Profil operátora se používá k určení síťového nastavení spravovaného v systému SD-WAN Orchestrator. Po vytvoření zákazníka nebo partnera jim můžete přiřadit profil operátora.

Od verze 5.1.0 mohou operátoři v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator nahrávat, upravovat nebo odstraňovat následující bitové kopie firmwaru a tovární bitové kopie:
 • Bitové kopie firmwaru platformy pro modely zařízení Edge 6X0 a 3X00 zařízení (3400/3800/3810)
 • Bitové kopie firmwaru modemu pro 510-LTE (Edge 510LTE-AE, Edge 510LTE-AP) a 610-LTE (Edge 610LTE-AM, Edge 61LTE-RW)
 • Tovární bitové kopie pro všechna fyzická zařízení SD-WAN Edge
Poznámka: Operátoři mohou nahrát, modifikovat nebo odstraňovat bitové kopie programu pro všechna zařízení Edge z klasických uživatelských rozhraní systému Orchestrator i z nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.

Další informace naleznete v části Firmware platformy a tovární bitové kopie pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.

 1. V portálu operátora klikněte v horní nabídce na možnost Správa (Administration) > Profily operátorů (Operator Profiles). Na stránce Profily operátorů (Operator Profiles) se zobrazí dostupné profily.
 2. Z pozice uživatele typu operátor můžete na této stránce provádět následující akce:
  Možnost Popis
  Vyhledat (Search) Chcete-li vyhledat odpovídající text na stránce, zadejte hledaný výraz. Pomocí možnosti Rozšířené vyhledávání (Advanced Search) můžete zúžit výsledky vyhledávání.
  Nová (New) Kliknutím na tuto možnost vytvoříte nový profil operátora. Zadejte požadovaný název a popis v dialogovém okně a klikněte na možnost Vytvořit (Create).
  Duplikovat (Duplicate) Po kliknutí na tuto možnost můžete vytvořit kopii profilu vybraného operátora. Můžete aktualizovat název a popis.
  Stáhnout (Download) Klikněte na tuto možnost, chcete-li stáhnout soubor CSV se seznamem všech nebo vybraných profilů operátora.
  Odstranit (Remove) Po kliknutí na tuto možnost odeberete vybrané profily operátora od všech přidružených partnerů a zákazníků. Tuto akci můžete provést pouze poté, co zadáte správný počet vybraných profilů.
  Odstranit (Delete) Kliknutím na tuto možnost odstraníte vybrané profily. Tuto akci můžete provést pouze poté, co zadáte správný počet vybraných profilů.
  Poznámka: Není možné odstranit profil, který byl přiřazen zákazníkovi nebo partnerovi.
  Sloupce (Columns) Můžete vybrat požadované sloupce, které budou zobrazeny v tabulce.
  Obnovit (Refresh) Kliknutím na tuto možnost aktualizujete stránku.
 3. Chcete-li aktualizovat existující profil operátora, klikněte na odkaz na tento název profilu operátora. Zobrazí se stránka vybraného profilu operátora.
 4. Můžete nakonfigurovat stávající nastavení vybraného profilu:
  Možnost Popis
  Nastavení profilu (Profile Settings)
  Název (Name) Upravte existující název profilu operátora.
  Popis (Description) Upravte stávající popis profilu operátora.
  Nastavení správy (Management Settings)
  Adresa systému Orchestrator (Orchestrator Address) Vyberte, chcete-li jako adresu systému Orchestrator použít FQDN, nebo IP adresu. Pokud vyberete FQDN, zadejte adresu FQDN.
  Adresa IPv4 systému Orchestrator (Orchestrator IPv4 Address) Zadejte adresu IPv4, kterou chcete použít jako adresu systému Orchestrator.
  Adresa Ipv6 systému Orchestrator (Orchestrator IPv6 Address) Zadejte adresu IPv6, kterou chcete použít jako adresu systému Orchestrator.
  Interval prezenčního signálu (s) (Heartbeat Interval (s)) Zobrazuje časový interval mezi prezenčními signály odeslanými ze systému SD-WAN Orchestrator do zařízení Zařízení SD-WAN Edge. Výchozí hodnota je 30 sekund a minimální interval musí být 10 sekund. Pokud zařízení Zařízení SD-WAN Edge neobdrží dva prezenční signály za sebou, je Zařízení SD-WAN Edge označeno jako „mimo provoz“.
  Poznámka: Při modifikaci intervalu prezenčního signálu se ujistěte, že jste vhodně přizpůsobili také prodlevu oznámení o offline stavu zařízení Zařízení SD-WAN Edge, aby nedocházelo k odesílání zbytečných výstrah.
  Interval časového úseku (s) (Time Slice Interval (s)) Zobrazuje časový interval, během kterého jsou shromažďována data z monitorování přenášených dat. Výchozí hodnota je 300 sekund.
  Interval nahrávání statistik (s) (Stats Upload Interval (s)) Zobrazuje časový interval pro nahrávání dat monitorování. Všechna data pro jednotlivé časové úseky jsou shromažďována během intervalu pro odesílání statistik a následně jsou nahrána. Výchozí hodnota je 300 sekund.
  Výběr brány (Gateway Selection)
  Režim brány (Gateway Mode) Ve výchozím nastavení je výběr brány Brána SD-WAN Gateway dynamický (Dynamic) a brány Brány VMware SD-WAN Gateway jsou z Fond bran SD-WAN Gateway Pool vybírány dynamicky. Pokud má být výběr brány Brána SD-WAN Gateway účinný, zajistěte, aby Fond bran SD-WAN Gateway Pool obsahoval nejméně dvě brány Brány VMware SD-WAN Gateway.

