Na kartě Přehled Edge (Edge Overview) se zobrazují informace specifické pro Edge. Můžete aktualizovat informace, jako je název, popis, kontaktní informace, přidružený profil a další detaily. Dále můžete provádět jiné aktivity, jako je odeslání e-mailu pro aktivaci Edge, požadavek na opětovnou aktivaci RMA apod.

Přístup ke stránce Přehled Edge (Edge Overview) v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator:

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
 2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).
 3. Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.
 4. Klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 5. Na stránce Zařízení Edge (Edges) se zobrazí existující Edge.
 6. Klikněte na odkaz k zařízení Edge nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) zařízení Edge.
 7. Kliknutím na kartu Přehled (Overview) zobrazíte a upravíte vlastnosti vybraného Edge.

  Karta Přehled Edge (Edge Overview) umožňuje zobrazit a upravit následující pole:

  Tabulka 1. Karta Přehled Edge (Edge Overview)
  Možnost Popis (Description)
  Stav Edge
  Stav (Status) Zobrazuje stav Edge.
  • Vyčkává (Pending): Edge není aktivován.
  • Aktivováno (Activated): Edge je aktivován.
  • Čeká se na opětovnou aktivaci (Reactivation Pending): Nový nebo nahrazený Edge lze aktivovat s existující konfigurací. Tento stav nemá vliv na funkčnost Edge.
  Aktivováno (Activated) Zobrazuje datum a čas aktivace Edge.
  Vydání programu (Software Version) Zobrazuje verzi softwaru a číslo sestavení Edge.
  Místní přihlašovací údaje (Local Credentials)

  Zobrazuje přihlašovací údaje pro místní uživatelské rozhraní. Místní přihlašovací údaje zahrnují výchozí uživatelské jméno, „správce“ a náhodně generované heslo.

  Klikněte na možnost Modifikovat (Modify) a aktualizujte přihlašovací údaje na úrovni Edge.

  Vlastnosti
  Název (Name) Zobrazuje název Edge.
  Popis (Description) Zobrazuje popis Edge.
  Vlastní informace (Custom Info) Zobrazuje vlastní informace spojené s Edge.
  Povolit předběžná oznámení (Enable Pre-Notifications) Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena. To umožňuje odesílání upozornění na výstrahy pro Edge operátorům. Operátoři mohou přijímat výstrahy prostřednictvím emailu, SMS nebo SNMP depeší. Chcete-li konfigurovat výstrahy, prostudujte si téma Konfigurace výstrah. Výstrahy můžete zobrazit také kliknutím na volby Monitorování (Monitor) > Výstrahy (Alerts).
  Povolit výstrahy (Enable Alerts) Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena. To umožňuje odesílání oznámení o upozorněních pro Edge zákazníkům. Zákazníci mohou přijímat výstrahy prostřednictvím emailu, SMS nebo SNMP depeší. Chcete-li konfigurovat výstrahy, prostudujte si téma Konfigurace výstrah. Výstrahy můžete zobrazit také kliknutím na volby Monitorování (Monitor) > Výstrahy (Alerts).
  Režim autentizace (Authentication Mode)

  Vyberte režim autentizace z následujícího seznamu dostupných možností:

