Περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης στοιχείου Προορισμός μη SD-WAN τύπου Γενικού δρομολογητή IKEv2 (VPN βασισμένο σε δρομολόγηση) στο SD-WAN Orchestrator.

Σημείωση: Για τη διαμόρφωση ενός Γενικού δρομολογητή IKEv2 (VPN βασισμένο σε δρομολόγηση) [Generic IKEv2 Router (Route Based VPN)] μέσω Edge, δείτε Διαμόρφωση τοποθεσίας μη VMware SD-WAN τύπου Γενικού δρομολογητή IKEv2 μέσω Edge.

Διαδικασία

 1. Από τον πίνακα πλοήγησης στο SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Υπηρεσίες δικτύου (Configure > Network Services).
  Εμφανίζεται η οθόνη Υπηρεσίες (Services).
 2. Στην περιοχή Προορισμοί μη SD-WAN μέσω πύλης (Non SD-WAN Destinations via Gateway), κάντε κλικ στο κουμπί Νέο (New).
  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Νέοι προορισμοί μη SD-WAN μέσω πύλης (New Non SD-WAN Destinations via Gateway).
 3. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα (Name), εισαγάγετε το όνομα για το στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN.
 4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Τύπος (Type), επιλέξτε Γενικός δρομολογητής IKEv2 (VPN βασισμένο σε δρομολόγηση) [Generic IKEv2 Router (Route Based VPN)].
 5. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP για την πρωτεύουσα πύλη VPN (και τη δευτερεύουσα πύλη VPN, εάν είναι απαραίτητο) και κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο (Next).
  Δημιουργείται Προορισμός μη SD-WAN τύπου IKEv2 με βάση δρομολόγηση και εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου για το στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN.
 6. Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις διοχέτευσης για την πρωτεύουσα πύλη VPN στο στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 7. Στην περιοχή Πρωτεύουσα πύλη VPN (Primary VPN Gateway), μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις διοχέτευσης:
  Πεδίο Περιγραφή
  Λειτουργία διοχέτευσης (Tunnel Mode) Η λειτουργία Ενεργό-Αναμονή άμεσης ενέργειας υποστηρίζεται στην πύλη SD-WAN. Η ένδειξη Ενεργό/Αναμονή άμεσης ενέργειας εμφανίζεται αυτόματα, υποδεικνύοντας ότι εάν σταματήσει η λειτουργία της ενεργής διοχέτευσης, η διοχέτευση αναμονής (Αναμονή άμεσης ενέργειας) αναλαμβάνει και γίνεται η ενεργή διοχέτευση.
  PSK Το ήδη κοινόχρηστο κλειδί (PSK), το οποίο είναι το κλειδί ασφαλείας για έλεγχο ταυτότητας σε όλη τη διοχέτευση. Το Orchestrator δημιουργεί ένα PSK από προεπιλογή. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας PSK ή τον δικό σας κωδικό πρόσβασης μπορείτε να τα εισαγάγετε στο πλαίσιο κειμένου.
  Κρυπτογράφηση (Encryption) Επιλέξτε AES 128 ή AES 256 ως μέγεθος κλειδιού των αλγορίθμων AES για την κρυπτογράφηση δεδομένων. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι AES 128.
  Ομάδα DH (DH Group) Επιλέξτε τον αλγόριθμο της ομάδας Diffie-Hellman (DH) που θα χρησιμοποιηθεί κατά την ανταλλαγή ενός ήδη κοινόχρηστου κλειδιού. Η ομάδα DH ορίζει την ισχύ του αλγορίθμου σε bit. Οι υποστηριζόμενες ομάδες DH είναι 2, 5 και 14. Συνιστάται η χρήση της Ομάδας DH 14.
  PFS Επιλέξτε το επίπεδο Perfect Forward Secrecy (PFS) για πρόσθετη ασφάλεια. Τα υποστηριζόμενα επίπεδα PFS είναι 2 και 5. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 2.
  Αλγόριθμος ελέγχου ταυτότητας (Authentication Algorithm) Ο αλγόριθμος ελέγχου ταυτότητας για την κεφαλίδα VPN. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες υποστηριζόμενες λειτουργίες ασφαλούς αλγόριθμου κατακερματισμού (SHA) από τη λίστα:
  • SHA 1
  • SHA 256
  • SHA 384
  • SHA 512

  Η προεπιλεγμένη τιμή είναι SHA 1.

