VMware Workspace ONE UEM — uwagi dot. wersji

Dowiedz się o nowych funkcjach i ulepszeniach w wydaniach Workspace ONE UEM Console. Uzyskaj szybki dostęp do dziennika zmian konsoli UEM, tabeli zgodności operacyjnej i ważnych informacji o zakończeniu wsparcia.

Działy operacji SaaS i inżynierii są w stanie monitorować sukces aktualizacji przed udostępnieniem oprogramowania klientom korzystającym z wersji Dedicated SaaS i On-Premises dzięki stopniowemu wdrażaniu oprogramowania do współdzielonego środowiska SaaS. Elementy Dedicated SaaS i On-Premises zostaną zapowiedziane i udostępnione klientom w ciągu kilku tygodni od wydania wersji Shared SaaS.

Chcesz poznać naszą najnowszą dokumentację SaaS i usług lokalnych? Zapoznaj się z dokumentacją VMware Workspace ONE UEM Console.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2212.

Console

 • Ulepszyliśmy pobieranie certyfikatów dla infrastruktury klucza publicznego (PKI) Entrust oraz OpenTrust.

  Aby obsługiwać pobieranie i wdrażanie poprzednich certyfikatów S/MIME do urządzeń (w celu odszyfrowywania starszych wiadomości e-mail w standardzie S/MIME zaszyfrowanych na podstawie poprzedniego, wygasłego certyfikatu), można teraz włączyć funkcję Dla S/MIME w szablonie certyfikatu dla urzędów certyfikacji PKI Entrust i OpenTrust. To pole wyboru w szablonie certyfikatu określa, czy historyczne certyfikaty mają być pobierane, czy nie. Dodatkowo wszystkie istniejące urzędy certyfikacji Entrust PKI V9 i OpenTrust PKI będą miały zaznaczone pole wyboru Dla S/MIME w ramach jednorazowej migracji.

 • Obsługa dostępu warunkowego dla lokalnej konsoli UEM w środowisku sieci zamkniętej

  Klienci używający lokalnego środowiska konsoli UEM w sieci zamkniętej mogą teraz umożliwiać dostęp warunkowy usłudze Microsoft Azure AD przez włączenie flagi funkcji ConditionalAccessClosedNetworkSupportFeatureFlag. Dzięki tej funkcji klienci używający lokalnego środowiska konsoli UEM w sieci zamkniętej nie muszą już tworzyć rozpoznawanego publicznie adresu URL konsoli UEM dla VMware Workspace ONE Intelligence w celu nawiązywania połączenia za pośrednictwem portu 443. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie danych zgodności w zasadach dostępu warunkowego Azure AD.

Android

 • Wprowadziliśmy zmiany w wymaganiach dotyczących zawartości kodu dostępu do urządzeń z systemem Android.

  Nowe ustawienie Złożoność kodu dostępu jest teraz dostępne w sekcjach Służbowy kod dostępu i Kod dostępu urządzenia w Profilu kodu dostępu. Funkcja ta umożliwia określenie, czy chcesz stosować podstawowe, czy zaawansowane ustawienia kodu dostępu na urządzeniach użytkowników. Więcej informacji zawiera temat Kod profilu dostępu w systemie Android.

iOS

 • Wdrażanie profili iOS jest teraz szybsze i łatwiejsze dzięki nowemu interfejsowi użytkownika opartemu na danych.

  Dzięki nowemu interfejsowi użytkownika opartemu na danych (DDUI) można teraz szybko dodawać ładunki, wyszukiwać i wyświetlać podsumowania profili. Nowe doświadczenia użytkownika w systemie iOS będą dostępne już wkrótce w udostępnianych aplikacjach SaaS. Zamierzamy dodać do Workspace ONE więcej ładunków i kluczy wydanych przez Apple, aby umożliwić administratorom szybsze wdrażanie. Ta funkcjonalność będzie stopniowo wdrażana we wszystkich współdzielonych aplikacjach SaaS. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących profili iOS, zobacz temat Profile urządzeń z iOS.

Windows

 • Ulepszyliśmy funkcję BitLocker.

  Dodaliśmy możliwość konfiguracji szyfrowania dysków wymiennych w Workspace ONE UEM Console w ustawieniach „BitLocker To Go”. Teraz można dostosowywać metodę szyfrowania i minimalną długość hasła oraz szyfrować tylko używane miejsce w pamięci.

 • Nowy pulpit nawigacyjny dla urządzeń z systemami Windows i macOS!

  Na stronie Pulpit nawigacyjny urządzeń w Workspace ONE UEM Console widoczne są teraz nowo dodane pulpity nawigacyjne. Pulpity te wyświetlają liczbę urządzeń iOS, na których działają poszczególne wersje systemu.

Linux

 • Workspace ONE UEM 2212 dodaje obsługę maszyn wirtualnych z systemem Linux działających na platformie Amazon WorkSpaces.

  Zarówno instancje Ubuntu, jak i Amazon Linux 2 w WorkSpaces są obsługiwane przez UEM.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2210.

Console

 • Dodaliśmy narzędzie do migracji użytkowników dla grup organizacji z włączonym LDAP.

  Narzędzie do migracji użytkowników rozwiązuje błędy w procesie synchronizacji grupy użytkowników i koryguje nieobsługiwane błędy przepływu pracy oraz migracji z bazy danych. Możesz używać tego narzędzia tylko w grupach organizacji, w których skonfigurowano protokół LDAP. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konta użytkowników i administratora.

 • Zduplikowane uwierzytelnienia zostały wyeliminowane w konfiguracji dostępu i tokenu rejestracji.

  Gdy włączysz tokeny rejestracji i wybierzesz Workspace ONE Access jako źródło uwierzytelniania, użytkownicy nie będą już podlegać zduplikowanemu uwierzytelnianiu. Brak ustawień systemowych do konfiguracji tej funkcji, ponieważ ta zmiana jest domyślnie włączona.

 • Strony grup administratorów i widoku listy administratorów mają teraz ulepszone interfejsy użytkownika.

  Odświeżyliśmy wygląd stron grup administratorów i widoku listy administratorów bez zmiany ich funkcji ani funkcjonalności.

 • Uprościliśmy proces ładowania aplikacji wewnętrznych

  Workspace ONE UEM Console ładuje teraz aplikację wewnętrzną do sieci dostarczania zawartości (CDN) w tle, oprócz wyświetlania postępu przekazywania CDN. Ulepszenie to ogranicza czas poświęcony na ekran ładowania aplikacji i umożliwia wykonywanie innych zadań w Workspace ONE UEM Console, podczas gdy konsola przygotowuje aplikację do dystrybucji.

Android

 • Pozwól aplikacjom na domyślne udostępnianie danych za pomocą komunikacji między profilami.

  W trybach Profilu służbowego i COPE aplikacje mają teraz domyślnie ograniczoną możliwość udostępniania sobie danych. W systemie Android 11 lub nowszym Workspace ONE UEM obsługuje zezwalanie określonym aplikacjom na żądanie zgody użytkownika na komunikację między profilami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Profil ograniczeń.

 • Teraz obsługujemy konfigurowanie sufiksów domen w profilach Wi-Fi WPA/WPA2 Enterprise.

  Workspace ONE UEM obsługuje teraz ustawianie sufiksu domeny na potrzeby weryfikacji certyfikatu serwera w sieciach Wi-Fi WPA/WPA2 Enterprise. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja profilu sieci Wi-Fi.

Ragedyzowane

 • Obsługa wskaźników urządzeń w regułach przypisywania produktów.

  Można teraz używać wskaźników urządzenia, takich jak adres IP, numer seryjny czy poziom naładowania baterii, do reguł przypisywania podczas tworzenia nowego produktu do aprowizacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Tworzenie produktu.

Windows

 • Wzmocniliśmy obsługę BitLocker.

  Dodaliśmy nową funkcję zabezpieczeń, dzięki której klucz odzyskiwania BitLocker może być unikatowy. Jednorazowy klucz odzyskiwania używany do odblokowywania komputera jest stosowany rotacyjnie, co zapewnia, że po użyciu klucza do odblokowania dysku nie będzie można go ponownie użyć w przyszłości.

 • Zachowaj aplikacje na urządzeniu, nawet jeśli jest wyrejestrowane.

  Po włączeniu profilu opartego na urządzeniu w Workspace ONE UEM Console możesz zachować aplikacje zarządzane na urządzeniu, nawet jeśli jest wyrejestrowane.

 • W tej wersji Workspace ONE UEM Console wprowadziliśmy Intelligent Hub w wersji 22.10.1 i agenta wdrażania aplikacji (SFD) w wersji 22.6.14.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2209.

Console

 • Ulepszyliśmy Globalne wyszukiwanie, aby zwiększyć liczbę wyników wyszukiwania.

  Wyniki Globalnego wyszukiwania urządzeń obejmują teraz grupę organizacyjną urządzenia. Zapewnia to kontekst do lokalizowania urządzenia w dużych środowiskach. Dla tej funkcji domyślnej nie jest wymagane żadne ustawienie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Globalne wyszukiwanie.

 • Strona czyszczenia danych urządzenia ładuje się teraz znacznie szybciej!

  Ulepszyliśmy wydajność strony czyszczenia danych urządzenia przez implementację filtra, który pobiera tylko dane czyszczenia urządzenia z pełnej tabeli poleceń urządzenia. Przyspiesza to renderowanie strony czyszczenia danych urządzenia.

 • Szybsze i bardziej bezproblemowe uaktualnienia środowiska SaaS.

  Uaktualnienie do usługi SaaS zajęło więcej czasu, niż oczekiwano, z powodu pewnej logiki w kodzie migracji, w szczególności dodania identyfikatorów UUID (uniwersalnych identyfikatorów unikatowych) do tabeli powiadomień dużych środowisk. Teraz postanowiliśmy nie przenosić tego konkretnego zbioru danych, a zamiast tego dodawać UUID do każdego nowego rekordu. UUID jest wymagane tylko dla nowszych interfejsów API powiadomień SaaS, a nie dla wszystkich interfejsów API związanych z powiadomieniami UEM konsoli.

 • Zadbaj, aby pracownicy pracujący na zmiany mieli dostęp do właściwych aplikacji i usług w godzinach pracy, używając do tego kontroli dostępu opartej na zmianach.

  Możesz skonfigurować ograniczenia dla usług aplikacji Hub, powiadomień, uprawnień do aplikacji i jednokrotnego logowania, gdy użytkownik zostanie uznany za niepracującego — w oparciu o definicje czasu pracy i system obecności. Ta funkjca wymaga aplikacji Experience Workflows, Workspace ONE Hub Services 2209, Workspace ONE Access 2209 i Workspace ONE Intelligent Hub 2209 dla systemów iOS i Android.

Android

 • Chcesz mieć większą kontrolę nad automatycznymi aktualizacjami aplikacji do systemu Android? Mamy dla Ciebie rozwiązanie.

  Teraz możesz ustawić priorytet automatycznej aktualizacji publicznych aplikacji do systemu Android dla urządzeń zarządzanych przez Workspace ONE UEM. Możesz włączyć aktualizacje o wysokim priorytecie lub opóźnić aktualizacje poszczególnych aplikacji o 90 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wdrażanie aplikacji na urządzeniach z systemem Android za pośrednictwem zarządzanego sklepu Google Play.

 • Wprowadzona została nowa funkcja Wymaż dane firmowe w celu zrzeczenia się własności urządzeń Android 11+ COPE.

  Teraz można wyczyścić sam profil służbowy na urządzeniach Android 11+ COPE, co pozwala organizacjom na zrzekanie się własności urządzenia na rzecz użytkownika. Wcześniej działanie wymazania danych firmowych inicjowało reset fabryczny urządzenia, którego nazwę zmieniono na „Wymaz danych urządzenia”. Nowa czynność wymazywania danych firmowych zachowuje w całości osobiste aplikacje i dane oraz nie inicjuje resetu fabrycznego.

Zawartość

 • Ograniczenie użytkownikom możliwości ładowania obrazów do aplikacji Content tylko przy użyciu aparatu urządzenia.

  Można ograniczyć użytkownikom możliwość ładowania obrazów do aplikacji Content tylko przy użyciu aparatu urządzenia. W tym celu aktywuj opcję Zezwalaj na ładowanie tylko z aparatu podczas konfiguracji repozytorium administratora w Workspace ONE UEM Console. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja repozytorium administratora.

 • Określ liczbę plików, które użytkownicy mogą załadować do aplikacji Content.

  Ustaw maksymalną liczbę plików, które użytkownicy mogą załadować podczas konfiguracji aplikacji Workspace ONE Content przy użyciu konsoli Workspace ONE. Teraz można umożliwić użytkownikom ładowanie do 40 plików jednocześnie w aplikacji Content. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja aplikacji VMware Workspace ONE Content.

macOS

 • macOS obsługuje teraz ładowanie plików MobileConfig.

  Teraz można bezpośrednio ładować profile mobileconfig dla macOS do konsoli Workspace ONE UEM. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Ładowanie profilu.

 • Określ wersję Intelligent Hub, która ma być rozprowadzana do urządzeń.

  Można teraz wybrać wersję Intelligent Hub do wdrożenia na stronie Ustawienia. Podczas automatycznej rejestracji za pomocą Apple Business Manager lub School Manager lub rejestracji opartej na sieci Web można określić, która wersja Intelligent Hub musi być zainstalowana na wszystkich nowych urządzeniach. Można zainicjować najnowszą wersję Intelligent Hub do konsoli UEM lub określić wersję, jeśli jest ona obsługiwana i kompatybilna z wersją konsoli. Podczas wdrażania będziemy stopniowo dodawać tę funkcję do środowisk SaaS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warunek z aplikacjami.

Freestyle

 • Obsługa warunków aplikacji i plików.

  Można teraz dodawać warunki aplikacji i pliku do przepływów pracy w macOS. Przepływy pracy w Windows obecnie obsługują te warunki. Aby dodać warunek aplikacji lub pliku dla urządzeń z macOS, funkcja Freestyle Orchestrator wymaga minimalnej wersji VMware Workspace ONE Intelligent Hub 22.08 zainstalowanej na urządzeniu docelowym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warunek z aplikacjami.

 • Dostosowaliśmy ustawienia domyślne obsługi błędów.

  Wcześniej domyślne ustawienia obsługi błędów miały bardzo długi czas oczekiwania między ponownymi próbami. Skróciliśmy czas poświęcony na ponowne próby tak, aby przepływ pracy mógł być szybciej kontynuowany lub zakończony niepowodzeniem.

  • Limit czasu: 120 minut
  • Ponowienie próby po 15 minutach
  • Maksymalna liczba ponownych prób : 1
  • Częstotliwość Bockoff: 2

  Nie wpłynie to na istniejące przepływy pracy — nowe wartości domyślne zostaną wprowadzone tylko do nowych przepływów pracy. Zawsze możesz je dostosować do swoich potrzeb, klikając Ustawienia zaawansowane > Edytuj obsługę błędów. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Obsługa błędów dotyczących zasobów.

Windows

 • Kwerendy linii bazowych w Workspace ONE UEM dla urządzeń stacjonarnych Windows.

  Można teraz formułować zapytania dotyczące linii bazowych na urządzeniach, aby aktualizować próbki linii bazowej i odświeżać stan zgodności z linią bazową. Funkcji zapytania można użyć z widoku Szczegóły urządzenia. Aby odświeżyć próbkę linii bazowej urządzenia, wybierz kolejno Więcej czynności > Zapytanie > Linie bazowe w rekordzie urządzenia. Stan zgodności z linią bazową można znaleźć w sekcji Zasoby > Profile i linie bazowe > Linie bazowe, gdzie można wybrać linię bazową i wyświetlić kartę Stan zgodności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie linii bazowych.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2206.

Android

 • Rozpoczęcie bezobsługowej rejestracji urządzeń z systemem Android jeszcze nigdy nie było takie proste!

  Workspace ONE UEM teraz integruje się bezpośrednio z portalem rejestracji bezobsługowej. Dzięki połączeniu konta rejestracji bezobsługowej z konsolą UEM możesz ustawić domyślną konfigurację rejestracji i obsługiwać informacje kontaktowe dla zarejestrowanych urządzeń. Konfiguracja domyślna dotyczy urządzeń, które nie mają jeszcze powiązanej konfiguracji rejestracji w portalu bezobsługowym. Aby skonfigurować tę integrację, przejdź do nowej karty rejestracji bezobsługowej na stronie ustawień rejestracji EMM do urządzeń z systemem Android. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rejestracja Android EMM.

macOS

 • Urządzenie z macOS 12 możesz łatwo przywrócić.

  Dostępny jest teraz prosty przepływ pracy umożliwiający przygotowanie używanego komputera Mac dla innego użytkownika bez konieczności wymazywania danych z całego dysku oraz usuwania systemu operacyjnego. Podobnie jak w przypadku systemu iOS można użyć działań Usuń całą zawartość i ustawienia (EACS), aby usunąć wszystkie dane użytkownika i zainstalowane przez niego aplikacje z urządzenia oraz łatwo przywrócić urządzenie z systemem macOS Monterey. Wszystko to bez konieczności ponownej instalacji systemu operacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie całej zawartości i ustawień (EACS).

Freestyle

 • Ulepszyliśmy komunikaty etapu przepływu pracy.

  W celu rozwiązywania problemów ulepszyliśmy komunikaty przepływu pracy prezentowane według etapów na stronach Szczegóły urządzenia i Szczegóły przepływu pracy. Komunikaty o błędach informują o przyczynach i składnikach błędu. Kliknij link na ekranie z błędem, aby zobaczyć okno ze szczegółowymi komunikatami o błędach, które przekraczają limit słów.

Windows

 • Ulepszyliśmy czyszczenie danych urządzenia!

  Wcześniej niektóre ustawienia profilu BitLocker, takie jak Wymuś szyfrowanie, mogły przeszkadzać w niezawodnym czyszczeniu danych urządzenia. Funkcje Wymaż dane firmowe i Reset danych firmowych zapewnią teraz wyczyszczenie danych z urządzenia zgodnie z oczekiwaniami.