  • Certifikát deaktivován (Certificate Deactivated): Zařízení Edge využívá režim autentizace předem sdíleného klíče.
   Upozornění: Tento režim se nedoporučuje pro žádná zákaznická nasazení.
  • Získání certifikátu (Certificate Acquire): Tento režim je vybrán ve výchozím nastavení a je určen pro všechna zákaznická nasazení. V režimu Získání certifikátu (Certificate Acquire) se certifikáty vydávají v době aktivace zařízení Edge a automaticky se obnovují. Orchestrator uděluje zařízení Edge pokyn získat certifikát od certifikační autority SD-WAN Orchestrator vygenerováním páru klíčů a odesláním žádosti o podepsání certifikátu do systému Orchestrator. Jakmile je získán, Edge certifikát použije pro ověřování pro autentizaci SD-WAN Orchestrator a pro vytvoření tunelových propojení VCMP.
   Poznámka: Po získání certifikátu lze tuto volbu podle potřeby aktualizovat na Certifikát je povinný (Certificate Required).
  • Certifikát je povinný (Certificate Required): Tento režim je vhodný pouze pro podniky zákazníků, které jsou „statické“. Statický podnik je definován jako podnik, kde pravděpodobně nebude nasazeno více než několik nových zařízení Edge a neočekávají se žádné nové změny orientované na PKI.
   Důležité: Volba Certifikát je povinný (Certificate Required) nemá žádné bezpečnostní výhody oproti volbě Získání certifikátu (Certificate Acquire). Oba režimy jsou stejně bezpečné a zákazník používající režim Certifikát je povinný (Certificate Required) by tak měl činit pouze z důvodů uvedených v tomto článku.
   Použití režimu Certifikát je povinný (Certificate Required) znamená, že bez platného certifikátu nejsou akceptovány žádné prezenční signály zařízení Edge.
   Varování: Použití tohoto režimu může způsobit selhání zařízení Edge v případech, kdy zákazníci o tomto striktním vynucení nevědí.
   V tomto režimu používá Edge certifikát PKI. Operátoři mohou změnit časové okno pro obnovení certifikátu pro zařízení Edge úpravou systémových vlastností systému Orchestrator. Další informace získáte od svého operátora.
  Poznámka: Když je certifikát Edge odvolán, je zařízení Edge bude deaktivováno a musí projít procesem aktivace. Aktuální návrh QuickSec ověří časové razítko na seznamu odvolaných certifikátů (CRL). Časové razítko CRL musí odpovídat aktuálnímu času u zařízení Edge. Jinak seznam CRL nebude mít vliv na nově navázaná připojení. Při implementaci tohoto systému se ujistěte, že byl čas v aplikaci Orchestrator správně aktualizován a odpovídá datu a času v zařízeních Edge.
  Licence (License) Ze seznamu dostupných možností zvolte licenci pro Edge. V seznamu se zobrazí licence operátorem přiřazené podniku.
  Certifikáty (Certificates) Kliknutím na možnost Zobrazit (View) zobrazíte podrobnosti o certifikátu. Zobrazí se vyskakovací okno s následujícími možnostmi:
  • Zobrazit certifikát (View Certificate): Z rozevíracího seznamu vyberte certifikát, který se má zobrazit.
  • Období platnosti (Validity Period): Zobrazí vybrané datum a čas vydání a vypršení platnosti certifikátu.
  • Zobrazit certifikát (Show Certificate): Zobrazí vybraný certifikát. Tento certifikát můžete rovněž zkopírovat do schránky.
  • Rozšířené (Advanced): Zobrazuje běžný název, organizaci a sériové číslo podniku, kterému je certifikát přiřazen.
  • Odvolat (Odvolat): Kliknutím zrušíte vybraný certifikát.
  • Obnovit (Renew): Kliknutím obnovíte certifikát, který vypršel.
  • Zavřít (Close): Klikněte a zavřete vyskakovací okno.
  Profil (Profile)
  Profil (Profile) Zobrazuje profil přiřazený k Edge spolu s podrobnostmi o konfiguraci Služby (Services) a Segmenty (Segments). V případě potřeby můžete profil z tohoto rozevíracího seznamu změnit.
  Kontakt a umístění
  Jméno místního kontaktu Zobrazí jméno místního kontaktu přiřazeného k Edge.
  E-mail místního kontaktu Zobrazuje e-mailovou adresu místního kontaktu, která je asociována s Edge.
