Nastavení overlay WAN umožňují přidat nebo upravit uživatelsky definované overlay WAN (User-Defined WAN Overlay). Můžete také upravit nebo odstranit stávající automaticky detekované overlay WAN, které bylo zjištěno na směrovaném rozhraní.

Chcete-li konfigurovat nastavení překrytí sítě WAN (WAN Overlay) pro konkrétní zařízení Edge, proveďte následující kroky:

 1. Na podnikovém portálu nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator přejděte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Na stránce Zařízení Edge (Edges) se zobrazí existující Edge.
 3. Klikněte na odkaz k zařízení Edge nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) zařízení Edge.
 4. Možnosti konfigurace pro vybrané zařízení Edge jsou zobrazeny na kartě Zařízení (Device).
 5. V kategorii Připojení (Connectivity) klikněte na možnost Rozhraní (Interfaces).
 6. V části Nastavení overlay WAN (WAN Overlay Settings) se zobrazí stávající overlay. Nastavení můžete upravit kliknutím na název overlay. Chcete-li vytvořit nové overlay WAN, klikněte na Přidat uživatelem definované overlay WAN (Add User Defined WAN Overlay).

 7. Další informace o konfiguraci různých nastavení pro veřejné a privátní overlay naleznete v tématu Konfigurace nastavení překrytí WAN pro Edge. Kromě těchto nastavení můžete v novém uživatelském rozhraní nástroje Orchestrator nakonfigurovat také následující:
  • Typ adresy (Address Type) – zvolte, zda má odkaz overlay WAN používat adresu IPv4 nebo IPv6. Můžete také vybrat IPv4 a IPv6, což umožňuje konfiguraci uživatelsky definovaného overlay IPv4 i IPv6 směrem ke stejnému ISP jako jednoho odkazu. Tato možnost pomáhá předcházet nadměrné registraci odkazu směrem k ISP.
  • Volitelná konfigurace (Optional Configuration) – umožňuje konfigurovat následující nastavení:
   • Zdrojová adresa IPv4
   • Adresa IPv4 dalšího skoku
   • Zdrojová adresa IPv6
   • Adresa IPv6 dalšího skoku
   • Vlastní VLAN (Custom VLAN)
   • ID adresa vlastní sítě VLAN
   • Aktivovat DSCP na linku
   • značka DSCP (viz část „Podpora pro tag hodnoty DSCP na uživatelem definované overlay“).
 8. Kliknutím na možnost Přidat/aktualizovat odkaz (Add/Update Link) uložíte konfiguraci.

Podpora značky hodnoty DSCP na uživatelem definovaném overlay

S vydáním 5.0.0 budou mít administrátoři sítě možnost přidat značku DSCP ke konkrétnímu odkazu overlay. Značka DSCP bude aplikována ve vnějším záhlaví paketu VCMP přecházejícím přes tuto linku overlay a využívá značku DSCP podřízené vrstvy privátní sítě k tomu, aby bylo možné zacházet individuálně s každým overlay prostřednictvím nastavení QoS definovaného v podřízené síti WAN.

Systémová vlastnost značky hodnoty DSCP na uživatelem definovaném overlay

Pokud chcete aktivovat funkci Povolit nastavení zařízení, operátoři musí v klasickém systému SD-WAN Orchestrator nastavit následující systémovou vlastnost na hodnotu true: session.options.showConfigurationInNewUI. Poté se musejí přihlásit k novému uživatelskému rozhraní systému Orchestrator.

Povolení zaškrtávacího políčka DSCP na linku

Toto pole zaškrtněte, chcete-li přidat značku DSCP ke konkrétní lince překrytí. Značka DSCP bude aplikována ve vnějším záhlaví paketu VCMP procházejícího touto linkou překrytí. Tato akce poskytne schopnost využít mechanismus značky DSCP podřízené privátní sítě k jedinečnému přístupu ke každému překrytí prostřednictvím nastavení QoS definovaného na směrovači pro odesílání. Podívejte se na případ použití tohoto zaškrtávacího políčka v části níže s názvem „Případ použití: Hodnota DSCP na uživatelem definované overlay“ (Use Case: DSCP Value Per User Defined Overlay).

Případ použití: Hodnota DSCP na uživatelem definovaném překrytí

V tomto případě použití je třeba použít hodnotu značky DSCP překrytí WAN nakonfigurovanou na lince sítě WAN na veškerý provoz vystupující z této linky, a to pro zařízení Edge tvořící tunel. Nakonfigurovaná hodnota DSCP by se měla vztahovat na vnější záhlaví VCMP, aby síť MPLS mohla číst hodnotu DSCP a použít diferenciované služby na zapouzdřený paket VCMP. Vnitřní hodnota značky DSCP, která pochází ze strany sítě LAN sítě zařízení Edge, by měla být uchována v původní podobě. Požadavky na straně cíle tunelového propojení: zařízení Edge hubu nebo druhé strany, které obdrží požadavek na vytvoření tunelu, musí odpovědět stejnou hodnotou značky překrytí DSCP, která byla odeslána původním tvůrcem tunelu ve vnějším záhlaví VCMP. Ukončení tunelového propojení překrytí ze strany zařízení Edge hubu nebo druhé strany by nemělo mít vliv na vnitřní značku DSCP, která je určena pro síť LAN.

Na obrázku níže používá podnik hodnoty DSCP v síti podřízené vrstvy k poskytování diferencovaných služeb na základě zdrojového odkazu/tunelu overlay WAN.