 • Pobieranie próbek aplikacji niezarządzanych bez sesji użytkownika.

  Urządzenia uruchomione bez zalogowanego użytkownika będą teraz zwracać próbki aplikacji, aby prawidłowo odzwierciedlać całe oprogramowanie zainstalowane na komputerze. Wcześniej próbki aplikacji były wysyłane tylko wtedy, gdy użytkownik był zalogowany, więc zmiany w zapasach aplikacji mogły być nieprawidłowe.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2204.

Google

 • Konfiguracja zarządzana dla aplikacji wewnętrznych.

  Teraz można stosować konfiguracje aplikacji zarządzanych do aplikacji wewnętrznych systemu Android. Podczas przypisywania przez konsolę Workspace ONE UEM aplikacji wewnętrznych systemu Android Workspace ONE UEM wyświetla wszystkie obsługiwane pary klucz-wartość konfiguracji aplikacji zarządzanej dla aplikacji na karcie Konfiguracja aplikacji. Ta funkcja wymaga aplikacji Workspace ONE Intelligent Hub 22.04.

macOS

 • Wdrażanie profili macOS jest teraz szybsze i łatwiejsze dzięki nowemu interfejsowi użytkownika opartemu na danych.

  Począwszy od urządzeń z systemem macOS w wersji 10.14 i nowszych administratorzy mogą zablokować urządzenie z procesorem Apple z użyciem sześciocyfrowego kodu PIN oraz wysłać komunikat wyświetlany na ekranie odblokowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Blokowanie urządzenia.

  Dzięki nowemu interfejsowi użytkownika opartemu na danych (DDUI) można teraz szybko dodawać ładunki, wyszukiwać i wyświetlać podsumowania profili. Nowe doświadczenia użytkownika w systemie macOS będą dostępne już wkrótce w udostępnianych aplikacjach SaaS. Wraz z początkową wersją nowej struktury profilów dla systemu macOS dodajemy nowe ładunki i klucze ładunków do interfejsu konsoli Workspace ONE. Nowo obsługiwane klucze można znaleźć w ładunkach podanych poniżej:
  • Powiązane domeny
  • Filtr zawartości
  • DNSSetting
  • FileProvider
  • Zapora (natywna)
  • Zasady rozszerzeń jądra
  • NSExtension
  • Ograniczenia
  • Transparentność certyfikatu
  • Pomiń asystenta konfiguracji
  • Rozszerzenie SSO

  Zamierzamy dodać do Workspace ONE więcej ładunków i kluczy wydanych przez Apple, aby umożliwić administratorom szybsze wdrażanie. Ta funkcjonalność będzie stopniowo wdrażana we wszystkich współdzielonych aplikacjach SaaS. Profile urządzeń z macOS

Ragedyzowane

 • Mamy teraz nowy maksymalny limit rozmiaru pliku do aprowizacji plików lub działań.

  Maksymalny rozmiar pliku, który można załadować w przypadku elementu Pliki lub Działania produktu, jest teraz określony przez konfigurację serwera i może wynosić do 5 GB. Więcej informacji zawiera temat Tworzenie elementu pliki-działania. Więcej informacji zawiera temat Tworzenie elementu pliki-działania.

 • Wprowadziliśmy nowy warunek aprowizacji produktu i działanie związane ze zdarzeniem w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

  Urządzenie offline to nowy warunek, który wykrywa, kiedy Twoje urządzenie z systemem Android nie zameldowało się w konsoli przez określoną liczbę dni. Można powiązać ten warunek z nowym działaniem związanym ze zdarzeniem w systemie Android —Czyszczenie urządzenia, aby wprowadzić wysoki stopień zabezpieczeń w przypadku utraconych urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warunki produktu i Działania związane ze zdarzeniami, Android i WinRugg.

 • Lepsze doświadczenia dzięki przyspieszonemu wdrażaniu produktów.

  Usprawniliśmy przyspieszone wdrażanie produktów tworzonych przez użytkowników. Produkty mające ten priorytet są teraz preferowane podczas dostarczania i instalowania na urządzeniach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Nadawanie priorytetu produktowi dzięki przyspieszonemu wdrażaniu.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2203.

Workspace ONE UEM Console

 • Łatwiejsze wyszukiwanie w Workspace ONE Cloud Admin Hub instancji VMware Workspace ONE Intelligence.

  Prawy panel nawigacyjny w Workspace ONE Cloud Admin Hub umożliwia teraz szybkie zlokalizowanie wystąpienia Workspace ONE Intelligence, jeżeli używa się Workspace ONE UEM i Workspace ONE Intelligence. Za pomocą menu nawigacji można uzyskać dostęp do VMware Cloud Services (kwadrat w prawym górnym rogu). Aby uzyskać dostęp do konsoli Workspace ONE Intelligence, przejdź do pozycji Moje usługi i wybierz wyraźnie oznaczoną pozycję Aplikacja Workspace ONE Intelligence włączona.

 • Nowy baner powiadomień dotyczących ograniczeń organizacyjnej grupy Smart.

  Baner powiadomień poinformuje Cię o wszelkich zmianach w ograniczeniach organizacyjnej grupy Smart. Po przejściu do pozycji Grupy przypisania > Widok listy wyświetlane jest następujące powiadomienie: Creation of Smart Groups above Customer OGs will not be allowed in future releases.

   

 • Tekst „Zarejestrowany” na pulpicie nawigacyjnym urządzenia i monitora jest teraz odczytywany jako „Rekord rejestracji przed rejestracją”.

  Numer obok tekstu „Zarejestrowany” wprowadzał użytkowników w błąd, ponieważ odnosi się do rekordu rejestracji utworzonego w konsoli, a nie do rzeczywistego zarejestrowanego urządzenia w zarejestrowanym trybie rejestracji. Dlatego też zmieniliśmy nazwę „Zarejestrowany” na „Rekord rejestracji przed rejestracją”, aby uniknąć jakichkolwiek dwuznaczności.

Android

 • Chcesz zresetować hasło służbowe, gdy profil służbowy jest zablokowany podczas bezpośredniego rozruchu? Możemy Ci pomóc.

  Po zablokowaniu profilu służbowego podczas bezpośredniego rozruchu ekran blokady profilu służbowego wyświetla teraz monit z przyciskiem Nie pamiętam hasła w przypadku urządzeń z systemem Android 11 z oddzielnymi hasłami do urządzenia i profilu służbowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie urządzeniem z systemem Android za pomocą Workspace ONE UEM.

Apple

 • Uzyskaj powiadomienie o bliskim terminie wygaśnięcia tokenów programu Apple Business Manager.

  Administratorzy w Workspace ONE UEM mogą teraz być powiadamiani za pomocą poczty e-mail lub bezpośrednio w konsoli na 30 dni przed wygaśnięciem tokena aplikacji Apple Business Manager (ABM) lub tokena urządzenia. Tokeny urządzenia będą również mogły powiadamiać administratorów, gdy wystąpią błędy, takie jak akceptacja nowych warunków użytkowania ABM. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja powiadomień konsoli.

Zarządzanie aplikacjami

 • Zastępowanie domyślnego zachowania ponownego uruchamiania urządzenia dla aplikacji win32 podczas instalacji.

  Workspace ONE UEM zapewnia teraz elastyczność określania zachowań ponownego uruchamiania urządzenia nie tylko na poziomie konfiguracji aplikacji, ale także na poziomie przypisania aplikacji. Możesz ustawić opcje ponownego uruchomienia urządzenia, aktywując nowo wprowadzoną opcję Zastąp obsługę ponownego uruchomienia na poziomie przypisania aplikacji. Opcje ponownego uruchomienia skonfigurowane na poziomie przypisania zastępują opcje skonfigurowane na poziomie konfiguracji aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ładowanie i konfiguracja plików Win32 przy dystrybucji oprogramowania oraz Dodawanie przypisań i wykluczeń do aplikacji.

   

 • Śledzenie i dokładne raportowanie statusu instalacji aplikacji na urządzeniach z systemem Windows.

  Workspace ONE UEM Console umożliwia teraz wyświetlanie prawidłowego statusu instalacji aplikacji na urządzeniach z systemem Windows. To ulepszenie pomaga ustalić, czy użytkownik ma odinstalować aplikację ręcznie. Poprawia to także doświadczenia użytkownika przez wyświetlanie dokładnej listy zainstalowanych aplikacji na urządzeniach użytkownika.

Zarządzanie zawartością

 • Dostosowanie przycisku Potwierdź do potrzeb firmy.

  Możesz skonfigurować tekst, który pojawia się na przycisku potwierdzania, oraz czas potrzebny użytkownikom na potwierdzenie wymaganego dokumentu. Aby to zrobić, przejdź do sekcji Ustawienia < Aplikacja Workspace ONE Content < Potwierdzenie dokumentów i włącz funkcję Potwierdzenie dokumentów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Potwierdzenie dokumentów w Workspace ONE Content.

Chrome OS

 • Czy martwisz się o bezpieczeństwo danych użytkownika w przypadku utraty lub kradzieży urządzenia? Mamy dla Ciebie rozwiązanie.

  Uaktualniliśmy polecenia zarządzania, aby uwzględnić polecenie Wyczyść profile użytkowników, które przeprowadza wylogowanie i usuwa wszystkich użytkowników z urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Polecenia zarządzające urządzeniami z systemem Chrome OS.

   

 • Nie można już wyświetlać danych, które pozostaną na urządzeniach po wymazaniu danych firmowych.

  Zaktualizowaliśmy polecenie wymazania danych firmowych dla urządzeń z systemem Chrome OS o nową opcję, aby zapewnić usunięcie wszystkich przechowywanych danych po anulowaniu przydzielenia zasobów. Dodaliśmy również polecenie Usunięcie danych z urządzenia do usuwania danych bez wyrejestrowania urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Polecenia zarządzające urządzeniami.

macOS

 • Ulepszyliśmy obsługę funkcji blokady urządzenia.

  Począwszy od urządzeń z systemem macOS w wersji 10.14 i nowszych administratorzy mogą zablokować urządzenie z procesorem Apple z użyciem sześciocyfrowego kodu PIN oraz wysłać komunikat wyświetlany na ekranie odblokowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Blokowanie urządzenia.

   

 • Dodaliśmy obsługę blokady odzyskiwania systemu macOS

  Począwszy od wersji systemu macOS 11.5 jako administrator MDM możesz ustawić hasło niezbędne do wprowadzenia przed ponownym uruchomieniem urządzenia MacOS z procesorem Apple w trybie odzyskiwania systemu operacyjnego za pośrednictwem interfejsu API. Hasło może być ustawione lub usunięte tylko przez system MDM. Możesz również wyświetlić stan blokady odzyskiwania w dziennikach zdarzeń. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Stan blokady odzyskiwania.

Ragedyzowane

 • Dostarczanie produktów do urządzeń w środowisku SaaS jest teraz łatwiejsze!

  Aby zoptymalizować wydajność i zwolnić znaczne zasoby w systemie UEM, użyj CDN do dostarczania produktów do urządzeń. Domyślnie ustawiliśmy opcję przydzielania zasobów do grupy organizacyjnej, która hostuje urządzenia w stanie włączonym. Można zaznaczyć opcję Pobieranie produktów przez CDN, przechodząc do ustawienia Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Administrator > Zastrzeganie produktu.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2111.

Nadchodzące funkcje i wersje poglądowe

Poznaj funkcje i możliwości Workspace ONE UEM, które są dostępne w wersji poglądowej lub zostaną wkrótce udostępnione. Funkcje wersji testowej nie są w pełni przetestowane i niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Wersje te pomagają Workspace ONE UEM ulepszać aktualne funkcje i rozwijać przyszłe ulepszenia.

 • Fabryczna aprowizacja zasobów (online) w Workspace ONE oferuje samodzielną rejestrację urządzeń Windows w ramach wersji poglądowej.

  Alternatywą dla obecnego procesu fabrycznej aprowizacji zasobów (online), w którym użytkownik współpracuje z dostawcą OEM nad rejestacją urządzeń Windows jest użycie tego procesu do samodzielnej rejestracji i aprowizacji urządzeń. Proces ten jest również przydatny w celu przetestowania aprowizacji kilku urządzeń przed wysłaniem zamówienia w zakresie aprowizacji do dostawcy OEM. Do samodzielnej rejestracji należy użyć urządzenia Windows i konsoli Workspace ONE UEM. Urządzenia z systemem Windows są przygotowywane za pomocą standardowego pakietu PPKG do fabrycznej aprowizacji zasobów oraz są rejestrowane i konfigurowane w zakresie ich profili w konsoli. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tej wersji poglądowej, zobacz Wersja poglądowa: Samodzielna rejestracja Workspace ONE Drop Ship Provisioning (online).

 

 

Nowe funkcje w tej wersji

Console

 • Bądź na bieżąco dzięki nowym banerom powiadomień konsoli.

  Dzięki nowym banerom powiadomień konsoli, które pojawiają się w górnej części konsoli UEM, możesz być na bieżąco z informacjami o problemach z konserwacją, uaktualnieniach, przerwach w dostawie usług i ogłoszeniach dotyczących produktów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Powiadomienia konsoli.

 • Używaj urządzeń Launcher bez przechodzenia przez cały proces uwierzytelniania.

  Możesz teraz wyznaczyć drugi profil aplikacji Launcher jako profil sesji gościa i umożliwić użytkownikom pomijanie uwierzytelniania katalogu oraz szybki dostęp do zainstalowanych aplikacji. Więcej informacji przedstawiono w artykule VMware Workspace ONE Launcher.

 • Zachowaj przepływ pracy dzięki ulepszonemu poleceniu usuwania zbiorczego.

  Gdy wydawano polecenie usuwania zbiorczego, wyzwalana była ochrona przed wymazem danych. Powodowało to przerwanie polecenia usuwania zbiorczego i konieczne było ręczne usunięcie urządzeń. Usprawniliśmy przepływ pracy, tak aby funkcja usuwania zbiorczego była wznawiana po rozwiązaniu ochrony przed wymazem danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Widok listy urządzeń.

 • Zapobiegaj porzucaniu urządzeń i podrzędnych grup organizacyjnych dzięki nowej logice usuwania grup organizacyjnych.

  Teraz gdy próbujesz usunąć grupę organizacyjną w konsoli UEM, system sprawdza podrzędne grupy organizacyjne i urządzenia w grupie organizacyjnej, którą próbujesz usunąć. Jeśli w drzewie grupy organizacyjnej znajdzie się podrzędna grupa organizacyjna lub urządzenie, usunięcie zostanie anulowane. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Usuwanie grupy organizacyjnej.

 • Dodaj język systemu operacyjnego do zaszyfrowanych pakietów PPKG fabrycznej aprowizacji zasobów (offline).

  Przy konfiguracji zaszyfrowanych pakietów fabrycznej aprowizacji zasobów (offline) możesz teraz dodać wersję językową systemu operacyjnego. Wprowadź kod BCP 47 zatwierdzony przez firmę Microsoft w polu Niestandardowy język systemu operacyjnego. Ustawienie to zapewnia, że zaszyfrowane pakiety działają w prawidłowym formacie daty i godziny. To nowe pole znajduje się w sekcji Urządzenia > Cykl życia > Wstępna rejestracja > Windows. Utwórz nowy pakiet aprowizacji lub edytuj istniejący. Wybierz zaszyfrowany pakiet PPKG i przejdź do sekcji Konfiguracje > Konfiguracja OOBE > Język systemu operacyjnego > Inny. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Praca z pakietami aprowizacji.

Freestyle

 • Wprowadziliśmy kilka ulepszeń platformy Freestyle Orchestrator.

  Freestyle przechodzi z wersji testowej do ograniczonej dostępności dla klientów SaaS. W tej wersji wprowadzono następujące udoskonalenia Freestyle Orchestrator.

  • Dodaliśmy możliwość szybkiego dostarczania przepływów pracy do małych flot urządzeń. Oznacza to, że w przypadku przepływów pracy wdrażanych w <2000 urządzeń, urządzenia te zostaną natychmiast powiadomione po ich opublikowaniu.
  • Przepływy pracy w systemie Windows mogą być pobierane przez urządzenia podczas ewidencjonowania, nawet jeśli nie jest zalogowany żaden użytkownik. To zachowanie wymaga aplikacji Windows Hub w wersji 22.01.
  • Stany przepływu będą teraz częściej zgłaszane przez urządzenia w celu zwiększenia widoczności dla administratorów, co wymaga aplikacji Windows Hub w wersji 22.01.
  • Dokonaliśmy zmian w katalogu Hub i sposobie działania stanu przypisania w przypadku przypisania aplikacji zarówno z obiegu pracy, jak i bezpośrednio.
  • Ponadto administratorzy mogą teraz dodawać dziennik zmian do przepływów pracy i wymuszać ich wykonanie.

Android

 • Wprowadziliśmy ulepszenia wydajności w celu poprawy tworzenia wdrożenia publicznych aplikacji systemu Android.

  Udoskonalenia te będą korzystne dla większych wdrożeń aplikacji (automatycznych i na żądanie).

 • Dzięki wprowadzeniu sesji dla gości w programie Launcher zwiększyliśmy elastyczność meldunku

  Możesz teraz wyznaczyć drugi profil aplikacji Launcher jako profil sesji gościa i umożliwić użytkownikom pomijanie uwierzytelniania katalogu oraz szybki dostęp do zainstalowanych aplikacji. Więcej informacji przedstawiono w artykule VMware Workspace ONE Launcher.

 • Chcesz zablokować rejestrację urządzeń innych niż Android Enterprise?

  Jeśli włączona jest opcja „Zawsze używaj systemu Android”, a urządzenie nie jest certyfikowane do użytku z systemem Android Enterprise, rejestracja zostanie zablokowana, a na urządzeniu użytkownika zostanie wyświetlony komunikat „Aby kontynuować, należy zarejestrować system Android Enterprise”.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestracja urządzenia z systemem Android.