  Zaškrtnutím pole můžete výběr bran Brána SD-WAN Gateway definovat jako statický. Při statickém výběru brány Brána SD-WAN Gateway je třeba určit primární bránu Brána SD-WAN Gateway. Podle potřeby můžete také definovat volitelnou sekundární bránu Brána SD-WAN Gateway.

  Poznámka: Statický výběr brány Brána SD-WAN Gateway používejte pouze pro potřeby testování nebo ladění. Tuto možnost nelze používat v rámci VPN pro komunikaci mezi zařízeními Zařízení SD-WAN Edge- Zařízení SD-WAN Edge nebo konfiguraci předání partnerů.
  Přiřazení mapy aplikací
  Soubor JSON Ve výchozím nastavení je počáteční mapa aplikací přiřazena profilu operátora. Podle potřeby můžete zvolit jinou mapu aplikací z rozevíracího seznamu. Další informace naleznete v tématu Mapy aplikací.
  Verze programu: můžete se rozhodnout do zařízení Zařízení SD-WAN Edge odesílat nejnovější bitové kopie programu. Ve výchozím nastavení se do zařízení žádné aktualizace neodesílají. Aktivujte přepínací tlačítko, aby se vám zobrazila následující pole.
  Verze (Version) V rozevíracím seznamu vyberte bitovou kopii programu. Další informace o bitových kopiích programu naleznete v tématu Bitové kopie programu.
  Doba aktualizace (Update Duration) Zaškrtněte pole Doba aktualizace (Update Duration) a poté zadejte dobu trvání v minutách. Po aktivaci této možnosti systém SD-WAN Orchestrator ve stanoveném časovém období aktualizuje všechna zařízení přidružená k podnikovému zákazníkovi.
  Verze firmwaru (Firmware Version)
  Poznámka: Tato část je k dispozici pouze pro zařízení Edge verze 5.0.0 a vyšší. Tato část je aktivována pouze v případě, že deaktivujeme část Verze softwaru (Software Version).
 5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
  Poznámka: Aktualizace Zařízení SD-WAN Edge v HA (vysoká dostupnost) není podporována. Firmware a tovární bitové kopie v pohotovostním režimu nejsou aktualizovány. Podle níže uvedených kroků aktualizujte zařízení Zařízení SD-WAN Edge:
  • 1 – Zařízení Edge musí být z HA nekonfigurovaná.
  • 2 – Použijte aktualizaci firmwaru.
  • 3 – Překonfigurujte na režim HA.