Kubernetes-versie bij naar een hogere versie.
Registratie ongedaan maken Machines
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
 • Onboarden is voltooid

De actie Registratie ongedaan maken is alleen beschikbaar voor geonboarde implementatiemachines.

Niet-geregistreerde machines worden samen met gekoppelde schijven uit de implementatie verwijderd. Door de resources te verwijderen, kunt u vervolgens de onboardingwerkstroom voor de niet-geregistreerde machine opnieuw uitvoeren. Mogelijk wilt u de resource opnieuw onboarden voor een nieuw project.

Als u wijzigingen in de machine aanbrengt, bijvoorbeeld door een schijf toe te voegen, voordat u de registratie van de machine ongedaan maakt, mislukt de actie voor het ongedaan maken van de registratie.