 • Chcesz dostosować ustawienia aplikacji Launcher bez użycia niestandardowego pliku XML? Mamy rozwiązanie dla Ciebie.

  Uprościliśmy konfigurację aplikacji Workspace ONE Launcher, dodając elementy sterujące interfejsu użytkownika do 14 funkcji, które wcześniej wymagały niestandardowego pliku XML. Zaimplementowane funkcje możesz zobaczyć za pomocą nowego interfejsu użytkownika opartego na danych w systemie Android. Konfiguracja profilu Launcher zawiera teraz następujące zaawansowanego ustawienia aplikacji Launcher:

  • Użyj starszych interfejsów API aplikacji Launcher
  • Zastosuj domyślne ustawienia dostępu do użycia
  • Wymagaj pozwolenia na zapis ustawień
  • Włącz czyszczenie danych / pamięci podręcznej aplikacji
  • Włącz tryb administratora na ekranie CICO
  • Lista dozwolonych działań na ekranie zarejestrowania/wyrejestrowania
  • Lista dozwolonych określonych działań systemu Android
  • Dodaj ustawienia niestandardowe urządzenia
  • Dostosuj przycisk FAB pojedynczej aplikacji
  • Dodaj branding aplikacji Launcher
  • Włącz blokadę prędkości
  • Ustaw aplikację Launcher jako domyślną po ponownym uruchomieniu
  • Usuń ustawienie przycisku FAB „Home”
  • Zezwalaj na powiadomienia w wyskakującym okienku

  Więcej informacji przedstawiono w artykule Konfiguracja profilu VMware Workspace ONE Launcher.

iOS

 • Instaluj wymagane aplikacje ze sklepu App Store dyskretnie

  Za pomocą systemu iOS 15.1 można ustawić dowolną aplikację ze sklepu App Store jako aplikację wymaganą podczas rejestracji. Podczas instalowania aplikacji za pomocą Workspace One UEM lub Workspace ONE Intelligent Hub jest ona wdrażana dyskretnie, nawet na urządzeniach nienadzorowanych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie ustawień organizacji.

 • Ułatw użytkownikom rejestrację urządzeń osobistych za pomocą rejestracji użytkownika opartej na koncie.

  Na urządzeniach z systemem iOS 15 (lub nowszym) użytkownicy mogą zalogować się za pomocą zarządzanego identyfikatora Apple ID bezpośrednio w aplikacji Ustawienia iOS. Logowanie za pomocą przeglądarki Safari nie jest konieczne. Pozwala to użytkownikom skupić się na konfiguracji konta firmowego, a nie na przełączaniu się między ekranami i monitami. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Rejestrowanie urządzenia z systemem iOS przy użyciu rejestracji użytkownika opartej na koncie.

Skrypty

 • Dezaktywowaliśmy funkcjonalność skryptów w przypadku urządzeń BYO.

  Aby zapewnić prywatność użytkownika końcowego, urządzenia macOS i Windows z własnością pracownika są teraz wykluczone z przypisań skryptów.

   

Chrome OS

 • Dodaliśmy obsługę wdrażania certyfikatów SCEP

  W profilu użytkownika Chrome lub sieci urządzenia (lub poświadczeń) można teraz wybrać urząd certyfikacji i szablon SCEP podczas dodawania certyfikatu opartego na szablonie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Obsługiwane urzędy certyfikacji

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2109.

Workspace ONE UEM Console

 • Przypisywanie domyślnego profilu SDK do Intelligent Hub w systemie iOS stało się łatwiejsze.
  Nie trzeba już ręcznie przypisywać domyślnego profilu SDK do Intelligent Hub w systemie iOS, ponieważ zajmie się tym Workspace ONE UEM. To ulepszenie rozwiązuje kilka problemów, takich jak niespójne komunikaty Push z UEM Console, zablokowane w kolejce profile SDK, trudności z rejestracją urządzeń za pomocą Intelligent Hub dla systemu iOS oraz niespójne monity dotyczące rejestracji. Ustawienia Intelligent Hub i domyślnego profilu SDK można znaleźć w Workspace ONE UEM Console w sekcji Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Urządzenia i użytkownicy > Apple > Apple iOS > Ustawienia aplikacji Intelligent Hub.
 • Wyczyściliśmy listę obsługiwanych wersji aplikacji Launcher.
  Wycofaliśmy obsługę Workspace ONE Launcher w wersjach 1 i 2. Nie będzie już można wybrać tych wersji z menu rozwijanego w sekcji Aplikacje usług. Aby uzyskać dostęp do wszystkich nowych funkcji, należy uaktualnić Workspace ONE Launcher do najnowszej wersji. Więcej informacji przedstawiono w artykule VMware Workspace ONE Launcher Version Information
 • Zmaksymalizuj wyniki wyszukiwania za pomocą symboli wieloznacznych w wyszukiwaniu globalnym UEM.
  W wyszukiwaniu globalnym można teraz używać symboli wieloznacznych z gwiazdką, aby poprawić wyniki wyszukiwania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Globalne wyszukiwanie.
 • Workspace ONE UEM i Workspace ONE Access nie współdzielą już konfiguracji dla aplikacji SaaS, zasad dostępu i aplikacji wirtualnych. Funkcje zarządzania aplikacjami można z łatwością znaleźć w konsoli Workspace ONE Access. Więcej informacji przedstawiono w dokumentacji Workspace ONE Launcher
 • Przywróciliśmy link UEM Monitor w celu uzyskania dostępu do Workspace ONE Intelligence.
  Jeśli masz konto usług w chmurze, możesz teraz uzyskać dostęp do Workspace ONE Intelligence za pomocą przycisku Monitor w menu głównym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Console Monitor.
 • Kontroluj unieważnienie certyfikatu w oparciu o próbkowanie certyfikatu.
  Możesz określić, kiedy wycofać certyfikaty urządzenia, jeśli ich brakuje w próbce. Jeśli wybierzesz wyłączenie tego ustawienia, Workspace ONE UEM nie wycofa certyfikatów z urządzeń, których certyfikatów brakuje w próbce. Co więcej, manualne unieważnienie i unieważnienie podczas anulowania rejestracji będzie nadal działać, nawet jeśli ustawienie to zostanie wyłączone.
 • Już wkrótce — obsługa Workspace ONE UEM w urządzeniach opartych na systemie Linux. 
  Chcemy udostępnić nową funkcję, ale będziemy ją wdrażać w fazach w celu pomyślnego uruchomienia. Będziemy wprowadzać tę funkcję w nadchodzących miesiącach globalnie w środowiskach SaaS. Gdy funkcja będzie dostępna, będzie można zauważyć zmiany w interfejsie użytkownika, takie jak dodanie Linux jako platformy w filtrach, grupach Smart i ustawieniach. Można także wybrać Linux podczas tworzenia profili w Workspace ONE UEM. W najbliższych tygodniach ogłosimy wydanie odpowiedniego Workspace ONE Intelligent Hub dla systemu Linux wraz ze wszystkimi dokumentacjami niezbędnymi do ułatwienia korzystania z tej ekscytującej nowej oferty zespołu Workspace ONE.
 • Skonfigurowaliśmy nowy interfejs użytkownika oparty na danych dla systemu Android i tvOS jako domyślny interfejs profilu.
  Można teraz łatwo i szybko konfigurować i wdrażać profile Android i tvOS przy użyciu nowego profilu DDUI. Mowy model oparty na danych zawiera nowe układy ładunków, możliwości wyszukiwania i podsumowania profili. Nowa struktura interfejsu użytkownika oparta na danych umożliwia VMware szybsze dostarczanie nowych funkcji profilu. Aby uzyskać informacje dotyczące profili systemu Android, patrz temat Jak skonfigurować profile systemu Android, a dla profili systemu Apple tvOS patrz Profile systemu Apple tvOS.
 • Atestacja SafetyNet została ulepszona przez dodanie testu Hardware_Backed
  Można teraz wybrać, które typy oceny z atestacji SafetyNet są zaufane w ramach wykrywania naruszeń zabezpieczeń systemu Android. Aby uzyskać więcej informacji, patrz temat Aplikacje / Ustawienia i zasady / Zasady zabezpieczeń.

Windows

 • Skonfiguruj urządzenia z systemem Windows 10 przy użyciu integracji VMware Dynamic Environment Manager (DEM) z Workspace ONE UEM.
  Zintegrowaliśmy DEM z Workspace ONE UEM, umożliwiając wdrożenie profilu konfiguracji DEM na zarządzanych urządzeniach z systemem Windows w wersji klasycznej (Windows 10) przy użyciu UEM. Aby użyć profilu DEM, zainstaluj konsolę zarządzania DEM w celu utworzenia plików konfiguracyjnych DEM i wdróż DEM FlexEngine na urządzeniach zarządzanych w celu zastosowania plików konfiguracyjnych DEM. Stronę docelową tej integracji można znaleźć w Workspace ONE UEM, przechodząc do: Grupy i ustawienia > Konfiguracje > Dynamic Environment Manager. Profil można znaleźć w Workspace ONE UEM w sekcji Zasoby > Profile i punkty odniesienia > Profile > Dodaj > Dodaj profil > Windows > Windows Desktop > Profil urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz temat Profile dla Windows Desktop i dokumentacja DEM.
 • Ulepszyliśmy mechanizm odświeżania urządzenia dla Windows Desktop.
  Po odświeżeniu i ponownej rejestracji wcześniej zarejestrowanych urządzeń w Workspace ONE UEM oryginalny rekord urządzenia zostanie ponownie użyty w konsoli Workspace ONE UEM. Ponowne użycie oryginalnego zapisu urządzenia eliminuje potrzebę tworzenia zduplikowanych rekordów w konsoli. To ulepszenie dotyczy urządzeń fizycznych, ale nie maszyn wirtualnych.
 • Wprowadziliśmy ulepszenia wydajności podczas wykonywania zapytań na urządzeniach z systemem Windows Desktop pod kątem metadanych aktualizacji systemu Windows.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2107.

Console
 • Zwiększyliśmy dozwolony rozmiar aplikacji wewnętrznych. 
  Do Workspace ONE UEM Console można teraz przesyłać wewnętrzne aplikacje o pojemności do 10 GB. Rozmiar tego pliku został zwiększony, a jego poprzedni rozmiar wynosił 200 MB. Aby korzystać ze zwiększonego rozmiaru aplikacji, należy włączyć CDB. We wdrożeniach SaaS sieci CDN są włączone domyślnie. Jeśli Twoje wdrożenie lokalne używa CDN, Twoje środowisko również będzie mieć te zaktualizowane limity rozmiaru. Więcej informacji znajdziesz w Wdrażanie aplikacji wewnętrznych jako plik lokalny.

 • Pobierz informacje o urządzeniu z maksymalnym limitem rozmiaru strony wynoszącym 500 przy użyciu interfejsu API /device/search.
  Interfejs API /device/search ma teraz limit rozmiaru strony wynoszący 500. Każde wywołanie interfejsu API może mieć maksymalnie 500 rekordów. W celu uzyskania wszystkich rekordów użytkownicy muszą iterować przez strony, jeśli rozmiar strony przekracza maksymalny limit.

 • Wprowadziliśmy kilka ulepszeń interfejsów API Zarządzania zdalnego (V1 i V2). 
  • Interfejsy API Zarządzania zdalnego (V1 i V2) obsługują teraz oparte na rolach kontrole dostępu. Można teraz ograniczyć poziom dostępu, jaki musi zostać przyznany użytkownikowi podczas korzystania z Workspace ONE Assist za pośrednictwem interfejsów API Zarządzania zdalnego. Workspace ONE Assist umożliwia ograniczenie na poziomie roli użytkownika takich funkcji, jak Widok zdalny, Zdalne sterowanie, Menedżer plików, Edytor rejestru, Powłoka zdalna, Współpraca sesyjna oraz Dostęp nienadzorowany na komputerach stacjonarnych.
  • Za pomocą interfejsu API Zarządzania zdalnego (V2) można teraz wprowadzać dodatkowe parametry umożliwiające użytkownikom wybranie określonych narzędzi zdalnego zarządzania, takich jak Udostępnij ekran, Menedżer plików oraz Powłoka zdalna przed rozpoczęciem sesji. Podczas korzystania z interfejsów API Zarządzania zdalnego można teraz łatwo określić, z którym narzędziem Workspace ONE Assist ma zostać nawiązane połączenie przy uruchamianiu sesji zdalnej. Jeżeli sesja została zainicjowana za pośrednictwem konsoli UEM, funkcja ta jest już dostępna. W tej wersji udoskonaliliśmy interfejsy API Zarządzania zdalnego, aby obsługiwały one tę funkcję.

macOS

 • Obsługa procesorów Apple w grupach Smart.
  Workspace ONE UEM obsługuje teraz filtrowanie wg architektury procesora CPU w grupach Smart dla urządzeń z systemem macOS. Można zdefiniować grupy Smart w oparciu o typy procesorów Intel (x86) lub Apple (arm64). Zaktualizowaliśmy również filtr widoku listy urządzeń i stronę szczegółów urządzenia, aby uwzględnić nowy typ procesora CPU. Obsługa filtrowania urządzeń z systemem Windows wg typu procesora CPU zostanie dodana w przyszłej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa urządzeń Mac z procesorem Apple.

Zarządzanie pocztą e-mail

 • Uprościliśmy stronę widoku listy e-mail.
  Usunęliśmy szczegóły dotyczące urządzenia, takie jak system operacyjny, model, platforma, numer telefonu lub IMEI, ze strony Widok listy e-mail. Nadal możesz zobaczyć te informacje na stronie Widok listy urządzeń.

Zarządzanie zawartością

 • Chcesz usunąć stary magazyn zawartości osobistej, ale nie wiesz jak? Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 
  Magazyn zawartości osobistej można teraz łatwo usunąć z Workspace ONE UEM Console przy użyciu interfejsu API /V2/contents/groups/{organizationGroupUuid}/personal-content. Ten interfejs API usuwa wszystkie repozytoria zawartości osobistej z podanej grupy organizacyjnej i jej grup podrzędnych. Dostęp do tego interfejsu API można uzyskać poprzez narzędzie Workspace ONE UEM API Explorer.

Zarządzanie aplikacją

 • Dokonaliśmy kilku modyfikacji w konfiguracji CDN, aby ułatwić użytkowanie.  
  Ulepszyliśmy funkcjonalność połączenia testowego konfiguracji sieci CDN, aby uwzględnić sprawdzanie uprawnień konta użytkownika. Opublikowaliśmy również narzędzie konfiguracyjne sieci CDN, które może być używane niezależnie od Workspace ONE UEM Console. Nowe narzędzie ułatwia lokalnym klientom konfigurację początkowych serwerów. Narzędzie to można znaleźć na stronie My Workspace ONE. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Workspace ONE UEM i przepływ pracy integracji Akamai.

Windows

 • Zakończyliśmy obsługę systemu Windows Phone.
  Ponieważ ogólna pomoc techniczna dotycząca systemu Windows Phone dobiegła końca, usunęliśmy z Workspace ONE UEM Console wszystkie powiązane instancje. Nie obsługujemy już zarządzania tym modelem telefonu. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Informacje o zakończeniu wsparcia.

 • Utwórz własne linie bazowe dla systemu Windows 10 bez używania wstępnie skonfigurowanego szablonu.
  Szablon nie jest już potrzebny do tworzenia linii bazowych w Workspace ONE UEM. Możesz teraz tworzyć linie bazowe od podstaw, wybierając zasady z naszego katalogu zasad. Wybierz odpowiednią wersję systemu Windows 10 w kreatorze tworzenia, a następnie wybierz zasady z katalogu zasad. Linie bazowe można znaleźć w Workspace ONE UEM w sekcji Zasoby > Linie bazowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie linii bazowych.

Ragedyzowane

 • Dodano meldowanie/wymeldowanie w programie Launcher jako warunek Działania przy wydarzeniu.
  Program Launcher urządzenia z systemem Android może być teraz sondowany przez Działanie przy wydarzeniu i może wykonywać polecenie Uruchom intencję w oparciu o to, czy program Launcher jest zameldowany, czy wymeldowany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Działania przy wydarzeniu.

Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2105.

Console

 • Już wkrótce – Wdrażanie profili Android i tvOS jest teraz szybsze i łatwiejsze dzięki nowemu interfejsowi użytkownika opartemu na danych. 
  Nie możemy się doczekać wprowadzenia nowej funkcji DDUI, ale chcielibyśmy upewnić się, że rozwiążemy wszelkie problemy, które mogą mieć wpływ na użyteczność. Będziemy wprowadzać tę funkcję w nadchodzących tygodniach. Gdy będzie dostępna, pojawią się aktualizacje interrfejsu użytkownika. Za pomocą nowego interfejsu użytkownika opartego na danych można skonfigurować profile dla platform Android i tvOS. Model oparty na danych zawiera nowe układy ładunków, możliwości wyszukiwania i podsumowania profili. Umożliwia on również dodanie do Workspace ONE nowych kluczy i ładunków wydanych przez Google i Apple, aby administratorzy mogli znacznie szybciej wdrażać aplikacje. Aby uzyskać informacje dotyczące profili systemu Android, zobacz temat Jak skonfigurować profile systemu Android, a dla profili systemu Apple tvOS zobacz Profile systemu Apple tvOS.
   
 • Wersja testowa: Zmaksymalizuj wyniki wyszukiwania za pomocą symboli wieloznacznych w wyszukiwaniu globalnym UEM.
  W wyszukiwaniu globalnym można teraz używać symboli wieloznacznych z gwiazdką, aby poprawić wyniki wyszukiwania. Obsługa symboli wieloznacznych w wyszukiwaniu globalnym UEM to funkcja wersji testowej. Funkcje wersji testowej nie są w pełni przetestowane i niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Wersje te pomagają Workspace ONE UEM ulepszać aktualne funkcje i rozwijać przyszłe ulepszenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Globalne wyszukiwanie.
 • Dodaliśmy limit zbiorczego usuwania urządzeń.
  Aby zapobiec przypadkowemu usunięciu większej liczby urządzeń, niż zamierzasz, od dzierżawcy lub z grupy organizacyjnej, wdrożyliśmy limit zbiorczego usuwania urządzeń. Nowy limit (100 urządzeń) jest włączony domyślnie i nie wymaga żadnych zmian w ustawieniach systemu.

