Αφού δημιουργήσετε μια σύνδεση VPN μεταξύ μιας διακλάδωσης και ενός προορισμού μη SD-WAN μέσω Edge, δημιουργήστε μια πολιτική επιχείρησης για τη δρομολόγηση της κυκλοφορίας από τη διοχέτευση προορισμού μη SD-WAN.

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει τη σύνδεση VPN μεταξύ διακλάδωσης και προορισμού μη SD-WAN μέσω Edge. Δείτε Διαμόρφωση προφίλ με προορισμό μη SD-WAN μέσω Edge.

Διαδικασία

  1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profiles).
  2. Επιλέξτε ένα προφίλ από τη λίστα και κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική επιχείρησης (Business Policy).
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέος κανόνας (New Rule) ή Ενέργειες (Actions) > Νέος κανόνας (New Rule).
  4. Εισαγάγετε ένα όνομα για τον κανόνα επιχείρησης.
  5. Στην περιοχή Ταίριασμα (Match), κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός (Define) και επιλέξτε Internet ως προορισμό.
  6. Επιλέξτε το στοιχείο Εφαρμογή (Application) ως Οποιοδήποτε (Any) για να κατευθύνετε όλη την κυκλοφορία στο Internet ή επιλέξετε Web για να κατευθύνετε μόνο την κυκλοφορία HTTP/HTTPS.
  7. Στην περιοχή Ενέργεια (Action), επιλέξτε Υψηλή (High) ως προτεραιότητα και κάντε κλικ στην επιλογή Οπισθόζευξη Internet (Internet Backhaul) ως υπηρεσία δικτύου.
  8. Επιλέξτε Προορισμός μη SD-WAN μέσω Edge (Non SD-WAN Destination via Edge) και επιλέξτε την υπηρεσία προορισμού μη SD-WAN που δημιουργήθηκε με τις παραμέτρους της διοχέτευσης Forcepoint.
  9. Επιλέξτε τις άλλες ενέργειες όπως απαιτείται και κάντε κλικ στο OK.

Αποτελέσματα

Η πολιτική επιχείρησης ανακατευθύνει την κυκλοφορία HTTP/HTTPS που προορίζεται για το Internet στην πύλη ασφαλείας cloud Forcepoint χρησιμοποιώντας τη διοχέτευση IPSEC.

Επόμενες ενέργειες

Διαμορφώστε τις παραμέτρους διοχέτευσης για ένα επιλεγμένο Edge. Δείτε Διαμόρφωση Edge με παραμέτρους διοχέτευσης.