Τα προφίλ παρέχουν μια σύνθεση των διαμορφώσεων που δημιουργούνται σε τμήματα και υπηρεσίες δικτύου. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις προφίλ χρησιμοποιώντας το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.

Για να διαμορφώσετε ένα συγκεκριμένο προφίλ:

 1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαμόρφωση (Configure).
 2. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Προφίλ (Profiles).
 3. Η σελίδα Προφίλ (Profiles) εμφανίζει τα υπάρχοντα Προφίλ.
 4. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα προφίλ ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του προφίλ.
 5. Οι επιλογές διαμόρφωσης εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).

 6. Η επιλογή Προβολή (View) επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει την προβολή. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι Ανάπτυξη όλων (Expand All) και Σύμπτυξη όλων (Collapse All). Από προεπιλογή, οι ρυθμίσεις είναι συμπτυγμένες.
 7. Μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης ταξινομημένες κατά κατηγορία ή τμηματοποίηση. Από προεπιλογή, οι ρυθμίσεις ταξινομούνται κατά κατηγορία. Εάν επιλέξετε να ταξινομήσετε κατά τμηματοποίηση, οι ρυθμίσεις ομαδοποιούνται ως Επίγνωση τμήματος και Ανεξάρτητα από το τμήμα.

  Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες όταν επιλέγετε να ταξινομήσετε κατά κατηγορία:

  Συνδεσιμότητα (Connectivity)

  Ρυθμίσεις Περιγραφή
  VLAN

  Διαμορφώστε τα VLAN τόσο με διευθύνσεις IPv4 όσο και με διευθύνσεις IPv6 για προφίλ. Κάντε κλικ στις καρτέλες IPv4 ή IPv6 για να διαμορφώσετε τις αντίστοιχες διευθύνσεις IP για τα VLAN. Δείτε Διαμόρφωση VLAN για προφίλ.

  Σημείωση: Όταν δημιουργείτε ένα νέο VLAN ή επεξεργάζεστε μια διαμόρφωση VLAN χρησιμοποιώντας το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator, το VLAN εμφανίζεται μόνο για ανάγνωση στο κλασικό περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator. Αφού δημιουργήσετε ή επεξεργαστείτε ένα VLAN με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του αντίστοιχου VLAN μόνο στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.
  Διεύθυνση IP διαχείρισης Η διεύθυνση IP διαχείρισης χρησιμοποιείται ως διεύθυνση προέλευσης για τοπικές υπηρεσίες, όπως π.χ. DNS, και ως προορισμός για διαγνωστικούς ελέγχους, όπως π.χ. ping από άλλο Edge. Δείτε Διαμόρφωση της διεύθυνσης IP διαχείρισης.
  Λήξεις χρονικού ορίου ARP (ARP Timeouts) Από προεπιλογή, οι τιμές λήξης χρονικού ορίου ARP είναι διαμορφωμένες. Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη προεπιλεγμένων λήξεων χρονικού ορίου ARP (Override default ARP Timeouts) για να τροποποιήσετε τις προεπιλεγμένες τιμές. Δείτε Διαμόρφωση ρυθμίσεων επιπέδου 2 για Προφίλ.
  Διασυνδέσεις (Interfaces) Διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις διασύνδεσης για κάθε μοντέλο Edge. Δείτε Διαμόρφωση ρυθμίσεων διασύνδεσης για προφίλ με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator.
  Καθολικό IPv6 (Global IPv6) Ενεργοποιήστε τις διαμορφώσεις IPv6 καθολικά. Δείτε Καθολικές ρυθμίσεις για τη διεύθυνση IPv6.
  Ασύρματη σύνδεση Wi-Fi (Wi-Fi Radio) Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση Wi-Fi και διαμορφώστε τη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων. Δείτε Διαμόρφωση ρυθμίσεων ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi.

  Υπηρεσίες VPN (VPN Services)

  Ρυθμίσεις Περιγραφή
  Cloud VPN

  Ενεργοποιήστε το Cloud VPN για να ξεκινήσετε και να αποκριθείτε σε αιτήματα σύνδεσης VPN. Στο Cloud VPN, μπορείτε να δημιουργήσετε διοχετεύσεις ως εξής:

  • VPN διακλάδωσης προς διανομέα
  • VPN διακλάδωσης προς διακλάδωση
  • Edge σε Μη SD-WAN μέσω πύλης

  Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου όπως απαιτείται και διαμορφώστε τις παραμέτρους για να δημιουργήσετε τις διοχετεύσεις. Δείτε Διαμόρφωση του Cloud VPN για Προφίλ.

  Προορισμός μη SD-WAN μέσω Edge (Non SD-WAN Destination via Edge)

  Ενεργοποιήστε το για δημιουργία διοχέτευσης μεταξύ μιας διακλάδωσης και ενός προορισμού μη SD-WAN μέσω Edge. Δείτε Διαμόρφωση διοχέτευσης μεταξύ μιας διακλάδωσης και προορισμού μη SD-WAN μέσω Edge.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) για να προσθέσετε προορισμούς μη SD-WAN. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέο NSD μέσω Edge (New NSD via Edge) για να δημιουργήσετε νέο προορισμό μη SD-WAN μέσω Edge. Δείτε Διαμόρφωση προορισμών μη SD-WAN μέσω Edge.

  Υπηρεσία ασφαλείας Cloud (Cloud Security Service) Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε μια ασφαλή διοχέτευση από ένα Edge σε τοποθεσίες υπηρεσίας ασφαλείας cloud. Αυτό επιτρέπει την ανακατεύθυνση της ασφαλούς κυκλοφορίας σε τοποθεσίες ασφαλείας cloud τρίτων. Δείτε Υπηρεσίες ασφαλείας Cloud.

  Δρομολόγηση και ΝΑΤ (Routing & NAT)

  Ρυθμίσεις Περιγραφή
  Πολλαπλή διανομή (Multicast) Ενεργοποιήστε και διαμορφώστε την πολλαπλή διανομή για την αποστολή δεδομένων μόνο σε ενδιαφερόμενα σύνολα παραληπτών. Δείτε Ρύθμιση παραμέτρων πολλαπλής διανομής.
  DNS Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις DNS για τη διαμόρφωση της προώθησης DNS υπό όρους μέσω μιας ιδιωτικής υπηρεσίας DNS και για τον καθορισμό μιας δημόσιας υπηρεσίας DNS που θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς υποβολής ερωτημάτων. Δείτε Διαμόρφωση DNS με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.
  Περιοχές OSPF (OSPF Areas) Διαμορφώστε περιοχές OSPF για το επιλεγμένο προφίλ. Δείτε Ενεργοποίηση OSPF.
  BFD Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις BFD για το επιλεγμένο προφίλ. Δείτε Ρυθμίσεις BFD.
  Κανόνες NAT στην πλευρά του LAN (LAN-Side NAT Rules) Σας επιτρέπει να μεταφέρετε διευθύνσεις IP NAT από μη κοινοποιημένο υποδίκτυο σε διευθύνσεις IP σε κοινοποιημένο υποδίκτυο. Δείτε Κανόνες NAT στην πλευρά του LAN σε επίπεδο Edge.
  BGP Διαμορφώστε το BGP για γειτονικά υποστρώματα και γειτονικά μη SD-WAN. Δείτε Διαμόρφωση BGP.

  Τηλεμετρία (Telemetry)

  Ρυθμίσεις Περιγραφή
  Λειτουργία ορατότητας (Visibility Mode) Επιλέξτε τη λειτουργία ορατότητας για να παρακολουθείτε το δίκτυο χρησιμοποιώντας είτε τη διεύθυνση MAC είτε τη διεύθυνση IP. Δείτε Διαμόρφωση λειτουργίας ορατότητας.
  SNMP Ενεργοποιήστε την απαιτούμενη έκδοση SNMP για την παρακολούθηση του δικτύου. Βεβαιωθείτε ότι κάνατε λήψη και εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων SNMP MIB πριν ενεργοποιήσετε το SNMP. Δείτε Διαμόρφωση SNMP για Προφίλ.
  Syslog Διαμορφώστε τον συλλέκτη Syslog για να λαμβάνετε δεσμευμένα συμβάντα SD-WAN Orchestrator και αρχεία καταγραφής τείχους προστασίας από τα Edge που έχουν διαμορφωθεί σε μια επιχείρηση. Δείτε Διαμόρφωση ρυθμίσεων Syslog για Προφίλ.

  Υπηρεσίες Edge (Edge Services)

  Ρυθμίσεις Περιγραφή
  Έλεγχος ταυτότητας (Authentication)

  Επιτρέπει την επιλογή ενός διακομιστή RADIUS που θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ταυτότητας ενός χρήστη. Δείτε Διαμόρφωση Ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα υπηρεσία RADIUS (New RADIUS Service) για να δημιουργήσετε ένα νέο διακομιστή RADIUS. Δείτε Διαμόρφωση υπηρεσιών ελέγχου ταυτότητας.

  NTP Ενεργοποιήστε το για να γίνει συγχρονισμός των ρολογιών συστήματος των Edge και άλλων συσκευών δικτύου. Δείτε Διαμόρφωση NTP για Προφίλ.