Η δικατευθυντική ανίχνευση προώθησης (BFD) είναι ένα απλό πρωτόκολλο Hello που είναι παρόμοιο με τα στοιχεία ανίχνευσης γνωστών πρωτοκόλλων δρομολόγησης. Ένα ζεύγος συστημάτων μεταδίδει πακέτα BFD περιοδικά σε κάθε διαδρομή μεταξύ των δύο συστημάτων και, εάν ένα σύστημα σταματήσει να λαμβάνει πακέτα BFD για αρκετό χρόνο, το γειτονικό σύστημα θεωρείται ότι απέτυχε.

Μια περίοδος λειτουργίας BFD καθορίζεται με βάση τις ανάγκες της εφαρμογής που θα χρησιμοποιήσει BFD. Ο χρήστης πρέπει να διαμορφώσει ρητά τη διεύθυνση και τις παραμέτρους για τη συνεδρία BFD και τους συνδρομητές / τις εφαρμογές (BGP/OSPF) της συνεδρίας, καθώς δεν υπάρχει μηχανισμός εντοπισμού στο BFD.

Πρωτόκολλα δρομολόγησης όπως το BGP ή το OSPF ανταλλάσσουν τις εκμαθημένες δρομολογήσεις μεταξύ Edge και δρομολογητών. Αυτά τα πρωτόκολλα ανταλλάσσουν δρομολογήσεις και εντοπίζουν αστοχίες δρομολογήσεων χρησιμοποιώντας τον δικό τους μηχανισμό. Γενικά, οι αστοχίες δρομολογήσεων εντοπίζονται με βάση τον μηχανισμό διατήρησης εν ενεργεία, όπου μια οντότητα δημιουργεί ηχώ μιας άλλης οντότητας σε ένα συχνό διαμορφωμένο διάστημα, που είναι ο χρόνος διατήρησης εν ενεργεία. Αυτά τα πρωτόκολλα δρομολόγησης έχουν υψηλότερους χρόνους διατήρησης εν ενεργεία, γεγονός που έχει ως αποτελέσματα τη μεγαλύτερη διάρκεια για τον εντοπισμό των αστοχιών δρομολογήσεων. Το BFD εντοπίζει αστοχίες δρομολογήσεων μεταξύ δύο συνδεδεμένων οντοτήτων πιο γρήγορα με χαμηλή επιβάρυνση κατά τον εντοπισμό αστοχιών.

Παρακάτω δίνονται τα πλεονεκτήματα της υλοποίησης BFD με πρωτόκολλα δρομολόγησης.

  • Γρήγορη ανίχνευση αστοχίας δρομολόγησης με χαμηλό χρόνο εκ νέου σύγκλισης.
  • Χαμηλότερη επιβάρυνση στον εντοπισμό αστοχίας δρομολόγησης.
  • Ενιαίος ρυθμός ανίχνευσης αστοχίας δρομολόγησης σε όλα τα πρωτόκολλα δρομολόγησης.

Το BFD μπορεί να οριστεί ως μια απλή υπηρεσία. Τα στοιχειώδη υπηρεσίας που παρέχονται από το BFD είναι η δημιουργία, καταστροφή και τροποποίηση μιας συνεδρίας, με δεδομένα τη διεύθυνση προορισμού και άλλες παραμέτρους. Το BFD με τη σειρά του παρέχει ένα σήμα προς τους πελάτες που υποδεικνύει πότε η περίοδος λειτουργίας BFD ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

Υπάρχουν δύο τρόποι λειτουργίας BFD, ασύγχρονη λειτουργία και λειτουργία κατ' απαίτηση. Το VMware υποστηρίζει την ασύγχρονη λειτουργία. Σε αυτήν τη λειτουργία, τα συστήματα στέλνουν περιοδικά πακέτα ελέγχου BFD σε άλλα συστήματα και, εάν πολλαπλά πακέτα στη σειρά δεν λαμβάνονται από ένα σύστημα, τότε η συνεδρία δηλώνεται ως απενεργοποιημένη.
Σημείωση: Η λειτουργία BFD Echo δεν υποστηρίζεται.

Το VMware υποστηρίζει BFD για τα ακόλουθα πρωτόκολλα δρομολόγησης:

  • BGP σε Edge και πύλες συνεργατών
  • OSPF σε Edge