Σε επίπεδο προφίλ, SD-WAN Orchestrator σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου Cloud (VPN). Για να ξεκινήσετε και να απαντήσετε σε αιτήματα σύνδεσης VPN, πρέπει να ενεργοποιήσετε το Cloud VPN. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του VPN cloud από τη σελίδα Διαμόρφωση > Προφίλ > Συσκευή (Configure > Profiles > Device).

Ενεργοποιώντας το Cloud VPN για ένα προφίλ, μπορείτε να διαμορφώσετε τους ακόλουθους τύπους Cloud VPN:

Σημείωση: Το Cloud VPN θα πρέπει να διαμορφώνεται ανά Τμήμα.

Για περιπτώσεις τοπολογίας και περιπτώσεων χρήσης, βλ. Επισκόπηση Cloud VPN.