Κάθε ένα από τα πρωτόκολλα δρομολόγησης OSPF και BGP μπορεί να ενεργοποιηθεί ανεξάρτητα και το προηγούμενο μοντέλο που επέτρεπε την ενεργοποίηση μόνο ενός πρωτοκόλλου δρομολόγησης στο σύστημα έχει καταργηθεί με αυτήν την έκδοση. Αυτή η έκδοση επιτρέπει επίσης τη δυνατότητα αναδιανομής του OSPF σε BGP ή του BGP σε OSPF (ή και των δύο ταυτόχρονα), μαζί με άλλες πιθανές πηγές δρομολόγησης, όπως προθέματα με εκμάθηση μέσω του overlay, συνδεδεμένων δρομολογήσεων, στατικών δρομολογήσεων κ.λπ.

Επιπλέον, με την έκδοση 3.2, τυποποιούμε τη συμπεριφορά αναδιανομής σε πιο παραδοσιακές γραμμές (παρόμοιες με εκείνη σε άλλους προμηθευτές δρομολόγησης). Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν περισσότερες από μία διαθέσιμες δρομολογήσεις για το ίδιο πρόθεμα, τότε, εάν η διαμόρφωση στο πρωτόκολλο προορισμού επιτρέπει την αναδιανομή για τον συγκεκριμένο τύπο δρομολόγησης, στο πρωτόκολλο προορισμού θα αναδιανεμηθεί μόνο η καλύτερη δρομολόγηση για αυτό το πρόθεμα στο σύστημα RIB.

Εξετάστε, για παράδειγμα, την αναδιανομή του προθέματος 192.168.1.0/24 σε BGP. Ας υποθέσουμε ότι οι δρομολογήσεις προς το πρόθεμα 192.168.1.0/24 είναι τοπικά διαθέσιμες, με εκμάθηση από το OSPF και ξεχωριστή εκμάθηση ως πρόθημα overlay. Ας υποθέσουμε περαιτέρω ότι μεταξύ της διάταξης ροής OFC για το πρόθεμα και τις μετρήσεις δρομολόγησης και προτίμησης δρομολόγησης, η δρομολόγηση OSPF κατατάσσεται υψηλότερα (είναι καλύτερη) από την εκμαθημένη δρομολόγηση overlay για το ίδιο πρόθεμα. Στη συνέχεια, η δρομολόγηση OSPF θα αναδιανεμηθεί σε BGP εάν η αναδιανομή OSPF έχει ενεργοποιηθεί στο BGP. Σημειώστε ότι εφόσον το εκμαθημένο πρόθεμα overlay δεν είναι η καλύτερη δρομολόγηση για το συγκεκριμένο πρόθεμα στο σύστημα RIB, δεν θα αναδιανεμηθεί σε BGP, ακόμη και αν η αναδιανομή των προθεμάτων overlay έχει ενεργοποιηθεί στο BGP.

Σε περιπτώσεις όπως τα παραπάνω, προκειμένου να διευκολυνθεί η αναδιανομή της καλύτερης δρομολόγησης για ένα πρόθεμα σε ένα δεδομένο πρωτόκολλο προορισμού, ο χρήστης μπορεί να επιτρέψει την αναδιανομή για τον συγκεκριμένο τύπο δρομολόγησης που είναι η καλύτερη δρομολόγηση στο σύστημα.

Εναλλακτικά, εάν ο χρήστης προτιμά μια διαφορετική προέλευση δρομολόγησης για την αναδιανομή αυτού του προθέματος στο πρωτόκολλο προορισμού, ο χρήστης μπορεί να ελέγξει τη σχετική προτεραιότητα της δρομολόγησης στο σύστημα RIB χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα ελέγχου ροής overlay που παρέχεται από τη διασύνδεση διαχείρισης ή μεταβάλλοντας το μετρικό της δρομολόγησης.
Σημείωση: Οι μετρήσεις ανακατανομής εξωτερικού OSPF τύπου 1 (OE1) και εξωτερικού OSPF τύπου 2 (OE2) υπολογίζονται ως εξής:
  • Η μέτρηση ανακατανομής OE1 υπολογίζεται λαμβάνοντας την αρχική μέτρηση δρομολόγησης και προσθέτοντας τη μέτρηση διέλευσης. Η μέτρηση διέλευσης είναι 0, εάν η εκμάθηση της δρομολόγησης γίνεται από ένα απευθείας συνδεδεμένο Edge. Η μέτρηση διέλευσης είναι 42, εάν η εκμάθηση της δρομολόγησης γίνεται μέσω πύλης ή μέσω Hub Edge.
  • Η μέτρηση ανακατανομής OE2 υπολογίζεται λαμβάνοντας την αρχική μέτρηση δρομολόγησης και προσθέτοντας τη μη προτιμώμενη μετρική σταθερά, όπου η μη προτιμώμενη μετρική σταθερά είναι 8388607. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα παρατηρήσετε μια πολύ υψηλή τιμή μέτρησης για έναν τύπο δρομολόγησης OE2 σε ομότιμα Edge.

Ανατρέξτε στα θέματα Ενεργοποίηση OSPF για προφίλ, Ενεργοποίηση OSPF για Edge, Διαμόρφωση BGP από το Edge σε γειτονικά underlay για προφίλ και Διαμόρφωση BGP από το Edge σε γειτονικά underlay για Edge για περισσότερες πληροφορίες.