Η δυνατότητα διαχείρισης χρηστών σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε τους χρήστες, τους ρόλους τους, τα δικαιώματα υπηρεσίας και τον έλεγχο ταυτότητας.

Ως εταιρικός χρήστης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη δυνατότητα από την πύλη επιχείρησης, μεταβαίνοντας στις επιλογές Εφαρμογές επιχείρησης (Enterprise Applications) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings). Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών (User Management). Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:

Στο παράθυρο Διαχείριση χρηστών (User Management) εμφανίζονται τέσσερις καρτέλες: Χρήστες (Users), Ρόλοι (Roles), Δικαιώματα υπηρεσίας (Service Permission) και Έλεγχος ταυτότητας (Authentication).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με καθεμία από αυτές τις καρτέλες, ανατρέξτε στις ενότητες