  Διάρκεια ζωής IKE SA (λεπτά) [IKE SA Lifetime(min)] Χρόνος κατά τον οποίο ξεκινά η δημιουργία νέου κλειδιού ανταλλαγής κλειδιών Internet (IKE) για τα Edge. Η ελάχιστη διάρκεια ζωής του IKE είναι 10 λεπτά και η μέγιστη διάρκεια ζωής είναι 1440 λεπτά. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1440 λεπτά.
  Διάρκεια ζωής IPsec SA (λεπτά) [IPsec SA Lifetime(min)] Χρόνος κατά τον οποίο ξεκινά η δημιουργία νέου κλειδιού πρωτοκόλλου ασφαλείας Internet (IPsec) για τα Edge. Η ελάχιστη διάρκεια ζωής του IPsec είναι 3 λεπτά και η μέγιστη διάρκεια ζωής του είναι 480 λεπτά. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 480 λεπτά.
  Τύπος DPD (DPD Type) Η μέθοδος Dead Peer Detection (DPD) χρησιμοποιείται για να ανιχνευθεί εάν ο ομότιμος ανταλλαγής κλειδιών Internet (IKE) λειτουργεί ή όχι. Εάν ο ομότιμος δεν λειτουργεί, η συσκευή διαγράφει τη συσχέτιση ασφαλείας IPsec και IKE. Επιλέξτε Περιοδικό (Periodic) ή Κατ’ απαίτηση (on Demand) από τη λίστα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι «Κατ’ απαίτηση».
  Χρονικό όριο DPD (sec) [DPD Timeout(sec)] Εισάγετε την τιμή λήξης χρονικού ορίου DPD. Η τιμή χρονικού ορίου DPD θα προστεθεί στον εσωτερικό χρονοδιακόπτη DPD, όπως περιγράφεται παρακάτω. Περιμένετε μια απάντηση από το μήνυμα DPD πριν σκεφτείτε ότι ο ομότιμος δεν λειτουργεί (Ανίχνευση ανενεργού ομότιμου).
  Πριν από την έκδοση 5.1.0, η προεπιλεγμένη τιμή είναι 20 δευτερόλεπτα. Για την έκδοση 5.1.0 και νεότερες εκδόσεις, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα για την προεπιλεγμένη τιμή.
  • Όνομα βιβλιοθήκης: Quicksec
  • Διάστημα διερεύνησης: Εκθετικό (0,5 δευτερόλεπτα, 1 δευτερόλεπτο, 2 δευτερόλεπτα, 4 δευτερόλεπτα, 8 δευτερόλεπτα, 16 δευτερόλεπτα)
  • Προεπιλεγμένο ελάχιστο διάστημα DPD: 47,5 δευτερόλεπτα (Το Quicksec περιμένει 16 δευτερόλεπτα μετά την τελευταία επανάληψη. Επομένως, 0,5+1+2+4+8+16+16 = 47,5).
  • Προεπιλεγμένο ελάχιστο διάστημα DPD + Χρονικό όριο DPD (σε δευτερόλεπτα): 67,5 δευτερόλεπτα
  Σημείωση: Πριν από την έκδοση 5.1.0, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το DPD ρυθμίζοντας το χρονόμετρο λήξης χρονικού ορίου DPD σε 0 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, για την έκδοση 5.1.0 και νεότερες εκδόσεις, δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε το DPD ρυθμίζοντας το χρονόμετρο λήξης χρονικού ορίου DPD σε 0 δευτερόλεπτα. Η τιμή χρονικού ορίου DPD σε δευτερόλεπτα θα προστεθεί στην προεπιλεγμένη ελάχιστη τιμή των 47,5 δευτερολέπτων).
  Σημείωση: Όταν το AWS ξεκινήσει τη διοχέτευση δημιουργίας νέου κλειδιού με μια Πύλη VMware SD-WAN (σε προορισμούς μη SD-WAN), ενδέχεται να υπάρξει αστοχία και να μην δημιουργηθεί διοχέτευση, κάτι που μπορεί να προκαλέσει διακοπή της κυκλοφορίας. Τηρήστε τα εξής:
  • Οι διαμορφώσεις χρονομέτρου διάρκειας ζωής IPsec SA (λεπτά) για την Πύλη SD-WAN πρέπει να είναι μικρότερες από 60 λεπτά (συνιστάται να είναι 50 λεπτά) για να ταιριάζουν με την προεπιλεγμένη διαμόρφωση IPsec του AWS.
  • Οι ομάδες DH και PFS DH πρέπει να αντιστοιχιστούν.
 8. Αν θέλετε να δημιουργήσετε μια δευτερεύουσα πύλη VPN για αυτήν την τοποθεσία, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add) δίπλα στην επιλογή Δευτερεύουσα πύλη VPN (Secondary VPN Gateway). Στο αναδυόμενο παράθυρο, εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της δευτερεύουσας πύλης VPN και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

  Η δευτερεύουσα πύλη VPN θα δημιουργηθεί αμέσως για αυτήν την τοποθεσία και θα παρασχεθεί μια διοχέτευση VPN VMware σε αυτήν την πύλη.

