Μπορείτε να διαμορφώσετε το SASE Orchestrator για την ενοποίηση του Εικονικού WAN Azure και του Πύλη SD-WAN για να ενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα VPN κλάδου προς Azure.

Σημείωση: Από προεπιλογή, η δυνατότητα Εικονικού WAN Azure είναι απενεργοποιημένη. Για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα, ένας υπερχρήστης-χειριστής πρέπει να ορίσει την ιδιότητα συστήματος session.options.enableAzureVirtualWAN σε true.
Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε την Αυτοματοποίηση εικονικού WAN Azure από τη δυνατότητα Πύλη SD-WAN, η διοχέτευση Προορισμός μη SD-WAN (NSD) υποστηρίζει μόνο στατικές δρομολογήσεις. Ως αποτέλεσμα, αυτή η δυνατότητα δεν είναι προς το παρόν συμβατή με το BGP μέσω IPsec.

Πριν ξεκινήσετε τη διαμόρφωση του SASE Orchestrator για την Αυτοματοποίηση Εικονικού WAN Azure - Πύλη SD-WAN, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλα τα βήματα που περιγράφονται στις ενότητες Απαίτηση διαμόρφωσης Azure και Διαμόρφωση εικονικού WAN Azure για συνδεσιμότητα VPN κλάδου προς Azure.

Για οδηγίες βήμα προς βήμα σχετικά με τις διάφορες διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν στο SASE Orchestrator για την ενοποίηση του Εικονικού WAN Azure και της Πύλη SD-WAN, δείτε:

Για να δείτε τις λεπτομέρειες των υπηρεσιών δικτύου Προορισμοί μη SD-WAN που έχουν διαμορφωθεί για μια επιχείρηση, ανατρέξτε στο θέμα Παρακολούθηση στοιχείων Προορισμοί μη SD-WAN.