 • Włączanie lub wyłączenie usług Hub na każdym poziomie podrzędnym grupy organizacyjnej w drzewie grupy organizacyjnej.
  Wdrożono integrację aplikacji Hub na poziomie grupy organizacyjnejAby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja opcji rejestracji w integracji aplikacji Hub.

Android

 • Czy masz problemy z dostępem do funkcji Launcher, gdy urządzenia nie są połączone z siecią? Mamy rozwiązanie. Wyznacz swój profil Launcher jako profil trybu offline.
  Dostęp do profili trybu offline można teraz uzyskać, gdy urządzenie jest uruchomione w trybie offline, co pozwala na kontynuowanie pracy nawet wtedy, gdy nie można się zalogować. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja profilu Launcher.

 • Już wkrótce – Wprowadzenie profili opartych na danych dla urządzeń Android – szybszy sposób na korzystanie z nowych interfejsów API MDM. 
  Zobaczysz kilka zmian w konfiguracji profilu Android z nowymi układami profili, możliwościami wyszukiwania i stronami podsumowania.

  • Nazwa profilu trybu pojedynczej aplikacji została zmieniona na Tryb blokowania zadań, co pozwala na zablokowanie pojedynczego lub wcześniej ustalonego zestawu aplikacji na pierwszym planie programu uruchamiającego urządzenie. Można dodać aplikacje do listy zezwalania i ustawić określone działania, takie jak użycie przycisku Home lub Pokaż ostatnie za pomocą działania globalnego.
  • Teraz można określić, czy użytkownicy mogą używać funkcji automatycznego wypełniania na swoich urządzeniach. Niektóre aplikacje mogą wypełniać widoki w innych aplikacjach danymi wcześniej dostarczonymi przez użytkownika. Funkcję tę można włączyć lub wyłączenie w profilu Ograniczenia.
  • Profil daty/czasu został dodany, aby umożliwić konfigurację ustawień daty i czasu na urządzeniach z trybem zarządzania pracą z systemem Android 9 i nowszymi oraz uniemożliwić zmianę konfiguracji przez użytkownika.
  • W profilu Ograniczenia aplikacje kalendarza uruchomione w profilu osobistym mogą teraz wyświetlać wydarzenia z kalendarza profilu roboczego. Istnieje nowa opcja: Włącz dostęp do kalendarza między profilami w profilu, która pozwala na ustawienie tego uprawnienia. Jest to dostępne na urządzeniach z systemem Android 10 lub nowszym i wymaga obsługi przez aplikację kalendarza w celu udostępniania danych kalendarza do systemu.
 • Obsługujemy teraz konta na podstawie urządzenia z rejestracjami firmowymi COPE.
  W przypadku sytuacji, gdy urządzenia nie są skojarzone z określonym użytkownikiem, ustawienia rejestracji zostały zaktualizowane, aby uwzględnić rejestracje na podstawie urządzenia. Jest to przydatne przy wstępnej rejestracji urządzenia w trybie pojedynczego użytkownika przed przekazaniem urządzenia użytkownikowi końcowemu. Jeśli wybrano opcję na podstawie urządzenia, podczas rejestracji generowane są unikatowe konta na podstawie urządzenia zamiast ponownie używać istniejącego zarządzanego konta Google, jeśli użytkownik zarejestrował już poprzednie urządzenie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestracja urządzenia z systemem Android.
 • Chcesz upewnić się, że Twoje urządzenia są bezpieczne? Wykonaj kontrole zabezpieczeń na w pełni zarządzanych urządzeniach firmowych z systemem Android poprzez zgromadzenie dziennika zabezpieczeń. 
  Dzienniki zabezpieczeń zgłaszają możliwe naruszenia bezpieczeństwa na urządzeniu przez raportowanie pewnych działań przed i po uruchomieniu, takich jak próby uwierzytelnienia, modyfikacje magazynu poświadczeń, próby połączenia bazy danych ADB i inne. Można dostosować to żądanie w Szczegółach urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie urządzeniem z systemem Android.
  Uwaga: Wymaga to przyszłej wersji Workspace ONE Intelligent Hub. 

 • Automatyczna inicjalizacja producentów i modeli z systemem Android. 
  Producenci i modele urządzeń z systemem Android są teraz automatycznie dodawane do Console po rejestracji lub synchronizacji urządzenia.  OEM i modele mogą być użyte do ograniczeń rejestracji i zasad zgodności oraz nowo wprowadzonego filtra OEM i modelu Android w grupach Smart.

Chrome OS

 • Automatycznie umieszcza urządzenia w zamierzonych grupach organizacji.
  Urządzenia z systemem Chrome OS można teraz umieścić w oczekiwanych grupach organizacyjnych w oparciu o członkostwo w grupach użytkowników. Rozszerzenie UEM dla systemu Chrome OS raportuje aktualnego zalogowanego użytkownika, a rekord urządzenia zostaje automatycznie przeniesiony do odpowiedniej grupy organizacyjnej.

macOS

 • Uprość inicjowanie obsługi urządzeń z systemem macOS dzięki nowym procesom dołączania po rejestracji. 
  Informuj użytkowników o procesie przydzielania urządzeń po zakończeniu rejestracji dzięki nowemu procesowi dołączania wbudowanemu w Workspace ONE Intelligent Hub. Po zakończeniu rejestracji Intelligent Hub wyświetli nowe okno, śledząc wszystkie przychodzące instalacje aplikacji. Administratorzy mogą włączyć i dostosować obsługę konsoli UEM. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie ustawień dołączania po rejestracji
 • Uprość obsługę Intelligent Hub na punktach końcowych z systemem macOS.
  Istniejący profil Preferencje prywatności aplikacji Intelligent Hub dla systemu macOS obejmuje teraz także ładunki Powiadomienia i Rozszerzenia systemu, aby automatycznie włączyć wszystkie funkcje Intelligent Hub na punktach końcowych bez potrzeby tworzenia profili samodzielnie.

 • Zezwalaj standardowym użytkownikom na dostęp do uprawnień prywatności w systemie macOS Big Sur
  Dzięki nowym kluczom w profilu Preferencje prywatności administratorzy mogą teraz umożliwić użytkownikom ze standardowymi uprawnieniami w systemie macOS Big Sur zezwalanie narzędziom konferencyjnym na używanie usług nagrywania ekranu i monitorowania danych wejściowych.

 • Wyzwalaj czujniki macOS w oparciu o sieć
  Za pomocą nowego wyzwalacza Zmiana w sieci administratorzy mogą teraz skonfigurować czujniki, aby uruchamiały się zawsze po zmianie stanu sieci urządzenia.
  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Utwórz czujnik dla urządzeń z systemem macOS.

Tunnel

 • Możliwość obsługi reguł ruchu urządzenia Tunnel dla domen Samba dla platformy iOS. 
  Teraz można dodać regułę dla domen Samba w interfejsie użytkownika reguł ruchu urządzenia Tunnel. Funkcja to jest obsługiwana tylko dla platformy iOS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie reguł ruchu urządzenia.

Windows

 • Witamy w zatwierdzeniach aplikacji systemu Windows. 
  Jeśli korzystasz z aplikacji Windows Hub w wersji 21.05, możesz teraz podać uzasadnienie podczas żądania aplikacji systemu Windows z katalogu aplikacji Hub. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zatwierdzenia aplikacji

 • Wprowadzenie do obsługi funkcji BitLocker To Go. 
  Użyj oprogramowania Workspace ONE UEM, aby wymagać szyfrowania dysków wymiennych na urządzeniach z systemem Windows 10 za pomocą funkcji BitLocker.
  Wystarczy zaznaczyć pole wyboru Włącz obsługę funkcji BitLocker To Go Support w zasadach szyfrowania. Gdy włączysz obsługę, użytkownicy będą proszeni o podanie hasła, nastąpi szyfrowanie i Workspace ONE UEM wyda klucz przywracania dla dysku. 
  Użytkownicy wpisują to hasło za każdym razem, gdy uzyskają dostęp do dysku wymiennego na swoich urządzeniach. Znajdź profil szyfrowania w konsoli, wybierając kolejno Urządzenia > Profile i zasoby > Profile. Jeśli użytkownicy zapomną swoje hasła, dyski można przywrócić, używając klucza odzyskiwania zapisanego w konsoli na karcie Urządzenia > Profile i zasoby > Widok listy > Magazyn wymienny. Jeśli widzisz tysiące identyfikatorów odzyskiwania, użyj dostępnych funkcji filtra, aby znaleźć dokładnie ten klucz, którego potrzebujesz. 
  Aby uzyskać szczegółowe informacje o tej pomocy, zobacz Szyfrowanie

 • Wstrzymaj i wznów funkcję BitLocker na urządzeniach z systemem Windows 10 z konsoli.
  Użyj menu Więcej działań > Zawieś funkcję BitLocker lub Wznów funkcję BitLocker w rekordach urządzenia, aby pomóc użytkownikom systemu Windows 10 bez uprawnień do kontrolowania funkcji BitLocker. Możesz wstrzymać działanie urządzenia i zezwolić na od 1 do 15 ponownych uruchomień w celu przeprowadzenia konserwacji w systemie lub wznowić działanie funkcji BitLocker, jeśli było ono wcześniej zawieszone.
  Aby uzyskać szczegółowe informacje o tej funkcji, przejdź do Zarządzanie komputerami z systemem Windows > Więcej działań

 • Utwórz konfigurację dołączania do domeny dla grupy roboczej i opcjonalnie utwórz lokalne konto administratora z Workgroup Join dla systemu Windows.
  Można teraz używać Workspace ONE UEM w celu dołączania urządzeń z systemem Windows do grupy roboczej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do Jak wdrożyć konfiguracje dołączania do domeny dla komputera z systemem Windows?.

 • Duplikuj linie bazowe i edytuj kopie bez ryzyka naruszenia oryginalnej linii bazowej.
  Utwórz zduplikowane kopie linii bazowej z tymi samymi zasadami i wartościami, a następnie dostosuj je zgodnie z wymaganiami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie linii bazowych.

 • Zachowaj zarządzane aplikacje na urządzeniach z systemem Windows 10 w przypadku wymazu danych firmowych. 
  Przyspiesz proces ponownej rejestracji urządzenia z systemem Windows 10 dla innego użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie komputerami z systemem Windows.

Transmisja na żywo obyła się 26 lutego 2021 r. Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2102.

Android

 • Ulepszyliśmy UEM Console, aby umożliwić resetowanie hasła przy użyciu bezpośredniego rozruchu.
  Aplikacje nie działają domyślnie w trybie bezpośredniego rozruchu, tj. gdy urządzenie jest włączone, lecz użytkownik nie odblokował urządzenia. Dokonaliśmy zmian w UEM Console, które pozwalają wysłać polecenie wyczyszczenia hasła za pomocą Workspace ONE Intelligent Hub dla systemu Android, gdy urządzenia są w trybie bezpośredniego rozruchu. Bezpośredni rozruch jest dostępny tylko na urządzeniach z systemem Android 7.0 lub nowszym, które obsługują określony typ szyfrowania w oparciu o plik. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie urządzeniem z systemem Android
 • Wprowadziliśmy natywny sposób korzystania z urządzeń bazujących na systemie Android jako urządzeń współdzielonych.  Natywny system Android, poprzez użycie funkcji zameldowania i wymeldowania dla urządzeń współdzielonych, obsługuje prostsze przypadki użycia, które nie wymagają tyle dostosowywania, co Launcher. Możesz tworzyć użytkowników drugorzędnych, używać prostego brandingu, wprowadzać restrykcje i ograniczać aplikacje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja współdzielonych urządzeń Android dla pracowników zmiany.

Chrome OS

 • Pozwól wielu użytkownikom bezpiecznie udostępniać to samo urządzenie w ramach organizacji.
  Dzięki zarządzanym sesjom gościa możesz teraz używać swoich urządzeń jako urządzenia współdzielone przez wielu użytkowników w organizacji. Pozwala to urządzeniom Chromebook na logowanie jako użytkownik udostępniony, zachęcając innych użytkowników do bezpiecznego udostępniania tego samego urządzenia w celu przeglądania Internetu, wyszukiwania zapasów, podań o pracę lub egzaminów. Użytkownicy udostępnieni mają ograniczony dostęp do urządzenia, a dane nie mogą być udostępniane między sesjami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję kiosku Zarządzanie profilami Chrome OS

Freestyle

 • Wersja testowa: Zaplanuj instalacje zasobów w dogodnym momencie.
  Aktualizacja urządzeń z zawartością do pobrania, taką jak aplikacje, może zająć dużo czasu, a wydajność urządzenia często jest w tym czasie co najmniej słaba. Funkcja Przedział czasowy pozwala zaplanować te aktualizacje poza najbardziej aktywnymi godzinami pracy, korzystając z czasu lokalnego urządzenia. Nie trzeba już wybierać między dbaniem o aktualizację urządzenia a byciem wydajnym.
  Uwaga: przedział czasowy może być zastosowany tylko w przepływach pracy Freestyle. Funkcje wersji testowej nie są w pełni przetestowane i niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Wersje te pomagają Workspace ONE UEM ulepszać aktualne funkcje i rozwijać przyszłe ulepszenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wersja testowa: Utwórz przedział czasowy i przypisz go do urządzeń

iOS

 • Zakup i wdrażanie aplikacji publicznych na urządzenia zarządzane tvOS.
  Teraz możesz synchronizować, przypisywać i wdrażać licencje aplikacji tvOS w Workspace ONE UEM Console. Wszystkie ustawienia dostępne dla aplikacji iOS, w tym instalacja, konfiguracja, aktualizacja i usuwanie, mają teraz również zastosowanie podczas wdrażania aplikacji publicznych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Zarządzanie aplikacją publiczną (tvOS).
 • Czy chcesz sprawdzić, która strefa czasowa jest ustawiona na urządzeniach Apple, aby oszacować zmiany? Możesz teraz monitorować strefę czasową swoich urządzeń Apple w UEM Console. 
  Pozwalamy śledzić strefę czasową zgłoszoną przez urządzenia z systemem iOS, macOS i tvOS w Workspace ONE UEM Console w sekcji Szczegóły urządzenia.

Windows

 • Użyj integracji Autopilot w Workspace ONE UEM, aby wdrożyć dołączanie do domeny zarówno dla użytkowników chmury, jak i lokalnych. 
  Zintegrowaliśmy teraz rozwiązanie Microsoft Autopilot z Workspace ONE UEM w celu obsługi hybrydowego dołączania do domeny. Dzięki nowej integracji można połączyć lokalny proces dołączania do domeny w Workspace ONE UEM z konfiguracjami urządzeń rozwiązania Autopilot ustawionymi w Azure. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu konfigurowania tej integracji, patrz Integracja z rozwiązaniem Microsoft Autopilot

 • Otrzymuj wiadomości e-mail i powiadomienia Console, gdy będzie dostępna nowa wersja aplikacji istniejącej w Twoim katalogu.
  Możesz teraz kliknąć „Dodaj aplikację” w powiadomieniu Console i automatycznie wykonać podane kroki, aby zaktualizować i rozprowadzić nową wersję aplikacji. Można również włączyć powiadomienia dla istniejących aplikacji EAR, edytując je w sekcji Aplikacje i książki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Ładowanie i konfiguracja plików Win32 przy dystrybucji oprogramowania.

Transmisja na żywo obyła się 22 stycznia 2021 r. Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2101.

Console

 • Wprowadziliśmy kilka zmian w zasadach ochrony aplikacji Intune.
  Oprogramowanie Workspace ONE UEM obecnie powiadamia użytkownika, gdy zasady ochrony aplikacji Intune zostają zmodyfikowane lub usunięte. Użytkownik zostaje powiadomiony po uruchomieniu zasad ochrony aplikacji w usłudze Microsoft Intune na konsoli Workspace ONE UEM.

Integracja zasad dostępu warunkowego Azure AD

Android

 • Czy chcesz dowiedzieć się, ile pamięci masowej jest dostępne na urządzeniach zarządzanych przez UEM Console?.
  Strona podsumowania szczegółów urządzenia przedstawia teraz pamięć wewnętrzną i zewnętrzną zarejestrowanych urządzeń. Jest to obsługiwane przez urządzenia zarejestrowane w trybie pełnego zarządzania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzenie urządzeniem z systemem Android.

iOS

 • Pracujemy nad stworzeniem jeszcze bardziej integracyjnego cyfrowego środowiska pracy.
  W ramach naszych wysiłków na rzecz integracji pracujemy nad zapewnieniem korzystania z bardziej integracyjnego języka. Jesteśmy w trakcie sprawdzania używanej terminologii oraz zastępowania niektórych problematycznych terminów wyrażeniami alternatywnymi. Użytkownik zauważy w naszym interfejsie użytkownika aktualizację pewnej części terminologii.

Zarządzanie aplikacjami

 • Lepsza procedura aktualizacji i zarządzania nowymi wersjami aplikacji.
  Numer wersji aplikacji wewnętrznej może obecnie dysponować 4. polem miejsca dziesiętnego, co ułatwia przekazywanie nowych wersji aplikacji. Ponadto wprowadziliśmy kilka aktualizacji elementów interfejsu użytkownika. Aktualna wersja jest teraz nazywana wersją aplikacji, a wersja wewnętrzna jest teraz nazywana wersją UEM. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Wersje aplikacji wewnętrznej.