  Telefon místního kontaktu Zobrazuje telefonní číslo místního kontaktu přiřazené k Edge.
  Umístění Zobrazuje stávající umístění Edge. Chcete-li aktualizovat detaily o poloze, klikněte na volbu Upravit umístění (Edit Location).
  Dodací adresa Zaškrtněte pole Stejné jako výše (Same as above) pokud je vaše doručovací adresa stejná jako umístění Edge. V opačném případě zadejte kontaktní jméno a nastavte umístění.
  Opětovná aktivace RMA
  Poznámka: Tato možnost je pouze pro aktivované Edge.
  Vyžádat opětovnou aktivaci (Request Reactivation) Kliknutím vygenerujte nový aktivační klíč. Stav Edge se změní na Čeká se na opětovnou aktivaci (Reactivation Pending).
  Poznámka: Klíč pro opětovnou aktivaci je platný pouze jeden měsíc.
  Zrušit požadavek na opětovnou aktivaci (Cancel Reactivation Request) Kliknutím zrušte požadavek na opětovnou aktivaci RMA. Když požadavek zrušíte, stav Edge se změní na Aktivováno (Activated).
  Poslat aktivační e-mail (Send Activation Email) Kliknutím odešlete e-mail s instrukcemi pro aktivaci na kontaktní adresu lokality. Tato možnost neaktivuje Edge, ale zahájí proces aktivace. Zobrazí se vyskakovací okno s podrobnostmi o e-mailu. Instrukce můžete upravit a odeslat e-mail.
  Poznámka:
  Nové uživatelské rozhraní nástroje Orchestrator podporuje odkazy adres IPv4 i IPv6.
  Sériové číslo RMA (RMA Serial Number) Zobrazí sériové číslo zařízení Edge, které má být aktivováno. Toto zařízení Edge nahradí aktuální zařízení Edge, u kterého jste požádali o opětovnou aktivaci RMA.
  Poznámka: Pokud se sériové číslo a model Edge neshodují s Edge, který má být aktivován, aktivace se nezdaří.
  Model RMA (RMA Model) Zobrazí číslo modelu zařízení Edge, které má být aktivováno. Toto zařízení Edge nahradí aktuální zařízení Edge, u kterého jste požádali o opětovnou aktivaci RMA.
  Poznámka:
  • Pokud se sériové číslo a model Edge neshodují s Edge, který má být aktivován, aktivace se nezdaří.
  • Pokud vybraný model RMA není stejný jako aktuální model zařízení Edge, zobrazí se varovná zpráva. Konkrétní nastavení konfigurace zařízení Edge a přepsání profilu jsou při reaktivaci odebrána, ale statistika je stále zachována. Po opětovné aktivaci se doporučuje si poznamenat konkrétní nastavení konfigurace zařízení Edge a poté tato nastavení znovu přidat do nově aktivovaného zařízení Edge.
  Aktualizovat Kliknutím aktualizujete podrobnosti o atributech Edge RMA.
  Podrobné pokyny pro iniciaci požadavku na opětovnou aktivaci RMA na kontakt lokality pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator naleznete v tématu Odeslání e-mailu pro aktivaci Edge pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.
 8. Po úpravě požadovaných nastavení klikněte na možnost Uložit změny (Save Changes).
 9. Kliknutím na možnost Zástupci (Shortscuts) dostupné v pravém horním rohu provedete následující aktivity:
  Možnost Popis (Description)
  Monitorování Přejde na záložku Monitorování (Monitoring) u vybraného zařízení Edge. Další informace naleznete v tématu Monitorování Edge.
  Zobrazit události Zobrazí události vztahující se k vybranému zařízení Edge.
  Vzdálená diagnostika Umožňuje spustit testy vzdálené diagnostiky pro vybraná zařízení Edge. Další informace naleznete v tématu Spuštění vzdálené diagnostiky pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.
  Generovat diagnostický balíček Umožňuje generovat diagnostický balíček pro vybrané zařízení Edge. Další informace naleznete v tématu Diagnostické svazky s novým uživatelským rozhraním Orchestrator.
  Vzdálené akce Umožňuje provádět vzdálené akce u vybraného Edge. Další informace naleznete v tématu Provádění vzdálených akcí pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.
  Zobrazit profil Přejde na stránku profilu, který je přidružen k vybranému zařízení Edge.
  Zobrazit zařízení Gateway Zobrazuje zařízení Gateway připojené k vybranému zařízení Edge.