Ο Οδηγός ανάπτυξης και παρακολούθησης VMware SD-WAN Orchestrator παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του VMware SASE Orchestrator.

Ο Οδηγός ανάπτυξης και παρακολούθησης SASE Orchestrator παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
  • Πώς να εγκαταστήσετε το SASE Orchestrator
  • Πώς να ρυθμίσετε την αποκατάσταση καταστροφών
  • Πώς να αναβαθμίσετε το SASE Orchestrator
  • Πώς να δημιουργήσετε αντίγραφα των δεδομένων εφαρμογής του SASE Orchestrator
  • Πώς να παρακολουθείτε την εφαρμογή SASE Orchestrator
  • Πώς να συντονίσετε διάφορες ιδιότητες συστήματος (ανάλογα με την κλίμακα της ανάπτυξης)