Zarządzanie zawartością

 • Zostało wyłączone synchronizowanie z firmowym serwerem plików.
  Przeciążenie serwera usług urządzenia i bazy danych spowodowane stałą automatyczną synchronizacją firmowego serwera plików często powoduje problemy z wydajnością. Aby zmniejszyć przeciążenie, możesz teraz wyłączenie funkcję automatycznej synchronizacji repozytoriów firmowych na stronie konsoli UEM Ustawienia > Zawartość > Zaawansowane > Firmowe serwery plików. Można również wyłączenie wyświetlanie zawartości firmowego serwera plików na stronie Zawartość > Widok listy.
 • Zakończyliśmy obsługę zawartości osobistej.
  Ponieważ ogólna pomoc techniczna w zakresie zawartości osobistej została zakończona, usunęliśmy przestarzały kod dla wszystkich konfiguracji związanych z zawartością osobistą.

Ragedyzowane

 • Wyznacz priorytet wybranych produktów i przenieś je na „początek kolejki”.
  Możesz ustalić priorytet wybranych produktów, przenosząc je na „początek kolejki” oraz przekazując je do serwerów przekazujących przed innymi produktami. Oznacza to, że priorytetowe produkty są instalowane na urządzeniach przed produktami o niższym priorytecie. Jest to przydatne w sytuacji, gdy ważna aktualizacja – na przykład poprawka błędu krytycznej aplikacji biznesowej, poprawki zabezpieczeń i aktualizacji systemu operacyjnego, wycofania wdrożeń przypadkowych i wielu innych sytuacji – musi zostać jak najszybciej zainstalowana na urządzeniach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz kartę Wdrożenie funkcji Utwórz produkt.

Windows

 • Sprawdź zaktualizowany profil szyfrowania z ulepszoną obsługą natywnego szyfrowania BitLocker dla Windows Desktop.
  Zaktualizowaliśmy obsługę techniczną funkcji BitLocker, aby uwzględnić depozyt kluczy odzyskiwania. Jeśli dyski nie mogą być ponownie uruchomione na urządzeniach z systemem Windows 10, Workspace ONE UEM dysponuje kluczem odzyskiwania dla każdego dysku. Możesz umożliwić użytkownikom ustawianie kodów PIN z symbolami innymi niż cyfry przy użyciu opcji Zezwól na ulepszony kod PIN podczas uruchomienia. Użytkownicy mogą używać wielkich i małych liter, symboli, cyfr i spacji. Uwaga: Nie wszystkie systemy obsługują znaki nienumeryczne przy uruchamianiu, więc dokładnie przetestuj tę funkcję w używanym środowisku. Do stron Szczegóły urządzenia dodaliśmy także więcej stanów funkcji BitLocker. Są to następujące stany: Zaszyfrowano, Trwa szyfrowanie, Wstrzymano i Częściowo chronione. Stany te odpowiadają regułom zasad zgodności, aby można było skonfigurować zasady do obsługi stanu szyfrowania BitLocker, które użytkownik chce wymusić. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Profil szyfrowania.
 • Użyj Workspace ONE UEM, aby przyłączyć lokalne domeny podczas rejestracji.
  Teraz możesz umożliwić Workspace ONE UEM tworzenie obiektów komputera w lokalnej usłudze Active Directory i dostarczenie konfiguracji dołączania domeny do urządzeń z systemem Windows, aranżując pełen proces zastrzegania w podczas rejestracji. Skorzystaj z tej funkcji VMware Tunnel, aby bezpośrednio zapewnić zdalnym użytkownikom końcowym w pełni gotowe do pracy dołączone do domeny urządzenie z systemem Windows, pozwalając im na bezpośrednie logowanie do całkowicie skonfigurowanych komputerów za pomocą poświadczeń domeny oraz zapewniając wzrost produktywności w ciągu kilku minut. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja dołączania domeny dla komputerów z systemem Windows.

Transmisja na żywo obyła się 15 stycznia 2021 r. Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2011.

Console

 • Jesteś nowym klientem decydującym się na usługi Hub lub Workspace ONE Access platformy UEM? Jeśli zaakceptowano już warunki użytkowania usługi firmy VMW w UEM Console, nie zostaną one wyświetlone ponownie.
 • Zaktualizuj zawartość etykiety narzędzia Serwer proxy ruchu wychodzącego, aby uwzględnić ponowne uruchomianie wszystkich usług AirWatch.
  Podczas zapisywania globalnych ustawień serwera proxy wszystkie usług AirWatch dokonują żądań wychodzących w zależności od zainicjowanego przepływu, w wyniku czego zaktualizowano zawartość etykiety narzędzia, aby uwzględnić ponowne uruchamianie wszystkich usług AirWatch.

Chrome OS

 • Konfiguracja certyfikatów za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub bez niej.
  Zaktualizowaliśmy profile, aby wyodrębnić z sekcji certyfikatów profilu sieci nowy profil poświadczeń. Po uaktualnieniu wszystkie istniejące certyfikaty zostaną przeniesione do profilu poświadczeń, gdzie będzie je można skonfigurować za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub bez niej. Chcesz dowiedzieć się więcej? Patrz Konfiguracja profilu poświadczeń.
 • Łatwiejsza migracja rejestracji Chrome EMM między konsolami.
  Aby ułatwić migrację rejestracji Chrome EMM z jednego środowiska do drugiego, gdy wyczyścisz ustawienia Chrome w UEM console, wszystkie rekordy urządzenia z systemem Chrome OS zostaną wyczyszczone, wszystkie certyfikaty zostaną wysłane do użytkowników Chrome i/lub urządzenia z console zostaną odwołane, a rozszerzenie UEM zostanie usunięte z urządzeń. Chcesz dowiedzieć się więcej? Patrz Konfiguracja ustawień systemu operacyjnego Chrome. Chcesz dowiedzieć się więcej? Patrz Konfiguracja ustawień systemu operacyjnego Chrome.

Android

 • Czy wiesz, że wprowadzono zmiany w zarządzaniu systemem Android przy użyciu administratora urządzenia (w starszej wersji systemu Android)?
  Zaktualizowano UEM Console, aby system Android Enterprise był domyślnym modelem wdrożenia dla urządzeń z systemem Android, a starszy model zarządzania systemem Android (znany także jako administrator urządzenia) będzie dostępny tylko w wyjątkowych sytuacjach. System Android Enterprise jest dostosowany do trybu urządzeń prywatnych (BYOD), firmowych i dedykowanych, gdzie każdy z nich ma unikalne mechanizmy zarządzania i inny sposób obsługi przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, patrz Nadchodzące zmiany w zarządzaniu systemem Android przy użyciu administratora urządzenia (starsza wersja systemu Android). .

iOS

 • Monitoruj, usuwaj i wylogowuj użytkowników za pomocą udostępnionych iPadów.
  Administratorzy z udostępnionymi urządzeniami iPad dla firm mogą teraz śledzić użytkowników, którzy istnieją na ich urządzeniach, wymuszać ich wylogowanie, a nawet ich usuwać. Chcesz dowiedzieć się więcej? Patrz Monitorowanie, wylogowywanie i usuwanie użytkownika.
 • Popraw jakość przeprowadzania aktualizacji urządzenia, pomijając niektóre lub wszystkie ekrany na urządzeniach z systemem iOS 14 lub macOS Big Sur 11.0.
  Teraz możesz wdrożyć ładunek pomijania asystenta konfiguracji i decydować o pominięciu ekranów konfiguracji po aktualizacji systemu operacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja profilu asystenta konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja profilu asystenta konfiguracji.

macOS

 • Aktualizacja systemu macOS 11 Big Sur do tokena rozruchu.
  Token rozruchu został ulepszony w celu obsługi systemu macOS Big Sur. Informacje o stanie depozytu tokena rozruchu mogą zostać pobrane za pomocą interfejsu API Console w celu uzyskania informacji o urządzeniu, a dzienniki zdarzeń wyświetlają teraz usunięcia tokenów rozruchu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Token Bootstrap MDM.
 • Profil rozszerzenia SSO systemu macOS w kontekście użytkownika.
  Począwszy od systemu macOS Big Sur administratorzy będą mogli tworzyć profile rozszerzenia SSO dla urządzenia lub kontekstu użytkownika w zależności od potrzeb wdrożenia. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zobacz temat Konfigurowanie profilu rozszerzenia SSO.

Zarządzanie aplikacjami

 • Sortuj aplikacje wewnętrzne według daty i godziny utworzenia i filtruj je według źródła, z którego zostały dodane.
  Dodano dwie nowe kolumny do strony widoku listy aplikacji wewnętrznych. Kolumna Data utworzenia umożliwia sortowanie aplikacji na podstawie znacznika czasu utworzenia aplikacji, a kolumna Źródło umożliwia filtrowanie aplikacji na podstawie źródła aplikacji.

Zarządzanie zawartością

 • Zautomatyzowano dodawanie repozytorium za pomocą interfejsów API.
  Teraz możesz dodać repozytoria przy użyciu interfejsów API, zamiast dodawać repozytoria ręcznie w UEM Console.
 • Ogłosiliśmy koniec wsparcia dla repozytorium Personal Content rozwiązania Workspace ONE Content.
  Koniec ogólnej pomocy technicznej dla VMware Workspace ONE Personal Content. Chcesz dowiedzieć się więcej? Patrz Informacja o zakończeniu wsparcia.

Tunnel

 • Jawne zabezpieczenia przy użyciu NSX-T.
  Integracja NSX Tunnel obsługuje teraz NSX-T. Dzięki temu możesz określić jawne ścieżki między aplikacjami na urządzeniach i w usługach w swoim centrum danych. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Integracja VMware Tunnel z NSX.
 • Grupy Smart reguł ruchu urządzenia.
  Chcesz wymusić zasadę braku zaufania dla dostępu do aplikacji? Możesz teraz utworzyć wiele zasad dla reguł ruchu urządzenia i przypisywać je do poszczególnych profili, ułatwiając w ten sposób uzyskanie zasad dostępu w oparciu o najmniejsze uprawnienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie reguł ruchu urządzenia.

Transmisja na żywo obyła się 14 października 2020 r. Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2010.

Dokumentacja

 • Czy znasz nowy interfejs nawigacji na stronie? Jeśli nie, zapoznaj się z Dokumentacją VMware Workspace ONE UEM Console.
  Wiemy, że korzystanie z tradycyjnego zagnieżdżonego spisu treści (TOC) jest dla naszych klientów niewygodne. Począwszy od wersji 2008 można wyszukiwać i odkrywać zawartość, korzystając z nowej strony głównej, która jest zorganizowana według sposobu korzystania z produktu.

  Pamiętaj, że usunęliśmy numerację w oparciu o wydanie z lewego paska bocznego. Jeśli szukasz zawartości w chmurze, możesz wybrać usługi z rozwijanego menu wyboru wersji. Jeśli szukasz dokumentacji lokalnej, wybierz wersję Workspace ONE UEM, na temat której chcesz uzyskać informacje, gdy otworzysz zawartości na stronie VMware Docs.

   

  Zapoznaj się z nową stroną główną i wyraź opinię. Aby wystawić opinię, odwiedź Dokumentacja Workspace ONE UEM Console, przejdź do dołu sekcji opinii i powiedz nam, co Ci się podoba.

Poświadczenie bramy Escrow

 • Szybsza dostawa certyfikatu systemu Windows 10 dla deponowanych certyfikatów SMIME.
  Przejście do modelu opartego na zdarzeniach w celu powiadomienia UEM, gdy certyfikaty są ładowane do poświadczeń bramy Escrow, w dużym stopniu przyspiesza dostarczanie deponowanych certyfikatów do urządzeń z systemem Windows 10.
  Uwaga: Wszelkie certyfikaty załadowane do bramy Escrow (EG) w wersji starszej niż 1.2 nie są już zgodne. Po dokonaniu migracji danych bazy danych Redis do EG 1.2 lub nowszej załaduj certyfikaty ponownie przy użyciu punktu końcowego w wersji 1 lub 2, aby zachować dane zgromadzone przez cały skonfigurowany okres przechowywania.

Freestyle Orchestrator (wersja podglądowa)

 • Informacje wstępne o platformie Freestyle Orchestrator (wersja podglądowa)
  Freestyle Orchestrator to niekodowana platforma aranżacji IT, która zapewnia elastyczność tworzenia przepływów pracy dla zasobów, takich jak aplikacje, profile i skrypty, a także zastosowania ich do urządzeń w oparciu o kryteria szczegółowe. Funkcja ta umożliwia klientom definiowanie kompleksowych wdrożeniowych przepływów pracy, przechodzenie przez wieloetapowe procesy, takie jak uaktualnienie funkcji BitLocker z jednorazową konfiguracją, oraz oznaczanie urządzeń w oparciu o kryteria związane z urządzeniem. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zobacz Czym jest Freestyle Orchestrator.

Android

 • Wyświetl znacznik czasu „Ostatniego ponownego rozruchu” w konsoli UEM Console w obszarze Szczegóły urządzenia.
  Chcesz poznać czas ostatniego ponownego rozruchu urządzeń przy rozwiązywaniu problemów lub wyświetlaniu szczegółów urządzenia? Teraz możesz wyświetlić znacznik czasu ostatniego ponownego rozruchu w konsoli UEM Console w obszarze Szczegóły urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Szczegóły urządzenia.
 • Dystrybuuj aplikacje do zamkniętych testów.
  W konsoli UEM Console możesz teraz testować i wdrażać niestandardowe wewnętrzne ścieżki testowe aplikacji przed wydaniem wersji produkcyjnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wdrażanie prywatnych aplikacji do ścieżki testowej.

iOS

 • Wymuś wylogowanie się użytkowników udostępnionych iPadów dla firm.
  Możesz teraz wymusić wylogowanie się aktualnego użytkownika udostępnionego iPada, aby powrócił on do głównego ekranu blokady. Pozwala to nowemu użytkownikowi na odbiór i rozpoczęcie korzystania z urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ręczne wylogowywanie użytkownika.
 • Uniemożliwiaj urządzeniom Apple randomizację adresów MAC.
  System iOS 14 wprowadza nową funkcję ochrony prywatności, dzięki której adres MAC urządzeń łączących się z siecią Wi-Fi będzie randomizowany, a prawdziwy adres MAC sprzętu pozostanie ukryty. Dzięki Workspace ONE UEM można temu zapobiec w docelowych sieciach Wi-Fi.
 • Uniemożliwiaj użytkownikom usuwanie wszelkich zarządzanych aplikacji w systemie iOS.
  Teraz możesz ustawić wszystkie zarządzane aplikacje na urządzeniach z systemem iOS 14 jako nieusuwalne dla użytkowników.
 • Ustaw konkretne domeny, które mają zostać uwzględnione lub wykluczone w konfiguracjach VPN.
  Konfiguracje VPN aplikacji w systemie iOS 14 można ustawić tak, aby zawierały konkretne domeny i poddomeny w celu wykorzystania sieci VPN do połączeń lub unikania takiego wykorzystania.
 • Wdrażaj ruch punktów APN poprzez serwer proxy HTTP.
  Jeśli korzystasz z serwera proxy HTTP w jego środowisku Workspace ONE UEM, może on przesłać cały ruch przez serwer proxy do wychodzących punktów APN.

macOS

 • Odrocz aktualizacje oprogramowania w systemie macOS Big Sur.
  Wcześniej urządzenia z systemem macOS mogły odraczać wyłącznie istotne aktualizacje systemu operacyjnego. W systemie macOS Big Sur administratorzy mogą teraz odraczać aktualizacje oprogramowania niezwiązane z systemem operacyjnym na urządzeniach z systemem macOS.
 • Uniemożliwiaj urządzeniom Apple randomizację adresów MAC.
  System macOS 11 Big Sur wprowadza nową funkcję ochrony prywatności, dzięki której adres MAC urządzeń łączących się z siecią Wi-Fi będzie randomizowany, a prawdziwy adres MAC sprzętu pozostanie ukryty. Dzięki Workspace ONE UEM można temu zapobiec w docelowych sieciach Wi-Fi.
 • Ustaw konkretne domeny, które mają zostać uwzględnione lub wykluczone w konfiguracjach VPN.
  Konfiguracje VPN aplikacji w systemie macOS Big Sur można ustawić tak, aby zawierały konkretne domeny i poddomeny w celu wykorzystania sieci VPN do połączeń lub unikania takiego wykorzystania.

Windows

 • Łatwiejsze i bardziej elastyczne wdrażanie oprogramowania przy zmianie kryteriów zakończenia instalacji.
  Teraz możesz edytować kryteria uznania instalacji za zakończoną przy wdrażaniu aplikacji dla systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja plików Win32 przy dystrybucji oprogramowania.
 • Zakończyliśmy wsparcie konsoli Workspace ONE UEM Console dla urządzeń z systemem Windows Phone.
  Wraz z wydaniem Workspace ONE UEM 2010 urządzenia z systemem Windows Phone nie są już dostępne w konsoli Workspace ONE UEM Console. Nie będzie możliwe zarządzanie, usuwanie ani resetowanie urządzeń z poziomu konsoli. Aby usunąć możliwość zarządzania urządzeniem, rozpocznij usuwanie konta służbowego lub przywróć urządzenie do ustawień fabrycznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł w bazie wiedzy na stronie Opcja zarządzania urządzeniami z systemem Windows Phone zostanie usunięta w Workspace ONE 2010.
 • Sprawdź wersję testową Workspace ONE Drop Ship Provisioning (online).
  Workspace ONE Drop Ship Provisioning dla OTA eliminuje potrzebę tworzenia i udostępniania plików PPKG producentowi sprzętu. Przypisz ładunki do znacznika w Workspace ONE UEM Console, a następnie złóż zamówienie u producenta sprzętu z systemem Windows 10, korzystając z tego znacznika Workspace ONE UEM. Funkcje wersji testowej nie są w pełni przetestowane i niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Wersje te pomagają Workspace ONE UEM ulepszać aktualne funkcje i rozwijać przyszłe ulepszenia. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Wersje testowe: Workspace ONE Drop Ship Provisioning dla OTA.

Zarządzanie aplikacjami

 • Zablokuj dostęp do aplikacji SDK Workspace ONE, gdy aplikacje nie są zarządzane przez EMM na urządzeniach użytkowników końcowych.
  Podczas konfigurowania przypisania aplikacji: w przypadku ustawienia flagi dostępu zarządzanego przez EMM na „wymaga zarządzania przez EMM” aplikacja SDK spróbuje uzyskać dostęp do konfiguracji aplikacji, która jest zarządzana na urządzeniu przez EMM. Jeśli aplikacja nie będzie w stanie uzyskać dostępu do tych informacji, oznacza to, że aplikacja jest niezarządzana i dostęp do niej zostanie zablokowany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie przypisań i wykluczeń do aplikacji.

Zarządzanie zawartością

 • W ramach naszych działań integracyjnych zastąpiliśmy kilka obraźliwych określeń.
  Wdrożyliśmy proces mający na celu oszacowanie i wprowadzenie alternatyw dla potencjalnie obraźliwych określeń znajdujących się na stronach konsoli zarządzania zawartością mobilną.

Zarządzanie pocztą e-mail

 • Ustawienia niestandardowe bramy SEG są teraz dostępne w konsoli Workspace ONE UEM Console jako pary klucz-wartość.
  Możesz teraz skonfigurować ustawienia niestandardowe bramy SEG w konsoli Workspace ONE UEM Console w formie par klucz-wartość. Najczęściej używane właściwości są inicjowane w konsoli Workspace ONE UEM Console. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia niestandardowe bramy SEG.

Integruj usługi katalogowe

Ragedyzowane

 • Umieść zawartość w kolejce na serwerach przekazujących bez przypisywania urządzeń.
  Możesz teraz dodawać zawartość do serwerów przekazujących typu push-and-pull (w tym do serwera przekazującego usługi Cloud Connector) bez konieczności rejestrowania urządzeń na serwerze w powiązanej grupie organizacyjnej. Oznacza to, że możesz uzyskać dostęp do wszystkich przygotowanych aplikacji i zawartości jeszcze przed zarejestrowaniem urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Publikowanie produktu na serwerze przekazującym.

Skrypty i czujniki

 • Użyj skryptów do zautomatyzowania konfiguracji punktów końcowych.
  Użyj nowej funkcji Skrypty dla urządzeń z systemem macOS i komputerów stacjonarnych z systemem Windows do wysyłania kodów na urządzenia w celu uruchamiania procesów. Możesz na przykład przekazać skrypt do urządzenia z systemem macOS, aby zresetować konfiguracje drukarki lub przekazać skrypt do komputera stacjonarnego z systemem Windows, aby poprosić użytkownika o ponowne uruchomienie komputera. Aby zapewnić bezpieczeństwo poufnych danych zawartych w skryptach, Workspace ONE UEM dodaje zmienne w celu maskowania informacji, takich jak hasła skrzynek e-mail czy tokeny sesji. W przypadku integracji Workspace ONE Intelligent Hub ze skryptami, użytkownicy urządzeń mogą uzyskać dostęp do tych użytecznych skryptów zawsze, gdy ich potrzebują. Skrypty są wyświetlane w sekcji „Aplikacje” katalogu Hub. Aby uzyskać informacje o skryptach dla komputerów stacjonarnych z systemem Windows, zobacz Automatyzowanie konfiguracji punktów końcowych za pomocą skryptów dla komputerów stacjonarnych z systemem Windows. Aby uzyskać szczegółowe informacje o skryptach w systemie macOS, zobacz Automatyzowanie konfiguracji punktów końcowych za pomocą skryptów dla komputerów z systemem macOS.
 • Znajdź funkcję Czujniki w nowym miejscu nawigacji i sprawdź aktualizacje.
  Przenieśliśmy funkcję Czujniki do sekcji Zasoby, aby można ją było łatwiej znaleźć. Teraz możesz używać czujników nie tylko na komputerach stacjonarnych z systemem Windows, ale także na urządzeniach z systemem macOS, którego wsparcie dodaliśmy. Używaj skryptów w sekcji Czujniki do gromadzenia wszystkich rodzajów danych, które możesz wyświetlić na stronie Szczegóły danego urządzenia, w karcie Czujniki. Nowa karta eliminuje potrzebę korzystania z usługi VMware Workspace ONE Intelligence. Bez obaw. Jeśli korzystasz z usługi Intelligence, możesz nadal wyświetlać i wchodzić w interakcję z danymi wielu urządzeń wraz z raportami i pulpitami nawigacyjnymi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Gromadzenie danych za pomocą czujników na komputerach stacjonarnych z systemem Windows. Aby uzyskać szczegółowe informacje o czujnikach dla systemu macOS, zobacz Zbieranie danych za pomocą czujników dla urządzeń z systemem macOS.

Transmisja na żywo obyła się 15 września 2020 r. Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2008.

Dokumentacja

 • Wypróbuj nową stronę domową z narzędziami do nawigacji, które pomogą uzyskać dostęp do dowolnego innego miejsca.
  Uruchamiamy nową stronę domową, dzięki której będzie można przyspieszyć odnajdywanie dokumentacji. Niniejsza strona pokazuje treści dostępne w naszym portalu dokumentacyjnym, wskazuje, jak do nich dotrzeć, i pomaga rozpocząć korzystanie z portalu. Aby pomóc w zawężaniu tego, czego szukasz, dokumentację pogrupowaliśmy w logiczne pakiety. Chcesz poprzeglądać? Zapoznaj się z Dokumentacją VMware Workspace ONE UEM.

iOS

 • Pomiń najnowsze ekrany powitalne iOS 14 i macOS Big Sur.
  Teraz można pominąć ekrany najnowszego Asystenta konfiguracji, takie jak Dostępność, Aktualizacja i Przywracanie zakończone.
 • Uniemożliwiaj użytkownikom akceptowanie App Clips.
  Możesz teraz uniemożliwić urządzeniom z systemem iOS 14 wyświetlanie nowej funkcji o nazwie „App Clips”, w której użytkownik może przeglądać i wchodzić w interakcje z małą częścią kodu binarnego większej aplikacji bez pobierania jej całej.
 • Zastąp istniejące hasła podczas konfiguracji natywnej poczty.
  W systemie iOS 14 można teraz wybrać zastąpienie poprzedniego hasła urządzenia podczas instalacji profilu poczty e-mail Exchange ActiveSync.
 • Kontroluj podglądy powiadomień aplikacji w systemie iOS 14.
  Jeśli zainstalowana aplikacja otrzymuje powiadomienia push wyświetlane użytkownikom, administratorzy mogą całkowicie zapobiec wyświetlaniu zawartości powiadomienia, gdy urządzenie jest zablokowane.

macOS

 • Rozpocznij pracę z urządzeniem MacOS prawdziwie bezobsługowo.
  Teraz możesz po prostu podłączyć nowe komputery Mac do sieci Ethernet i je uruchomić. Dzięki Automatycznemu przechodzeniu skonfigurowanemu w Workspace ONE UEM urządzenia z macOS automatycznie przygotują się do pracy z pominięciem wszystkich wymaganych ekranów bez interakcji z użytkownikiem.

Android

 • Wykryj i monitoruj aktywność w sieci na urządzeniach firmowych.
  Dla urządzeń z systemem Android uruchomionych przez rejestrację trybu zarządzania pracą możesz włączyć rejestrowanie zdarzeń w sieci. Gdy tryb ten jest aktywny, przez określony czas system Android zapisuje żądania DNS i połączenia sieciowe z aplikacji do pliku dziennika za pomocą polecenia Żądaj dziennika urządzenia. Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla urządzeń z trybem zarządzania pracą z systemem Android 8 i nowszymi.

Zarządzanie aplikacjami

 • Skonfiguruj Workspace ONE Boxer do obsługi wielu kont zarządzanych.
  Do zarządzania wieloma kontami e-mail przypisanymi z różnymi ustawieniami możesz teraz używać aplikacji Boxer. Funkcja ta jest włączona do Boxer w wersji 5.21 lub nowszej i wymaga aktywacji SSO.

Zarządzanie zawartością

 • Nie zdziw się, jeśli w ustawieniach starszej zawartości nie znajdziesz „Użyj starszych ustawień i konfiguracji polityk”.
  Aby uniknąć konfliktów między ustawieniami konfiguracji starszej zawartości oraz innymi ustawieniami SDK, wycofano ustawienia Użyj starszych ustawień i polityk w Ustawienia systemowe > Content > Aplikacje > Aplikacja Workspace ONE Content. Przypisany profil SDK stanie się teraz obsługiwanym mechanizmem dostarczania polityk DLP do aplikacji Workspace ONE Content. Więcej informacji przedstawiono w temacie Skonfiguruj VMware Workspace ONE Content.

Ragedyzowane

 • Workspace ONE Launcher wyświetla teraz status instalacji tylko wtedy, gdy jest to istotne dla rejestru urządzenia.
  Wprowadziliśmy zmiany w interfejsie użytkownika w Workspace ONE UEM Launcher. Teraz możesz zobaczyć stan instalacji modułu Launcher w informacjach na temat urządzenia Workspace ONE UEM Console, jeśli urządzenie jest przypisane do użytkownika wieloetapowego lub profil modułu Launcher przypisany jest do urządzenia. Więcej informacji przedstawiono w Status Workspace ONE Launcher.
 • Dodaliśmy wsparcie porównywania ciągów do przydzielania zasobów produktu.
  Podczas tworzenia reguły przypisania porównania przy użyciu operatorów „mniejsze niż” (<) i „większe niż” (>) (oraz ich wariantów) mają nadal zastosowanie tylko do porównań wartości ściśle liczbowych. Nowym wyjątkiem jest porównywanie wersji kompilacji OEM, gdzie można zastosować operatory < oraz > w nienumerycznych ciągach ASCII. Jako przykład może posłużyć sytuacja, w której nazwa pliku aktualizacji OEM obok cyfr zawiera myślniki, kropki i inne znaki. Takie reguły przypisywania muszą identyfikować producenta urządzenia w logice reguły, a porównanie to jest uznane za dokładne, jeśli format na urządzeniu odpowiada temu określonemu na serwerze.

Tunnel

 • Tunelowanie SDK obsługuje teraz urzędy certyfikacji innych firm dla uwierzytelniania klienta.
  Tunelowanie za pomocą aplikacji Workspace ONE Web lub wszelkich innych aplikacji, które możesz zbudować ze składnikiem Tunnel w SDK, natywnie obsługuje bezpieczny urząd certyfikacji SCEP zintegrowany z usługami UEM. Teraz obsługujemy również inne urzędy certyfikacji do użycia z aplikacją Tunnel. Szczegółowe informacje o osadzonym tunelowaniu dzięki Workspace ONE Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat AirWatch App Tunnel.
 • Docieranie do wewnętrznych domen MŚP z plików na platformie iOS za pośrednictwem aplikacji Workspace ONE Tunnel.
  Możesz teraz uzyskać dostęp do wewnętrznych plików MŚP za pośrednictwem aplikacji Pliki w systemie iOS. Aplikacja jest już zainicjowana i dostępna do konfiguracji przez reguły ruchu urządzenia na stronie konfiguracji Tunnel. Szczegółowe informacje o konfigurowaniu zarówno urządzeń mobilnych, jak i pulpitów dla reguł tunelowania aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Tworzenie reguł ruchu urządzenia.

Transmisja na żywo obyła się 20 lipca 2020 r. Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2007.

Android

 • Wyłącz bezpieczne uruchamianie podczas ustawiania kodu PIN na urządzeniach z systemem Android.
  Dodaliśmy nowe pole do profilu hasła, które umożliwia wyłączenie bezpiecznego rozruchu dla użytkowników podczas ustawiania kodu PIN na urządzeniach z systemem Android. Gdy ta opcja jest wyłączona, użytkownicy nie są zobowiązani do wprowadzenia kodu PIN w celu ponownego uruchomienia urządzenia, a urządzenia mogą nadal być używane jako urządzenia współdzielone bez żadnych problemów. Funkcja ta obsługuje także klienta aplikacji Boxer dla systemu Android i iOS. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w temacie Ustawienia wymuszania hasła.

iOS

 • Udostępnianie urządzeń iPad dla LOB oraz innych firm stało się jeszcze bezpieczniejsze.
  Workspace ONE UEM umożliwia teraz wdrażanie udostępnionych iPadów firmom. Każde kompatybilne urządzenie zarejestrowane za pomocą programu Apple Business Manager może teraz zostać wdrożone jako udostępniony iPad i tworzyć unikalne partycje danych przy użyciu zarządzanego identyfikatora Apple ID lub sesji tymczasowej. Dane użytkownika są zabezpieczone na przypisanej do użytkownika partycji, a sam użytkownik zobaczy tylko przypisane do niego aplikacje i profile, które są natywnie logowane i wylogowywane z urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udostępnione iPady dla firm.

Certyfikaty

 • Przesyłanie certyfikatów SMIME do Workspace ONE UEM dla lokalnych użytkowników iOS i Android stało się jeszcze łatwiejsze. Poświadczenie bramy Escrow jest teraz zautomatyzowane przez Workspace ONE UEM.
  Po zarejestrowaniu urządzenia zostanie wysłane zdarzenie do zdefiniowanego elementu webhook, który poinformuje dostawcę certyfikatów, aby załadował certyfikat użytkownika do bramy Escrow. Gdy certyfikat będzie dostępny, brama Escrow wypełni profil wymaganymi informacjami, zaszyfruje profil urządzenia, a certyfikat zostanie usunięty z bramy Escrow zgodnie z skonfigurowanymi ustawieniami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poświadczenie bramy Escrow.

Tunnel

 • Przekieruj ruch do określonego serwera proxy HTTPS, który znajduje się za Tunnel.
  Możesz teraz utworzyć połączenie Tunnel i uwierzytelnić się do serwera proxy ruchu wychodzącego, który znajduje się za bramą Tunnel. Funkcja ta jest obsługiwana tylko przez Tunnel SDK w systemie iOS, ponieważ jest używana przez aplikację Workspace ONE Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie reguł ruchu urządzenia.

Windows

 • Wyłącz powiadomienia użytkownika podczas instalowania i usuwania aplikacji na urządzeniach z systemem Windows 10.
  Gdy wdrażasz niektóre aplikacje, takie jak dotyczące bezpieczeństwa, infrastruktury lub często aktualizowane aplikacje, można zapobiec pojawianiu się powiadomień do użytkowników końcowych. Teraz możesz ukryć powiadomienia o instalacji dla aplikacji wdrażanych automatycznie z centrum działań w systemie Windows i monitora instalacji w aplikacji Intelligent Hub i Workspace ONE. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie przypisania i zasad aplikacji do aplikacji Win32.
 • Zaktualizowaliśmy profil SCEP dla komputerów stacjonarnych z systemem Windows.
  Aby ulepszyć obsługę urzędów certyfikacji (CA) dla systemu Windows 10, usunęliśmy wymóg wprowadzenia wystawcy urzędu certyfikacji. Można teraz używać certyfikatów SCEP, które używają atrybutów sieci pamięci masowej z urzędami certyfikacji innymi niż AirWatch. System wysyła dodane atrybuty sieci pamięci masowej z żądaniem certyfikatu za pośrednictwem profilu SCEP. Znajdź profil SCEP dla urządzeń z systemem Windows 10 w opcji Urządzenia > Profile.
 • Dodaliśmy obsługę dla trybu zarejestrowanego dla urządzeń z systemem Windows 10.
  Urządzenia z systemem Windows 10, które są zarejestrowane w Workspace ONE Intelligent Hub lub OOBE, mogą również zostać zarejestrowane bez zarządzania MDM za pomocą zarejestrowanego trybu. Tryb zarejestrowany jest także znany jako tryb zarządzania i umożliwia przypisanie tej metody rejestracji według grupy organizacyjnej lub przez grupę Smart. Znajdź ustawienia dla trybu zarejestrowanego w opcji Urządzenia > Ustawienia urządzeń > Urządzenia i użytkownicy > Ogólne > Rejestracja > Tryb zarządzania. Aby uzyskać szczegóły, zobacz Rejestracja za pośrednictwem trybu zarejestrowanego.
 • Dzięki repozytorium aplikacji firmowych można szybko i łatwo dodawać najpopularniejsze aplikacje firmowe.
  Dodawanie i przypisywanie najczęściej spotykanych aplikacji systemu Windows stało się łatwiejsze dzięki repozytorium aplikacji firmowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Dodawanie aplikacji z repozytorium aplikacji firmowych.

Transmisja na żywo obyła się 17 czerwca 2020 r. Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2006.

Console

 • Dzienniki zdarzeń Console wyświetlają teraz nazwę produktu.
  Zdarzenia w Console wyświetlały wcześniej tylko identyfikator produktu, ale teraz wyświetlają nazwę produktu.
 • Konfigurowalna wskazówka dotycząca logowania do rejestracji.
  Można skonfigurować przyjazną (lub niezbyt przyjazną) wskazówkę dla użytkowników końcowych rejestrujących swoje urządzenia. Może mieć charakter konkretny lub ogólny. Na przykład jeżeli login do rejestracji jest taki jak poświadczenia Active Directory, zamieść taki komunikat. Można także dodać link, którego kliknięcie pozwala uzyskać pomoc. Ta funkcja jest obecnie obsługiwana tylko przez urządzenia z systemem Windows.
 • Obecnie rozwiązanie Avi Networks (VMware NSX Advanced Load Balancer) jest obsługiwane w przypadku wszystkich usług Workspace ONE.
  Zintegrowaliśmy rozwiązanie Avi Networks z wdrożeniami Workspace ONE UEM. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Avi Vantage i VMware Workspace ONE UEM.

Android

 • Uprościliśmy migrację. Migrację urządzeń Zebra działających z systemem Android 7 lub nowszym do trybu zarządzania pracą bez resetu fabrycznego lub ponownego uruchomienia można przeprowadzić dyskretnie i zdalnie.
  Ponieważ wycofujemy wsparcie administratora urządzenia, chcemy zapewnić łatwe sposoby migracji urządzeń zarejestrowanych w systemie Android (starsza wersja) do systemu Android Enterprise. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Migracja starszej wersji Android.
 • Zbieraj dane lokalizacji bez obniżania czasu pracy baterii.
  Firma Google stworzyła interfejs API dostawcy lokalizacji zespolonej. Jest to prosty i oszczędzający baterię interfejs API lokalizacji dla systemu Android. Dodaliśmy nowe ustawienie urządzenia obsługujące ten interfejs API – Dokładność danych lokalizacji – które pozwala na precyzyjniejsze zbieranie danych o lokalizacji bez pogorszenia czasu pracy baterii. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Urządzenia i użytkownicy / Android / Ustawienia aplikacji Hub.

macOS

 • Teraz obsługujemy token Bootstrap MDM w macOS 10.15.
  Dla urządzeń zarejestrowanych w programie User Approved MDM w macOS 10.15 Catalina token Bootstrap będzie automatycznie generowany i deponowany w Workspace ONE UEM przy kolejnym zalogowaniu się każdego użytkownika z aktywnym bezpiecznym tokenem. Token Bootstrap zostanie następnie użyty do automatycznego przyznania bezpiecznego tokena użytkownikom kont mobilnych i opcjonalnemu zarządzanemu kontu administratora utworzonemu podczas rejestracji w programie Apple Business Manager. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Token Bootstrap MDM.

Zarządzanie zawartością mobilną

 • Skorzystaj z usługi urządzenia, aby uzyskać zaktualizowany status urządzenia.
  Aby uzyskać zaktualizowany status urządzenia, należy użyć punktu końcowego usługi urządzenia zamiast istniejącej tabeli dbo.Device. Tabel dbo.Device jest wycofywana i nie będzie już aktualizowana statusem urządzenia.

Ragedyzowane

 • Przedstawiamy łącznik serwera przekazującego w chmurze.
  Łącznik serwera przekazującego w chmurze (RSCC) to rozwiązanie hybrydowe, które pobiera zawartość z punktu końcowego usługi i rozprowadza ją do serwerów przekazujących. Ta konstrukcja inicjuje połączenie wychodzące z sieci do chmury VMware, aby pobrać zawartość do dystrybucji. Takie połączenie wychodzące stanowi zaletę bezpieczeństwa względem innych konstrukcji serwerów przekazujących. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja serwera przekazującego.

Windows

 • Workspace Intelligent Hub dla Windows obsługuje teraz rejestrację za pomocą Workspace ONE Access..
  Jeśli używasz Workspace ONE Access jako dostawcy tożsamości, możesz teraz zarejestrować urządzenia Windows 10 z Intelligent Hub dla Windows. Podczas konfiguracji źródła uwierzytelnienia dla Intelligent Hub wybierz Workspace ONE Access. Skonfiguruj te ustawienia w sekcji Urządzenia > Ustawienia urządzeń > Urządzenia i użytkownicy > Ogólne > Rejestracja. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Konfiguruj opcję rejestracji.

Transmisja na żywo obyła się 11 czerwca 2020 r. Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2005.

Android

 • Zmieniliśmy sposób, w jaki ograniczenia rejestracji działają dla urządzeń z systemem Android 10+.
  Po zarejestrowaniu urządzeń z systemem Android 10 lub nowszym w trybie profilu służbowego będą one utrzymywane przez okres próbny, do momentu pobrania numeru IMEI i numeru seryjnego. Konsola UEM pokazuje urządzenie jako „Oczekiwanie na rejestrację”, dopóki konsola UEM nie potwierdzi, czy numer IMEI lub seryjny znajduje się na białej lub czarnej liście. Zapewnia to, że dane służbowe (aplikacje, profile itp.) nie są wysyłane do urządzenia z systemem Android 10, dopóki nie zostaną ocenione ograniczenia rejestracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ograniczenia rejestracji dla systemu Android.

iOS

 • Wdrażaj najnowsze ograniczenia dla systemu iOS 10.15.4.
  Możesz teraz ograniczyć dostęp do wycofanych wersji TLS, udostępnionych tymczasowych sesji iPad, konfiguracji telefonu iPhone z pobliskiego telefonu iPhone i żądań hasła z pobliskiego urządzenia.

macOS

 • Usprawnij korzystanie z usługi SSO dzięki tożsamości systemu macOS i preferencjom dotyczącym certyfikatów.
  Jeśli wdrażasz wiele certyfikatów klienta, użytkownicy mogą być okresowo monitowani o wybranie, którego certyfikatu powinni używać do uwierzytelniania. Dzięki tej funkcji dostępnej w ładunkach certyfikatu użytkownika systemu macOS lub profilu SCEP można określić adresy URL, które powinny automatycznie używać tego certyfikatu, dzięki czemu użytkownicy nie muszą go wybierać za każdym razem, gdy uzyskują dostęp do usługi. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Konfigurowanie profilu SCEP/poświadczeń.
 • Pobieranie dzienników Intelligent Hub dla systemu macOS właśnie stało się łatwiejsze.
  Możesz teraz zdalnie zażądać pobrania dziennika Intelligent Hub z urządzeń z systemem macOS w celu rozwiązywania problemów z poziomu szczegółów urządzenia. Jeśli korzystasz z podwyższonych zasad ochrony prywatności, funkcja ta zawiera opcjonalne ustawienie, które monituje użytkownika końcowego o zatwierdzenie przed zebraniem i przesłaniem dzienników. Ta funkcja wymaga aplikacji Workspace ONE Intelligent Hub 20.05. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Żądanie dziennika urządzenia.
 • Wdrażaj najnowsze ograniczenia dla systemu macOS 10.15.4.
  Możesz teraz ograniczyć dostęp do wycofanych wersji TLS, udostępnionych tymczasowych sesji iPad, konfiguracji telefonu iPhone z pobliskiego telefonu iPhone i żądań hasła z pobliskiego urządzenia.

Apple Business Manager

 • Wycofaj licencje automatycznie po usunięciu aplikacji Apple Business Manager systemu iOS.
  Licencje programu Apple Business Manager dla aplikacji systemu iOS, które zostały przydzielone, ale ręcznie usunięte przez użytkownika, będą automatycznie wycofywane i dostępne do dystrybucji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Wycofywanie licencji z odinstalowanych aplikacji.

Windows

 • Umożliwiamy wprowadzenie własnej wersji aplikacji Windows SFD.
  Teraz możesz edytować rzeczywistą wersję aplikacji i pole wersji dla aplikacji SFD typu EXE i ZIP. Ta nowa funkcja ma zastosowanie tylko w przypadku przesyłania nowego pliku EXE lub ZIP. Dla wszystkich istniejących aplikacji można dodać nową wersję aplikacji, a pole wersji pojawia się jako tylko do odczytu dla dodanej nowszej wersji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Konfiguracja plików Win32 dla dystrybucji oprogramowania.
 • Ponownie ustanów komunikację między urządzeniami z systemem Windows 10 a aplikacją Workspace ONE Intelligent Hub dla systemu Windows.
  Niektóre zdarzenia mogą powodować problemy z komunikacją, takie jak błędy HMAC i niepowodzenia aktualizacji aplikacji Workspace ONE Intelligent Hub dla systemu Windows. Te problemy z komunikacją można rozwiązać przy użyciu nowego działania Napraw Hub na stronie Szczegóły urządzenia dla urządzeń z systemem Windows 10. To działanie umożliwia także ponowną instalację aplikacji Hub. Znajdź to ustawienie w opcji Urządzenia > Widok listy > wybierz urządzenie stacjonarne Windows > Więcej działań > Administrator > Napraw Hub. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Strona Szczegóły urządzenia stacjonarnego z systemem Windows.

SDK

 • Wprowadziliśmy zmiany w zachowaniu źródła poświadczeń certyfikatu użytkownika dla aplikacji utworzonych w SDK.
  Gdy użytkownicy są skonfigurowani do otrzymywania certyfikatów SMIME wraz z ich innymi niestandardowymi konfiguracjami SDK, ale nie mają skojarzonego z nimi certyfikatu SMIME, system nie będzie już zatrzymywał przetwarzania innych niestandardowych konfiguracji SDK. Certyfikaty dla niestandardowego profilu SDK można znaleźć w opcji Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Aplikacje > Ustawienia i zasady > Profile > Dodaj > Profil SDK > Ładunek poświadczeń.

Tunnel

 • Urządzenia z systemem Android Enterprise obsługują teraz generowanie SCEP certyfikatów klienta aplikacji Tunnel z kluczem o długości 4096 podczas korzystania z urzędu certyfikacji AW (domyślny).
  Aby wysłać certyfikat klienta aplikacji Tunnel do urządzeń z systemem Android Enterprise za pośrednictwem SCEP, ponownie zapisz konfigurację aplikacji Tunnel. Wszystkie nowe wygenerowane certyfikaty będą używać SCEP ze zwiększoną długością klucza. Nie ma to bezpośredniego wpływu na urządzenia z istniejącymi profilami.

Transmisja na żywo obyła się 3 kwietnia 2020 r. Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2004.

Android

 • Kontroluj sposób działania widżetów w profilu służbowym.
  Ograniczenie Zezwalaj aplikacjom na korzystanie z widżetów w profilu roboczym kontroluje, czy użytkownicy mogą używać widżetów aplikacji dodanych do profilu roboczego. Jeśli ograniczenie jest włączone, użytkownicy mogą dodawać widżety aplikacji publicznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja ograniczeń urządzenia z systemem Android za pomocą Workspace ONE UEM.
 • Zastosuj filtry niestandardowe, aby dowiedzieć się, jak urządzenia są rejestrowane w Workspace ONE UEM.
  Dodaliśmy niestandardowy filtr do widoku listy, który umożliwia szybkie przeglądanie sposobów zarządzania urządzeniami. Nowa kolumna widoku niestandardowego wskazuje, czy urządzenie jest zarządzane przez system Android (starsza wersja), profil roboczy, COPE czy przez firmę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie urządzeniem z systemem Android.

Chrome OS

 • Chcesz udokumentować powód, dla którego dane firmowe urządzenia Chromebook są wymazywane? Teraz masz taką możliwość.
  Podczas procesu wymazywania danych firmowych z urządzenia Chromebook zostanie przedstawiona nowa opcja, która pozwala wybrać, czy urządzenie jest czyszczone w celu wymiany, czy wycofania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Polecenia zarządzające urządzeniami z systemem Chrome OS.

Windows

 • Dell Provisioning for VMware Workspace ONE ma teraz nową nazwę. Factory Provisioning.
  Zaktualizowaliśmy nazwę zastrzegania Dell Provisioning for VMware Workspace ONE na Factory Provisioning. Funkcjonalność pozostaje bez zmian. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Factory Provisioning.
 • Zaktualizowaliśmy profil antywirusowy dla komputerów stacjonarnych z systemem Windows.
  Profil antywirusowy działający z systemem antywirusowym Windows Defender zawiera teraz więcej opcji. Skonfiguruj poziomy ochrony w chmurze, zidentyfikuj potencjalnie niechciane aplikacje, włącz ochronę przed niechcianym dostępem i monituj o zgodę użytkownika. Profil antywirusowy dla komputerów stacjonarnych z systemem Windows znajdziesz w menu Urządzenia > Profile > Widok listy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz temat Konfiguracja profilu antywirusowego (komputery stacjonarne z systemem Windows).
 • Wstrzymywanie instalacji aplikacji podczas przypisywania aplikacji.
  Podczas przypisywania aplikacji można teraz odroczyć instalację aplikacji. Zmiany te można wprowadzić podczas dodawania przypisań aplikacji i zasad do aplikacji Win32. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie przypisania i zasad aplikacji do aplikacji Win32.
  Uwaga: Odroczenia aplikacji to funkcja w wersji poglądowej i może nie być ona dostępna we wszystkich środowiskach. Rozważ ograniczenie użycia tej funkcji tylko do celów testowych. Odraczanie aplikacji nie może być używane w środowisku produkcyjnym. Funkcje nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w każdej chwili.

Ragedyzowane

 • Wprowadziliśmy kilka udoskonaleń dezaktywacji zastrzegania produktów.
  Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której musisz anulować aktualne wdrożenie zastrzegania produktu (z powodu nieprawidłowego użycia lub problemu z zawartością produktu), możesz użyć ulepszonego przebiegu dezaktywacji. Oprócz wyczyszczenia kolejki poleceń urządzenia, anulowania zadań w toku i czyszczenia poleceń z tabeli usług zawartości, nowy przebieg dezaktywacji sprawdza, czy produkt jest aktywny przed przetwarzaniem i usuwa elementy zawartości z tabeli usług zawartości.

Zarządzanie aplikacją

 • Przypisanie aplikacji ma nowy wygląd.
  Sprawdź nową jakość w przypisywaniu dla wszystkich aplikacji z pełną obsługą API. Usprawniliśmy sposób konfiguracji aplikacji z grupami Smart. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie przypisań i wykluczeń do aplikacji.
 • Konfiguracja aplikacji Workspace ONE Boxer stała się jeszcze łatwiejsza.
  Typowe konfiguracje obsługiwane przez aplikację Workspace ONE Boxer można teraz skonfigurować w sekcji Aplikacje i książki. Można również skonfigurować aplikację Boxer dla wewnętrznych wdrożeń aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przypisz i skonfiguruj aplikację Workspace ONE Boxer.
 • Skonfiguruj aplikację Notebook w sekcji Aplikacje i książki.
  Skonfiguruj aplikację Workspace ONE Notebook dla urządzeń zarządzanych i niezarządzanych przy użyciu przypisania aplikacji w sekcji Aplikacje i książki. TA nowa funkcja jest dostępna, jeśli korzystasz z aplikacji Notebook w wersji 1.4 lub nowszej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przypisz i skonfiguruj aplikację Workspace ONE Notebook.

Zarządzanie zawartością

 • Wyświetl dokładną liczbę użytkowników Smartfolio, którzy potwierdzili dokument.
  Użytkownicy Smartfolio mogą teraz potwierdzać dokumenty, które przypisano do nich jako zawartość wymaganą. Potwierdzenia te można przeglądać w programie Workspace ONE UEM Console w widoku listy zawartości i na stronach szczegółów urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Potwierdzanie w usłudze Smartfolio.

Transmisja na żywo obyła się 6 marca 2020 r. Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2003.

Workspace ONE UEM Console

 • Jeśli raport przekroczy limit rozmiaru, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat.
  W przypadku zażądania raportu większego niż limit rozmiaru będzie on teraz wyświetlany w sekcji Monitor > Raporty i analizy > Eksport z nową etykietą statusu o nazwie „Rozmiar pliku przekracza limit”. Nowy status sekcji Eksport zostanie wyświetlony, jeśli raport wymaga więcej miejsca niż sztywny limit 4 GB.
 • Wprowadziliśmy kilka aktualizacji SAML i uwierzytelniania katalogu w aplikacji Workspace ONE Express.
  Podczas konfigurowania SAML na stronie konfiguracji usług katalogowych w aplikacji Express można teraz wyeksportować ustawienia dostawcy usług bez żadnych problemów. Ponadto uwierzytelnianie katalogu jest włączone dla grup organizacyjnych Express, co oznacza, że można teraz zarejestrować urządzenia z uwierzytelnianiem katalogu.
 • Skorzystaj z danych zdarzenia, aby wykorzystać interfejsy API Workspace ONE w oparciu o Identyfikatory UUID.
  Dodaliśmy atrybuty EnrollmentUUID i DeviceUUID do powiadomień o zdarzeniu. Te dodatkowe identyfikatory są powiązane z użytkownikiem i urządzeniem.

Android

 • Pobierz informacje zwrotne zgłoszone przez aplikacje do konfiguracji OEM w celu szybkiego wykrywania błędów.
  Skorzystaj z kanału informacji zwrotnych, aby uzyskać szczegółowe informacje zwrotne na temat aplikacji oraz informacje o rozwiązywaniu problemów przesłane przez aplikacje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Pobieranie informacji zwrotnych z aplikacji konfiguracyjnych OEM.
 • Kontroluj, które konta Google mogą być używane w zarządzanym sklepie Google Play.
  Czasami należy umożliwić użytkownikom dodawanie kont pakietu G-Suite w celu uzyskania dostępu do firmowej poczty e-mail lub kont osobistych (na przykład, aby odczytywać wiadomości z poczty Gmail), ale niezarządzane konto Google nie powinno uzyskać dostępu do nieograniczonego sklepu Google Play. Dzięki nowemu ustawieniu Dozwolone konta w Google Play w profilu Ograniczenia możesz ograniczyć lub zezwolić na dostęp do niezarządzanych kont Google Play. Możesz utworzyć listę kont, które mogą być używane przez użytkowników w Google Play. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Profil Ograniczenia.
 • Ogranicz udostępnianie danych pomiędzy aplikacjami osobistymi i firmowymi.
  Opcja Ogranicz udostępnianie danych pomiędzy aplikacjami osobistymi i firmowymi w profilu Ograniczenia uniemożliwia teraz udostępnianie aplikacjom osobistym plików, zdjęć i danych profilowi zarządzanemu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Profil Ograniczenia.

iOS

 • Przekonwertuj wszystkie licencje programu Apple Business Manager przy pomocy jednego kliknięcia.
  Możesz teraz przekonwertować wszelkie licencje oparte na użytkowniku zsynchronizowane z programem Apple Business Manager z licencjami opartymi na urządzeniu, wybierając jedną, wiele lub wszystkie aplikacje dla danej grupy organizacyjnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja licencji i przypisywanie poprzez elastyczne wdrożenie.
 • Regularnie aktualizuj niestandardowe aplikacje firmy Apple.
  Teraz można włączyć automatyczną aktualizację niestandardowych aplikacji firmy Apple zsynchronizowanych z programem Apple Business Manager. Dowolne urządzenie, które raportuje aplikację posiadającą nieaktualną wersję oprogramowania, zostanie automatycznie uaktualnione.
 • Zoptymalizowano proces pomocy zdalnej w widoku listy urządzeń i widoku szczegółów.
  Rozpoczęcie sesji pomocy zdalnej na kwalifikującym się urządzeniu z poziomu widoku listy urządzeń i widoku szczegółów konsoli UEM wymaga teraz mniejszej liczby kliknięć. Zdalne sesje rozwiązywania problemów i przeprowadzania zaawansowanych konfiguracji na urządzeniach w Twojej flocie są inicjowane szybko, ponieważ przed nawiązaniem połączenia wybrano konkretne narzędzie klienckie pomocy zdalnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Widok listy urządzeń.

