Zařízení Edge můžete rovněž nakonfigurovat v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator.

Na podnikovém portálu klikněte na záložku Konfigurace (Configure).

Konfigurace konkrétního zařízení Edge:

 1. Klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Na stránce Zařízení Edge (Edges) se zobrazí existující Edge.
 3. Klikněte na odkaz k zařízení Edge nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) zařízení Edge.
 4. Možnosti konfigurace pro vybrané zařízení Edge jsou zobrazeny na kartě Zařízení (Device).
 5. Klikněte na možnost Zobrazit (View) a rozbalte nebo sbalte zobrazení dostupných nastavení.
 6. Můžete také zobrazit nastavení konfigurace seřazená podle kategorie nebo segmentace. Ve výchozím stavu jsou nastavení seřazena podle kategorie. Pokud se rozhodnete seřadit podle segmentace, nastavení budou seskupena jako zohledňující segmenty a nezávislé na segmentu.
 7. Pro některá nastavení se konfigurace dědí z přidruženého profilu. Chcete-li upravit zděděnou konfiguraci Edge, zaškrtněte pole Potlačit (Override).

  Následující nastavení jsou k dispozici, pokud si zvolíte řazení podle kategorie:

  Připojení

  Nastavení Popis (Description)
  VLAN

  Nakonfigurujte sítě VLAN s adresami IPv4 i IPv6 pro zařízení Edge. Kliknutím na karty IPv4 nebo IPv6 nakonfigurujte odpovídající IP adresy pro sítě VLAN. Další informace naleznete v tématu Konfigurace sítě VLAN pro Edge.

  Poznámka: Když vytvoříte novou síť VLAN nebo upravíte konfiguraci VLAN pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator, VLAN se v klasickém uživatelském rozhraní nástroje Orchestrator zobrazí jako „pouze pro čtení“. Po vytvoření nebo úpravě sítě VLAN s novým uživatelským rozhraním systému Orchestrator můžete upravit nastavení odpovídající sítě VLAN pouze v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator.
  Rozhraní zpětné smyčky (Loopback Interfaces) Nakonfigurujte logické rozhraní, které umožňuje přiřadit IP adresu, která se používá k identifikaci zařízení Edge. Další informace naleznete v tématu Konfigurace rozhraní zpětné smyčky.
  Řízení provozu Nakonfigurujte provoz správy výběrem zdrojové IP adresy pro zařízení Edge pro přenos provozu do SD-WAN Orchestrator. Další informace naleznete v tématu Konfigurace provozu správy Orchestrator pro zařízení Edge.
  Časové limity ARP Ve výchozím nastavení zdědí zařízení Edge nastavení ARP z přidruženého profilu. Chcete-li hodnoty upravit, zaškrtněte políčka Přepsat (Override)Přepsat výchozí časové limity protokolu ARP (Override default ARP Timeouts). Další informace naleznete v tématu Konfigurace nastavení vrstvy 2 pro Edge.
  Rozhraní (Interfaces)

  Pro rozhraní Edge nakonfigurujte tato nastavení:

  Globální IPv6 Globálně aktivujte konfigurace IPv6. Viz téma Globální nastavení pro adresu IPv6.
  Wi-Fi vysílání Aktivujte nebo deaktivujte Wi-Fi vysílání a nakonfigurujte pásmo rádiových frekvencí. Další informace naleznete v tématu Konfigurace přepsání Wi-Fi vysílání.
  Poznámka: Wi-Fi vysíláni (The Wi-Fi Radio) je k dispozici pouze u následujících modelů Edge: 500, 5X0, Edge 510, Edge 510-LTE, Edge 6X0 a Edge 610-LTE.

  Služby VPN

  Nastavení Popis (Description)
  Cloudová VPN (Cloud VPN)

  Povoluje cloudovou VPN, abyste mohli zahajovat a reagovat na požadavky na připojení VPN. V cloudové VPN můžete vytvořit tunelová propojení následujícím způsobem:

  • Větev na VPN hub
  • Síť VPN mezi dvěma větvemi
  • Připojení Edge k cíli jinému než SD-WAN přes zařízení Gateway

  Podle potřeby označte zaškrtávací pole a nakonfigurujte parametry pro vytvoření tunelových propojení. Viz téma Konfigurace cloudové sítě VPN a parametrů tunelových propojení pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.

  Cíl jiný než SD-WAN prostřednictvím Edge

  Povolením vytvoříte tunelové propojení mezi větví a cílem jiným než SD-WAN prostřednictvím Edge. Viz téma Konfigurace tunelového propojení mezi větví a cíli jinými než SD-WAN prostřednictvím Edge.

  Kliknutím na možnost Přidat (Add) přidejte cíle jiné než SD-WAN. Klikněte na Nové NSD přes Edge (New NSD via Edge) a vytvořte nový cíl jiný než SD-WAN prostřednictvím Edge. Viz téma Konfigurace cílů jiných než SD-WAN prostřednictvím Edge.

  Služba pro zabezpečení cloudu (Cloud Security Service) Povolením vytvoříte bezpečné tunelové propojení z Edge na lokality pro zabezpečení cloudových služeb. To umožňuje přesměrování zabezpečeného provozu do lokalit zabezpečení cloudových služeb třetích stran. Viz téma Služby pro zabezpečení cloudu.

  Směrování a NAT

  Nastavení Popis (Description)
  Multicast Nakonfigurujte multicast, aby byla data odesílána pouze zainteresovaným příjemcům. Viz téma Konfigurace nastavení multicastu.
  BFD Ve výchozím nastavení zdědí zařízení Edge nastavení konfigurace BFD z přidruženého profilu. V případě potřeby můžete označením pole Přepsat (Override) změnit nastavení. Další informace naleznete v tématu Konfigurace BFD.
  Pravidla NAT na straně místní sítě LAN (LAN-Side NAT Rules) Umožňuje překlad NAT IP adres v neoznamované podsíti na IP adresy ve oznamované podsíti. Viz téma Pravidla překladu síťových adres (NAT) na straně LAN na úrovni Edge.
  ICMP sondy Nakonfigurujte ICMP sondy, které kontrolují kontinuitu sítě pomocí příkazu ping na zadanou IP adresu v časových intervalech. Viz téma Konfigurace sond / odpovídačů ICMP.
  Odpovídače ICMP (ICMP Responders) Nakonfigurujte odpovídače ICMP, které odpovídají na ICMP sondy ze zadané IP adresy. Viz téma Konfigurace sond / odpovídačů ICMP.
  Nastavení statické směru (Static Route Settings) Nakonfigurujte nastavení statického směru (Static Route Settings) pro zvláštní případy, ve kterých jsou statické směru vyžadovány pro existující zařízení připojená k síti (jako např. tiskárny). Viz téma Konfigurace nastavení statické směru.
  DNS Použijte ke konfiguraci podmíněného předávání DNS přes privátní službu DNS a k určení veřejné služby DNS, která bude použita pro účely dotazování. Viz téma Konfigurace DNS pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.
  Oblasti protokolu OSPF (OSPF Areas) Zobrazí se nastavení OSPF nakonfigurovaná v přidruženém profilu. Oblasti OSPF můžete nakonfigurovat pouze pro profil a pouze pro globální segment. Pro zařízení Edge můžete nakonfigurovat další nastavení OSPF pro směrovaná rozhraní. Další informace naleznete v tématu Aktivace protokolu OSPF.
  Protokol BGP Nakonfigurujte nastavení BGP pro sousední směrovače spodní vrstvy a pro sousedy jiné než SD-WAN. Viz téma Konfigurace protokolu BGP.

  Vysoká dostupnost

  Nastavení Popis (Description)
  Vysoká dostupnost

  Aktivujte vysokou dostupnost pro vybrané zařízení Edge. Zvolte jednu z následujících možností:

  • Žádné (None) – Toto je výchozí možnost, kdy není povolena vysoká dostupnost.
  • Aktivní/pohotovostní režim (Active Standby Pair) – Tuto možnost vyberte, chcete-li u vybraného zařízení Edge povolit vysokou dostupnost. Další informace naleznete v tématu Aktivace vysoké dostupnosti.
  • Cluster – Pokud tuto možnost zvolíte, vyberte existující cluster Edge z rozevíracího seznamu a povolte vysokou dostupnost v clusteru Edge. Chcete-li konfigurovat clustery Edge, prostudujte si téma Konfigurace seskupení Edge.
  • VRRP se směrovačem třetí strany (VRRP with 3rd party router) – Tuto možnost vyberte pro konfiguraci protokolu VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) na vybraném zařízení Edge k povolení redundance dalšího skoku v síti SD-WAN Orchestrator pomocí peeringu se směrovačem CE jiného výrobce. Informace o konfiguraci VRRP najdete v tématu Konfigurace nastavení VRRP.

  Telemetrie

  Nastavení Popis (Description)
  Režim viditelnosti (Visibility Mode) Zvolte režim viditelnosti, který bude sledovat síť pomocí adresy MAC nebo IP adresy. Viz téma Konfigurace režimu viditelnosti.
  SNMP Pro monitorování sítě aktivujte požadované vydání SNMP. Před aktivací protokolu SNMP se ujistěte, že jste stáhli a nainstalovali všechny požadované databáze SNMP MIB. Viz téma Konfigurace nastavení SNMP pro zařízení Edge pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.
  Syslog Konfigurujte kolektor syslog tak, aby z Edge nakonfigurovaných v podnikové síti dostával SD-WAN Orchestrator vázaných událostí a protokolů Gateway firewall. Viz téma Konfigurace nastavení syslogu pro Edge.

  VNF zabezpečení (Security VNF)

  Nastavení Popis (Description)
  VNF zabezpečení (Security VNF) Nakonfigurujte VNF zabezpečení tak, aby spouštěl funkce síťové služby ve formě softwarové služby. Další informace naleznete v tématu VNF zabezpečení.

  Služby Edge

  Nastavení Popis (Description)
  Autentizace (Authentication)

  Umožňuje vybrat server RADIUS, který bude použit k autentizaci uživatele. Další informace naleznete v tématu Konfigurace nastavení autentizace.

  Klikněte na možnost Nová služby RADIUS (New RADIUS Service) vytvořte nový server RADIUS. Další informace naleznete v tématu Konfigurace služeb pro autentizaci.

  NTP Povolením synchronizujete systémové hodiny zařízení Edge a dalších síťových zařízení. Viz téma Konfigurace nastavení NTP pro Edge.
 8. Po úpravě požadovaných nastavení klikněte na možnost Uložit změny (Save Changes).
 9. Kliknutím na možnost Zkratky (Shortcuts) provedete následující aktivity: