Διαμορφώστε το επίπεδο SD-WAN του SD-WAN Orchestrator χρησιμοποιώντας ένα Edge ως τελικό σημείο για τις διοχετεύσεις μεταξύ VMware SD-WAN και πύλης ασφαλείας Cloud Forcepoint. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη διαμορφώσει τον πελάτη.