Windows

 • Uzyskaj dostęp do danych o wydajności funkcji BranchCache zarówno z poziomu urządzenia, jak i serwera.
  Nowy panel dystrybucji równorzędnej w sekcji Aplikacje i książki > Natywne > Widok listy > Wyświetl szczegóły aplikacji informuje o liczbie urządzeń, które pobrały aplikację przy użyciu dystrybucji równorzędnej, ilości pobranych danych oraz źródle pobranych danych. Na karcie Urządzenia aplikacji znajdują się teraz indywidualne dane dotyczące wydajności funkcji BranchCache dla każdego z urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Widok listy urządzeń.
 • Zwiększono niezawodność komunikacji dla systemu Windows 10 z automatycznym odzyskiwaniem danych HMAC.
  Workspace ONE UEM automatycznie sprawdza funkcję HMAC na urządzeniach z systemem Windows 10. Jeśli system zidentyfikował uszkodzoną lub brakującą funkcję HMAC, wyzwala on odzyskiwanie danych HMAC. System wysyła je za pośrednictwem kanału OMADM do aplikacji Workspace ONE Intelligent Hub w celu ponownego ustanowienia komunikacji.
 • Zachowaj swoje aplikacje zainstalowane na urządzeniach.
  Dzięki nowemu ustawieniu Zarządzania stanem pożądanym można teraz chronić zarządzane aplikacje przed usunięciem z urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie przypisania i zasad aplikacji do aplikacji Win32.
 • Wdróż profile z nową kategorią grup Smart: Windows – zarejestrowane w AAD.
  Korzystaj z nowej kategorii Windows – zarejestrowane w AAD w grupach Smart, aby wykluczyć lub dodać urządzenia z systemem Windows 10 w zależności od ich stanu zarządzania. Na przykład skonfiguruj ogólny ładunek profilu poświadczeń i wyklucz grupę Smart Windows – zarejestrowane w AAD, aby można było wdrażać certyfikaty na zarządzanych urządzeniach, ale nie na urządzeniach OOBE. Podczas tworzenia grup Smart można znaleźć znajdź nową kategorię Windows – zarejestrowane w AAD w sekcji Typ kryteriów > Kategoria rejestracji. Podczas konfigurowania profilów przejdź do ładunku ogólnego i wybierz grupę z opcją Windows – zarejestrowane w AAD skonfigurowaną dla grup Smart lub włącz wykluczenia i wybierz tę samą opcję dla wykluczonych grup.
 • Zaktualizowano integrację aplikacji Dell Command | Update (DCU) z konsolą Workspace ONE UEM Console, która zapewnia możliwości interfejsu wiersza polecenia (CLI) i jest dostosowana do wydania najnowszej wersji DCU 3.1 firmy Dell.
  Zaktualizowano integrację aplikacji Dell Command | Update z konsolą Workspace ONE UEM Console, która zapewnia możliwości interfejsu wiersza polecenia (CLI). Dzięki nowej wersji aplikacji Dell Command | Update uzyskano kilka obejść i skryptów, które podtrzymają korzystanie z CLI. Obserwuj strefy techniczne VMware (https://techzone.vmware.com/), aby uzyskać informacje na temat integracji i kolejnych kroków.

Zarządzanie zawartością

 • Zautomatyzuj ustawienia bramy Content Gateway w konsoli UEM.
  Teraz można tworzyć pliki konfiguracyjne w konsoli UEM w celu wdrożenia UAG. Pliki te upraszczają wdrażanie serwerów Content Gateway za pośrednictwem UAG. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja bramy Content Gateway w konsoli UEM.

Ragedyzowane

 • Zastrzeganie aplikacji dla systemu Android obsługuje funkcję Per-App VPN.
  Funkcja Per-App VPN jest teraz obsługiwana przez zastrzeganie aplikacji na urządzeniach z systemem Android. Po skonfigurowaniu aplikacji systemu Android, która ma zostać zastrzeżona za pomocą opcji Per-App VPN, automatycznie połączy się z siecią VPN, gdy aplikacja systemu Android jest uruchomiona, i przekierowuje cały ruch aplikacji przez sieć VPN. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Tworzenie produktu.
 • Zastrzeganie produktu obsługuje teraz CDN.
  Teraz, gdy wprowadzono obsługę sieci Content Delivery Networks (CDN), problemy związane z przepustowością w środowisku zastrzegania stały się nieco mniejsze. Jeśli ta opcja jest włączona i skonfigurowana, CDN może zmniejszyć dystrybucję ładunków produktu w celu odciążania ruchu sieci. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja CDN do zastrzegania.

Tunnel

 • Skonfiguruj szczegółowe ustawienia bramy Unified Access z poziomu konsoli UEM.
  Teraz można określać zaawansowane ustawienia konfiguracyjne dla bramy tunelu bezpośrednio z konsoli UEM bez konieczności logowania się do serwerów UAG. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja funkcji Per-App Tunnel.

Transmisja na żywo obyła się 26 lutego 2020 r. Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 2001.

Workspace ONE UEM Console

 • Nowy filtr urządzeń umożliwia zastosowanie dowolnej ilości filtrów.
  Poprawiliśmy funkcję filtrowania na urządzeniach w widoku listy urządzeń. Można teraz zastosować dowolną liczbę filtrów, a lista urządzeń nie zostanie zaktualizowana aż do wybrania przycisku Zastosuj. Pozwala to zaoszczędzić czas przy wyborze filtra i aktualizacji konsoli.
 • Prezentacja Warunków korzystania z usług (TOS) dla klientów SaaS.
  Klienci SaaS logujący się do konsoli po raz pierwszy mają dostęp do Warunków korzystania z usług (TOS) dla oferty VMWare Cloud Service. Po zaakceptowaniu logujący się administratorzy nie widzą już Warunków korzystania z usług. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat treści umowy, zapoznaj się z ofertą VMware Cloud Service.
 • Przeglądanie wszystkich urządzeń podłączonych do tego samego routera Wi-Fi z poziomu dostosowanego Widoku listy urządzeń.
  Teraz można dołączyć identyfikator zestawu usług (SSID), inaczej nazwę sieci Wi-Fi, w Widoku listy urządzeń. Ta nowa kolumna ułatwia wyświetlanie wszystkich zarządzanych urządzeń połączonych przy użyciu tego samego routera sieci Wi-Fi. Nową kolumnę można włączyć, wybierając opcję dostosowania widoku i wybranie SSID z listy dostępnych kolumn.
 • Raporty nie zajmują dużo miejsca na dysku.
  Raporty Workspace ONE UEM od teraz nie zajmują więcej niż 4 GB. Ograniczenie to zapobiega nadmiernym cyklom przetwarzania i tworzeniu zbyt dużych raportów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Generowanie raportów.
 • Czas na aktualizację platformy .net framework do wersji 4.8.
  W przypadku automatycznej aktualizacji AirWatch Cloud Connector firmy VMware serwery z zainstalowanym systemem ACC wymagają platformy .NET Framework 4.8.

Android

 • Rejestracja i zarządzanie urządzeniami firmowymi GMS i innymi niż GMS w ramach tej samej grupy organizacyjnej.
  Aby uniknąć tworzenia kilku grup organizacyjnych do zarządzania urządzeniami GMS i innymi niż GMS, zaktualizowaliśmy rejestrację kodu QR o uwzględnianie opcji, która wymusza rejestrację AOSP / Sieci zamkniętej. Jeśli opcja ta jest włączona w ustawieniach rejestracji kodu QR, urządzenie rejestruje się jako AOSP / Sieć zamknięta, niezależnie od typu rejestracji zarządzanej Work w ustawieniach rejestracji systemu Android. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Generowanie kodu QR za pomocą Kreatora konfiguracji rejestracji.

Chrome OS

 • Rozpoczęcie konfiguracji, odnawiania i odwoływania certyfikatów z konsoli UEM.
  Korzystając z rozszerzenia Workspace ONE UEM dla systemu operacyjnego Chrome, można w pełni zarządzać certyfikatami poziomu użytkownika i urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Rozszerzenie VMware Workspace ONE UEM dla systemu operacyjnego Chrome.

iOS

 • Aktualizacja niestandardowych aplikacji Apple przy pomocy jednego kliknięcia.
  Teraz można uruchamiać aktualizacje nieaktualnych niestandardowych aplikacji Apple.

Windows

 • Definiowanie zadań linii podstawowej przy pomocy nowej funkcji Wykluczenia.
  Teraz można wykluczyć określone grupy Smart z zadań podczas przypisywania Linii podstawowych w urządzeniach z systemem Windows 10. Ta funkcja umożliwia przypisanie linii bazowej do dużej grupy Smart, a następnie ograniczenie przypisania w celu wyłączenia określonych, mniejszych grup Smart.
 • Bezpieczeństwo danych na urządzeniach z systemem Windows 10 nawet po wymazaniu danych z urządzenia.
  Profil szyfrowania obecnie obsługuje nieprzerwane szyfrowanie systemu. W tym także po usunięciu profilu, wymazaniu danych z urządzenia lub przerwaniu komunikacji między Workspace ONE UEM a urządzeniami z systemem Windows 10.

Transmisja na żywo obyła się 10 grudnia 2019 r. Aby wyświetlić wszystkie uwagi dot. wydania z rozwiązanymi i znanymi problemami, zobacz Uwagi dot. wydania 1912.

Workspace ONE UEM Console

 • Program VMware Identity Manager zmienia nazwę na Workspace ONE Access.
  Inteligentny dostęp do cyfrowego miejsca pracy zmienia nazwę na Workspace ONE Access.
 • Ulepszono odpowiedź konsoli na usunięte urządzenia.
  Po usunięciu urządzenia z konsoli jej odpowiedź nie będzie już ukrywać przyjaznej nazwy urządzenia, co umożliwi jego identyfikację.
 • Czas na aktualizację platformy .net framework do wersji 4.8.
  W przypadku automatycznej aktualizacji AirWatch Cloud Connector firmy VMware serwery z zainstalowanym systemem ACC wymagają platformy .NET Framework 4.8.
 • Strona pomocy systemu w sekcji Wszystkie ustawienia > Administrator > Diagnostyka straciła stronę główną. Jednak zachowaliśmy niektóre funkcje, które były dostępne dla złącza w chmurze.
  Teraz można sprawdzić stan łącznika chmury, korzystając z opcji Testuj połączenie. Opcja ta dostarcza takie same informacje jak strona sprawdzania kondycji systemu.

Android

iOS

 • Regularnie aktualizuj urządzenia z systemem iOS, aby zawsze pracować na najnowszej i bogatej w funkcje wersji systemu iOS.
  Zarządzaj aktualizacjami systemu operacyjnego urządzeń z systemem iOS z nową strukturą aktualizacji. Nowa struktura pozwala zmusić urządzenia do pobrania i zainstalowania wszelkich aktualizacji systemu iOS dostępnych dla danego urządzenia. Możesz również powiadamiać użytkowników, gdy zakończą się poszczególne kroki. Nowy pulpit raportowania umożliwia śledzenie wdrożenia każdej aktualizacji urządzeń oraz zapoznanie się z poszczególnymi urządzeniami w celu uzyskania bardziej szczegółowej listy aktualizacji dla urządzenia.
 • Zapoznaj się z nowoczesnym interfejsem rejestracji użytkownika i rejestracji niestandardowej.
  Użytkownicy rejestrujący się za pomocą nowej rejestracji użytkownika dla BYOD lub niestandardowej rejestracji urządzeń dodanych do programu Apple Business Manager zobaczą nowoczesny i odświeżony interfejs, który odpowiada widokowi rejestracji Workspace ONE Intelligent Hub.
 • Zapewnij dodatkowe funkcje kontroli firmowym urządzeniom z systemem iOS 13+ dla sieci Wi-Fi i aplikacji Files.
  Możesz teraz wymusić włączenie sieci Wi-Fi na urządzeniach nadzorowanych z systemem iOS 13, a także uniemożliwiać łączność z dyskami sieciowymi z aplikacji Files w profilu ograniczeń.
 • Lepsze wdrażanie aplikacji niestandardowych dzięki obszernym metadanym widocznym w konsoli Workspace ONE UEM Console.
  Teraz możesz automatycznie synchronizować metadane niestandardowych aplikacji, które są dodawane poprzez integrację z aplikacją Apple Business Manager w podobny sposób do archiwizowania aplikacji publicznych. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w temacie Aktywne zarządzanie aplikacjami niestandardowymi.

macOS

 • Uproszczona pomoc techniczna dzięki rozwiązaniu pomocy zdalnej na wielu platformach.
  Funkcja Workspace ONE Assist jest teraz dostępna na systemie macOS. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w temacie Widok zdalny.
 • Zwiększone bezpieczeństwo zarządzania lokalnym kontem administratora za pomocą unikatowego, losowego hasła dla każdego urządzenia, które można wyświetlić w konsoli administratora.
  Usprawniono zabezpieczenia zarządzania lokalnym kontem administratora w systemie macOS. Usprawniono również Workspace ONE UEM, dzięki czemu 8 godzin po próbie wyświetlenia w konsoli hasła dla konkretnego urządzenia automatycznie wyzwalana jest rotacja hasła.
 • Teraz automatycznie korygujemy urządzenia, które nie posiadają wymaganych certyfikatów.
  Ulepszono zarządzanie żądanym stanem certyfikatów dla systemu macOS przez automatyczne korygowanie urządzeń, które nie posiadają wymaganych certyfikatów. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Odporność profilu certyfikatu.

Windows

 • Kontroluj, kiedy wykonywane są aktualizacje urządzeń z systemem Windows 10 dzięki poprawionemu profilowi Windows Update.
  Udoskonalono profil Windows Update w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Zmniejszono niektóre pola, usunięto starsze opcje i częściowo przeorganizowano układ. Dodano także opcję maksymalnego zakresu godzin aktywności, która pozwala ograniczyć liczbę godzin aktywności w celu aktualizacji urządzenia. Można również ustawiać terminy ponownego rozruchu w oparciu o typ aktualizacji za pomocą opcji Ostateczny termin ponownego uruchomienia.
 • Tworzenie linii bazowych jest łatwiejsze w ulepszonym interfejsie użytkownika.
  Usprawniliśmy sposób tworzenia linii bazowych. Nowy układ pionowy ułatwia korzystanie z niestandardowych zasad. Przeglądanie dodatkowych zasad jest łatwiejsze dzięki nowemu układowi zwijanemu.
 • Dowiedz się, z jakiej kompilacji korzystają Twoje urządzenia z systemem Windows 10.
  Udoskonaliliśmy stronę Szczegóły urządzenia, aby w polu Numer kompilacji była wyświetlana najnowsza wersja poprawki lub czwarta cyfra wersji systemu operacyjnego urządzeń z systemem Windows 10.

Zarządzanie aplikacją

 • Zatrzymano zbieranie informacji osobistych aplikacji z urządzeń nawet przy wymuszeniu zgodności aplikacji lub zasad kontroli aplikacji.
  Zmieniono sposób gromadzenia informacji osobistych aplikacji, gdy zasady ochrony prywatności są ustawione jako „Nie gromadź”. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Wpływ ustawień prywatności na zgodność listy aplikacji i profil kontroli aplikacji.
 • Usprawniliśmy instalację wszystkich instalacji aplikacji Windows.
  Teraz możesz odłożyć na później rozruch komputera lub zainstalować wiele aplikacji i ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu wszystkich aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne uruchamianie urządzenia.

Zarządzanie zawartością

 • Zarządzanie istniejącymi szablonami ręcznymi stało się łatwiejsze.
  Teraz możesz dodać linki do istniejącego szablonu.

Zarządzanie pocztą e-mail

 • Bezproblemowa rotacja hasła pakietu G Suite.
  Rotacja hasła pakietu Google Suite dla kont użytkowników G Suite bez konieczności zarejestrowania lub wyrejestrowania urządzenia.

Ragedyzowane

 • Dodano obsługę nazw użytkowników domeny w poświadczeniach serwera przekaźnikowego Stage Now.
  Możesz korzystać z nazw użytkowników domeny, aby uwierzytelnić serwery przekaźnikowe Stage Now. Formaty akceptowane dla nazw użytkowników domeny to: użytkownik@domena i domena\użytkownik. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w temacie Znaki specjalne Zebra Stage Now — Android.
 • Staramy się, aby program VMware Launcher był jak najbardziej zbliżony do natywnych programów do uruchamiania. Przypnij ikony do podręcznego paska lub odepnij je za pomocą programu do uruchamiania Workspace ONE.
  Dodaj aplikację do paska dolnego za pomocą programu do uruchamiania Workspace ONE. Pasek ten pozostaje widoczny podczas przesuwania przez użytkownika do innych ekranów programu Launcher.

Tabela zgodności

Tabela zgodności operacyjnej produktów VMware zawiera szczegółowe informacje na temat zgodności obecnych i poprzednich wersji produktów i elementów VMware.

Informacje o zakończeniu wsparcia

Zestawienie wersji Workspace ONE UEM Console i zakończenia ogólnej pomocy technicznej  zapewnia daty ogólnej dostępności, końca dostępności oraz końca pomocy dla wszystkich wersji konsoli Workspace ONE UEM.

 
check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon