Για να διαμορφώσετε μια διασύνδεση βρόχου επιστροφής για Edge:

Προϋποθέσεις

Για πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις σημειώσεις που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν να διαμορφώσετε μια διασύνδεση βρόχου επιστροφής, δείτε Διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής—Περιορισμοί.

Διαδικασία

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge για το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε τη διασύνδεση βρόχου επιστροφής ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Edge εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην κατηγορία Συνδεσιμότητα (Connectivity) και κάντε κλικ στην επιλογή Διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής (Loopback Interfaces).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή + Προσθήκη (+ Add)και στο αναδυόμενο παράθυρο Προσθήκη βρόχου επιστροφής (Add Loopback), διαμορφώστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις βρόχου επιστροφής, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.
  Πεδίο Περιγραφή
  Διασύνδεση ID (Interface ID) Εισαγάγετε ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τη διασύνδεση βρόχου επιστροφής. Το αναγνωριστικό πρέπει να είναι μοναδικό σε όλα τα τμήματα ενός Edge και πρέπει να ξεκινά από το 1, καθώς το μηδέν (0) δεν υποστηρίζεται.
  Τμήμα (Segment) Επιλέξτε ένα τμήμα από την αναπτυσσόμενη λίστα. Η διασύνδεση βρόχου επιστροφής ανήκει στο επιλεγμένο τμήμα.
  Απόκριση ICMP Echo (ICMP Echo Response) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη διασύνδεση βρόχου επιστροφής ώστε να ανταποκρίνεται σε μηνύματα ICMP echo.
  Ρυθμίσεις Ipv4 (IPv4 Settings)
  Τύπος διευθυνσιοδότησης (Addressing Type) Από προεπιλογή, ο τύπος διεύθυνσης είναι Στατικό (Static) και δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τον τύπο.
  Διεύθυνση IP (IP Address) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IPv4 για τη διασύνδεση βρόχου επιστροφής.
  Πρόθημα CIDR (CIDR Prefix) Το πρόθημα CIDR για τη διεύθυνση IPv4 της διασύνδεσης βρόχου επιστροφής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι /32. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την προεπιλεγμένη τιμή.
  Κοινοποίηση (Advertise) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να κοινοποιήσετε τη διασύνδεση βρόχου επιστροφής σε άλλες διακλαδώσεις του δικτύου.
  OSPF
  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε μια περιοχή OSPF από την αναπτυσσόμενη λίστα. Η διεύθυνση IP της διασύνδεσης βρόχου επιστροφής κοινοποιείται στην επιλεγμένη περιοχή OSPF.
  Σημείωση: Η διαμόρφωση OSPFv2 υποστηρίζει μόνο IPv4. Η διαμόρφωση OSPFv3 υποστηρίζει μόνο IPv6, το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο στην έκδοση 5.2.
  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν έχετε διαμορφώσει το OSPF για το τμήμα που έχετε επιλέξει για τη διασύνδεση βρόχου επιστροφής. Το OSPF δεν υποστηρίζεται σε δευτερεύουσες διασυνδέσεις και δεν υποστηρίζεται σε μη καθολικά τμήματα.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις OSPF και OSPFv3, βλ. Ενεργοποίηση OSPF για προφίλ.

  Ρυθμίσεις Ipv6 (IPv6 Settings)
  Τύπος διευθυνσιοδότησης (Addressing Type) Από προεπιλογή, ο τύπος διεύθυνσης είναι Στατικό (Static) και δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τον τύπο.
  Διεύθυνση IP (IP Address) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IPv6 για τη διασύνδεση βρόχου επιστροφής.
  Πρόθημα CIDR (CIDR Prefix) Το πρόθημα CIDR για τη διεύθυνση IP της διασύνδεσης βρόχου επιστροφής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι /128. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την προεπιλεγμένη τιμή.
  Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου Ενεργό (Active) για τις ρυθμίσεις IPv4 και IPv6, για να ενεργοποιηθεί ο αντίστοιχος τύπος διευθυνσιοδότησης για τη διασύνδεση. Από προεπιλογή, η επιλογή είναι ενεργοποιημένη για τις ρυθμίσεις IPv4.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add).
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Αποτελέσματα

Η διασύνδεση βρόχου επιστροφής παρατίθεται στην περιοχή Διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής (Loopback Interfaces).

Μπορείτε να επιλέξετε, ανά πάσα στιγμή, να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις διασύνδεσης βρόχου επιστροφής κάνοντας κλικ στη σύνδεση διεύθυνσης, εκτός από τις ρυθμίσεις Πρόθημα CIDR (CIDR Prefix) και Αναγνωριστικό διασύνδεσης (Interface ID).

Εάν διαγράψετε μια διασύνδεση βρόχου επιστροφής, το πεδίο Διασύνδεση προέλευσης (Source Interface) για όλες τις υπηρεσίες για τις οποίες έχετε επιλέξει τη διασύνδεση βρόχου επιστροφής επανέρχεται στην τιμή Αυτόματο (Auto).

Επιπλέον, ακολουθούν δύο ακόμη σενάρια βάσει των οποίων η Διασύνδεση προέλευσης (Source Interface) για τις διάφορες υπηρεσίες επανέρχεται στην τιμή Αυτόματο (Auto):
 • Εάν το αναγνωριστικό διασύνδεσης βρόχου επιστροφής δεν βρεθεί στο Edge.
 • Εάν χρησιμοποιείτε παλαιότερες εκδόσεις API για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Edge, μερικές φορές το Edge ενδέχεται να μην λάβει το κλειδί για τη διεύθυνση IP προέλευσης για τις υπηρεσίες.
Όταν το πεδίο Διασύνδεση προέλευσης (Source Interface) για οποιαδήποτε υπηρεσία έχει οριστεί σε Αυτόματο (Auto), το Edge επιλέγει τη διασύνδεση προέλευσης με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
 • Έχει προτεραιότητα κάθε διασύνδεση μη WAN που κοινοποιείται.
 • Μεταξύ των διασυνδέσεων μη WAN που κοινοποιούνται, η επιλογή διασύνδεσης προέλευσης βασίζεται στην ακόλουθη σειρά προτεραιότητας— διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής, διασυνδέσεις VLAN ή οποιεσδήποτε δρομολογημένες διασυνδέσεις.
 • Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία διασυνδέσεις του ίδιου τύπου που έχουν ρυθμιστεί και κοινοποιηθεί, επιλέγεται η διασύνδεση με το μικρότερο αναγνωριστικό διασύνδεσης.

  Για παράδειγμα, εάν έχετε δύο διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής (LO3 και LO4), μία διασύνδεση VLAN (VLAN2) και δύο δρομολογημένες διασυνδέσεις (GE1 και GE2) που έχουν ρυθμιστεί και κοινοποιηθεί και εάν το πεδίο Διασύνδεση προέλευσης (Source Interface) για οποιαδήποτε υπηρεσία έχει οριστεί σε Αυτόματο (Auto), το Edge επιλέγει το LO3 ως διασύνδεση προέλευσης.

Επόμενες ενέργειες

Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους της διασύνδεσης βρόχου επιστροφής για ένα Edge, μπορείτε να επιλέξετε τη διασύνδεση ως διασύνδεση προέλευσης για τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Υπηρεσίες/Ρυθμίσεις Για λεπτομέρειες, δείτε ...
Κυκλοφορία διαχείρισης Orchestrator Διαμόρφωση διαχείρισης κυκλοφορίας για Edge
Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας Διαμόρφωση ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας για προφίλ
Ρυθμίσεις DNS Διαμόρφωση DNS για προφίλ
Ρυθμίσεις Netflow Διαμόρφωση ρυθμίσεων Netflow για Edge
Ρυθμίσεις Syslog Διαμόρφωση ρυθμίσεων Syslog για Edge
Ρυθμίσεις BGP Διαμόρφωση BGP από το Edge σε γειτονικά underlay για προφίλ
Ρυθμίσεις NTP Διαμόρφωση NTP για Edge
Σημείωση:

Όταν το Edge μεταδίδει την κυκλοφορία, η κεφαλίδα του πακέτου θα έχει τη διεύθυνση IP της επιλεγμένης διασύνδεσης προέλευσης, ενώ τα πακέτα μπορούν να σταλούν μέσω οποιασδήποτε διασύνδεσης στη δρομολόγηση προορισμού.