 9. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πλεονάζον VeloCloud Cloud VPN (Redundant VeloCloud Cloud VPN) για να προσθέσετε πλεονάζουσες διοχετεύσεις για κάθε πύλη VPN.
  Οποιαδήποτε αλλαγή γίνει στην Κρυπτογράφηση, στην Ομάδα DH ή στο PFS της πρωτεύουσας πύλης VPN θα εφαρμοστεί επίσης στις πλεονάζουσες διοχετεύσεις, αν έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροί τους. Αφού τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις διοχέτευσης της πρωτεύουσας πύλης VPN, αποθηκεύστε τις αλλαγές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή προτύπου IKE/IPsec (View IKE/IPsec Template) για να προβάλετε την ενημερωμένη διαμόρφωση διοχέτευσης.
 10. Κάντε κλικ στη σύνδεση Ενημέρωση τοποθεσίας (Update location), για να ορίσετε τη θέση για το διαμορφωμένο στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN. Οι λεπτομέρειες γεωγραφικού πλάτους και μήκους χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του καλύτερου Edge ή της καλύτερης πύλης για σύνδεση στο δίκτυο.
 11. Το τοπικό αναγνωριστικό ελέγχου ταυτότητας προσδιορίζει τη μορφή και την αναγνώριση της τοπικής πύλης. Από το αναπτυσσόμενο μενού Αναγνωριστικό τοπικού ελέγχου ταυτότητας (Local Auth Id), επιλέξτε από τους ακόλουθους τύπους και εισαγάγετε μια τιμή που καθορίζετε:
  • FQDN - Το πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα ή όνομα κεντρικού υπολογιστή. Για παράδειγμα, google.com.
  • FQDN χρήστη (User FQDN) - Το πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα χρήστη με τη μορφή διεύθυνσης email. Για παράδειγμα, user@google.com.
  • IPv4 - Η διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με την τοπική πύλη.
  Σημείωση:

  Για VPN που βασίζεται σε γενική δρομολόγηση, αν ο χρήστης δεν καθορίζει τιμή, η Προεπιλογή (Default) χρησιμοποιείται ως τοπικό αναγνωριστικό ελέγχου ταυτότητας. Η προεπιλεγμένη τιμή τοπικού αναγνωριστικού ελέγχου ταυτότητας θα είναι η δημόσια IP διασύνδεσης για την Πύλη SD-WAN.

 12. Στην περιοχή Υποδίκτυα τοποθεσίας (Site Subnets), μπορείτε να προσθέσετε υποδίκτυα για το στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN κάνοντας κλικ στο κουμπί +. Εάν δεν χρειάζεστε υποδίκτυα για την τοποθεσία, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση υποδικτύων τοποθεσίας (Deactivate Site Subnets).
 13. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση διοχέτευσης [Enable Tunnel(s)], μόλις είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη διοχέτευση από την Πύλη SD-WAN προς τις πύλες VPN γενικού IKEv2.
 14. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
 15. Αντιστοιχίστε την υπηρεσία δικτύου τοποθεσίας μη SD-WAN που μόλις δημιουργήθηκε σε ένα προφίλ μεταβαίνοντας στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles) στο SD-WAN Orchestrator. Δείτε Διαμόρφωση διοχέτευσης μεταξύ μιας διακλάδωσης και προορισμού μη SD-WAN μέσω πύλης.
 16. Επιστρέψτε στην περιοχή Προορισμοί μη SD-WAN μέσω πύλης (Non SD-WAN Destinations via Gateway) στο SD-WAN Orchestrator μεταβαίνοντας στις επιλογές Διαμόρφωση > Υπηρεσίες δικτύου (Configure > Network Services).
 17. Στην περιοχή Προορισμοί μη SD-WAN μέσω πύλης (Non SD-WAN Destinations via Gateway), μετακινηθείτε με κύλιση στο όνομα της τοποθεσίας μη SD-WAN και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σύνδεση Επεξεργασία (Edit) στη στήλη BGP.
 18. Διαμορφώστε τις τιμές BGP για τα ακόλουθα υποχρεωτικά πεδία: Τοπικό ASN, Τύπος διοχέτευσης, Γειτονική IP και Τοπική IP (από την ενότητα Επιλογές για προχωρημένους). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση BGP μέσω IPsec από πύλες.
  Σημείωση: Η IP VTI (ιδιωτική IP) που εκχωρείται από το SD-WAN Orchestrator μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ομότιμη αποστολή σε BGP μίας μεταπήδησης.
 19. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.
 20. Στην περιοχή Προορισμοί μη SD-WAN μέσω πύλης (Non SD-WAN Destinations via Gateway), κάντε κλικ στη σύνδεση Επεξεργασία (Edit) στη στήλη BFD για ένα στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN, για να διαμορφώσετε το BFD. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση BFD για πύλες.

Επόμενες ενέργειες

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική κατάσταση των τοποθεσιών μη SD-WAN στην καρτέλα παρακολούθησης. Δείτε: