Zařízení Edge můžete rovněž nakonfigurovat v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator.

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
 2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).
 3. Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.

V novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator klikněte na kartu Konfigurovat (Configure).

Poznámka: Karta Konfigurovat (Configure) je k dispozici pouze v případě, pokud operátor tuto možnost povolil. Pokud pro vás karta není dostupná, kontaktujte svého operátora.

Konfigurace konkrétního zařízení Edge:

 1. Klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Na stránce Zařízení Edge (Edges) se zobrazí existující Edge.
 3. Klikněte na odkaz k zařízení Edge nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) zařízení Edge.
 4. Zobrazí se možnosti konfigurace vybraného zařízení Edge.

 5. Klikněte na možnost Zobrazit (View) a rozbalte nebo sbalte zobrazení dostupných nastavení.
 6. Můžete také zobrazit nastavení konfigurace seřazená podle kategorie nebo segmentace. Ve výchozím stavu jsou nastavení seřazena podle kategorie. Pokud se je rozhodnete seřadit podle segmentace, nastavení budou seskupena jako zohledňující segmenty a nezávislé na segmentu.

  Následující nastavení jsou k dispozici, pokud si zvolíte řazení podle kategorie:

  Připojení

  • Časové limity ARP (ARP Timeouts) – ve výchozím nastavení zdědí zařízení Edge nastavení ARP z přidruženého profilu. Chcete-li hodnoty upravit, zaškrtněte políčka Přepsat (Override)Přepsat výchozí časové limity protokolu ARP (Override default ARP Timeouts). Další informace naleznete v tématu Konfigurace nastavení vrstvy 2 pro Edge.
  • Rádio s funkcí Wi-Fi (Wi-Fi Radio) – Aktivujte nebo deaktivujte rádio Wi-Fi a nakonfigurujte pásmo rádiových frekvencí. Další informace naleznete v tématu Konfigurace přepsání rádia Wi-Fi.
   Poznámka: Rádio s funkcí Wi-Fi (The Wi-Fi Radio) je k dispozici pouze u následujících modelů Edge: 500, 5X0, Edge 510, Edge 510-LTE, Edge 6X0 a Edge 610-LTE.

  Trasování a NAT

  • BFD – Ve výchozím nastavení Edge dědí nastavení konfigurace BFD z přidruženého profilu. V případě potřeby můžete označením pole Přepsat (Override) změnit nastavení. Další informace naleznete v tématu Konfigurace BFD.
  • Odpovídače ICMP (ICMP Responders) – Tuto možnost vyberte, chcete-li nakonfigurovat odpovídače ICMP, které odpovídají na sondy ICMP ze zadané IP adresy. Viz téma Konfigurace testování paměti modulu / odpovídačů ICMP.
  • Testování paměti modulu ICMP (ICMP Probes) – Tuto možnost vyberte pro konfiguraci sond ICMP, které kontrolují kontinuitu sítě pomocí příkazu ping na zadanou IP adresu v časových intervalech. Viz téma Konfigurace testování paměti modulu / odpovídačů ICMP.
  • Oblasti OSPF (OSPF Areas) – Zobrazí se nastavení OSPF nakonfigurovaná v přidruženém profilu. Oblasti OSPF můžete nakonfigurovat pouze pro profil a pouze pro globální segment. Pro zařízení Edge můžete nakonfigurovat další nastavení OSPF pro směrovaná rozhraní. Další informace naleznete v tématu Aktivace protokolu OSPF.
   Vysoká dostupnost – Můžete povolit vysokou dostupnost pro vybrané zařízení Edge. Zvolte jednu z následujících možností:
   • Žádné (None) – Toto je výchozí možnost, kdy není povolena vysoká dostupnost.
   • Párování aktivního/pohotovostního režimu (Active Standby Pair) – Tuto možnost vyberte, chcete-li u vybraného zařízení Edge povolit vysokou dostupnost. Další informace naleznete v tématu Povolení vysoké dostupnosti.
   • Cluster – Pokud tuto možnost zvolíte, vyberte existující cluster Edge z rozevíracího seznamu a povolte vysokou dostupnost v clusteru Edge. Chcete-li konfigurovat clustery Edge, prostudujte si téma Konfigurace seskupení Edge.
   • VRRP se směrovačem třetí strany (VRRP with 3rd party router) – Tuto možnost vyberte pro konfiguraci protokolu VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) na vybraném zařízení Edge k povolení redundance dalšího přeskoku v síti SD-WAN Orchestrator pomocí peeringu se směrovačem CE jiného výrobce. Informace o konfiguraci VRRP najdete v tématu Konfigurace nastavení VRRP.
 7. Po úpravě požadovaných nastavení klikněte na možnost Uložit změny (Save Changes).
 8. Kliknutím na možnost Zkratky (Shortcuts) provedete následující aktivity: