Ως διαχειριστής της επιχείρησης, μπορείτε να διαμορφώσετε το Netflow σε επίπεδο Προφίλ.

Διαδικασία

 1. Από το SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles).
  Θα εμφανιστεί η σελίδα Προφίλ διαμόρφωσης (Configuration Profiles).
 2. Επιλέξτε ένα προφίλ στο οποίο θέλετε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Netflow και κάντε κλικ στο εικονίδιο κάτω από τη στήλη Συσκευή (Device).
  Θα εμφανιστεί η σελίδα Ρυθμίσεις συσκευής (Device Settings) για το επιλεγμένο προφίλ.
 3. Από το αναπτυσσόμενο μενού Διαμόρφωση τμήματος (Configure Segment), επιλέξτε ένα τμήμα προφίλ για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Netflow.
 4. Μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις Netflow (Netflow Settings) και διαμορφώστε τις ακόλουθες λεπτομέρειες.
  1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποιημένο Netflow (Netflow Enabled).
   Το SD-WAN Orchestrator υποστηρίζει το πρωτόκολλο εξαγωγής πληροφοριών ροής IP (IPFIX) έκδοση 10.
  2. Από το αναπτυσσόμενο μενού Συλλέκτης (Collector), επιλέξτε έναν υπάρχοντα συλλέκτη Netflow για να εξαγάγετε πληροφορίες IPFIX απευθείας από το SD-WAN Edge ή κάντε κλικ στην επιλογή Νέος συλλέκτης (New Collector) για να διαμορφώσετε ένα νέο συλλέκτη Netflow.
   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης ενός νέου συλλέκτη, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση ρυθμίσεων Netflow.
   Σημείωση: Μπορείτε να διαμορφώσετε το πολύ δύο συλλέκτες ανά τμήμα και οκτώ συλλέκτες ανά προφίλ κάνοντας κλικ στο κουμπί +. Όταν ο αριθμός των διαμορφωμένων συλλεκτών φτάσει στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο, το κουμπί + θα απενεργοποιηθεί.
  3. Από το αναπτυσσόμενο μενού Φίλτρο (Filter), επιλέξτε ένα υπάρχον φίλτρο Netflow για τις ροές κυκλοφορίας από το SD-WAN Edge ή κάντε κλικ στην επιλογή Νέο φίλτρο (New Filter) για να διαμορφώσετε ένα νέο φίλτρο Netflow.
   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης ενός νέου φίλτρου, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση ρυθμίσεων Netflow.
   Σημείωση: Μπορείτε να διαμορφώσετε έως και 16 φίλτρα ανά συλλέκτη κάνοντας κλικ στο κουμπί +. Ωστόσο, ο κανόνας φιλτραρίσματος «Να επιτρέπονται όλα» (Allow All) προστίθεται σιωπηρά στο τέλος της καθορισμένης λίστας φίλτρων, ανά συλλέκτη.
  4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπονται όλα (Allow All) που αντιστοιχεί σε έναν συλλέκτη για να επιτρέψετε όλες τις ροές τμήματος σε αυτόν τον συλλέκτη.
  5. Στην περιοχή Περίοδοι (Intervals), ρυθμίστε τις παραμέτρους των ακόλουθων περιόδων εξαγωγής Netflow:
   • Στατιστικά Flow (Flow Stats) - Περίοδος εξαγωγής για το πρότυπο στατιστικών flow, το οποίο εξάγει στατιστικά flow στον συλλέκτη. Από προεπιλογή, οι εγγραφές netflow αυτού του προτύπου εξάγονται κάθε 60 δευτερόλεπτα. Το επιτρεπόμενο εύρος διαστήματος εξαγωγής κυμαίνεται από 60 δευτερόλεπτα έως 300 δευτερόλεπτα.
   • Στατιστικά FlowLink (FlowLink Stats) - Περίοδος εξαγωγής για το πρότυπο στατιστικών flow link, το οποίο εξάγει στατιστικά flow link στον συλλέκτη. Από προεπιλογή, οι εγγραφές netflow αυτού του προτύπου εξάγονται κάθε 60 δευτερόλεπτα. Το επιτρεπόμενο εύρος διαστήματος εξαγωγής κυμαίνεται από 60 δευτερόλεπτα έως 300 δευτερόλεπτα.
   • Πίνακας VRF (VRF Table) - Περίοδος εξαγωγής για πρότυπο επιλογής VRF, το οποίο εξάγει σχετικές πληροφορίες τμήματος στον συλλέκτη. Η προεπιλεγμένη περίοδος εξαγωγής είναι 300 δευτερόλεπτα. Το επιτρεπόμενο εύρος διαστήματος εξαγωγής κυμαίνεται από 60 δευτερόλεπτα έως 300 δευτερόλεπτα.
   • Πίνακας εφαρμογών (Application Table) - Περίοδος εξαγωγής για πρότυπο επιλογής εφαρμογών, το οποίο εξάγει σχετικές πληροφορίες με τις εφαρμογές στον συλλέκτη. Η προεπιλεγμένη περίοδος εξαγωγής είναι 300 δευτερόλεπτα. Το επιτρεπόμενο εύρος διαστήματος εξαγωγής κυμαίνεται από 60 δευτερόλεπτα έως 300 δευτερόλεπτα.
   • Πίνακας διασύνδεσης (Interface Table) - Περίοδος εξαγωγής για το πρότυπο επιλογής διασύνδεσης, το οποίο εξάγει σχετικές πληροφορίες διασύνδεσης στον συλλέκτη. Η προεπιλεγμένη περίοδος εξαγωγής είναι 300 δευτερόλεπτα. Το επιτρεπόμενο εύρος διαστήματος εξαγωγής κυμαίνεται από 60 δευτερόλεπτα έως 300 δευτερόλεπτα.
   • Σύνδεση πίνακα (Link Table) - Περίοδος εξαγωγής για το πρότυπο επιλογής σύνδεσης, το οποίο εξάγει σχετικές πληροφορίες σύνδεσης στον συλλέκτη. Η προεπιλεγμένη περίοδος εξαγωγής είναι 300 δευτερόλεπτα. Το επιτρεπόμενο εύρος διαστήματος εξαγωγής κυμαίνεται από 60 δευτερόλεπτα έως 300 δευτερόλεπτα.
   • Στατιστικά διοχέτευσης (Tunnel Stats) - Περίοδος εξαγωγής για το πρότυπο στατιστικών διοχέτευσης. Από προεπιλογή, τα στατιστικά στοιχεία των ενεργών διοχετεύσεων στο Edge εξάγονται κάθε 60 δευτερόλεπτα. Το επιτρεπόμενο εύρος διαστήματος εξαγωγής κυμαίνεται από 60 δευτερόλεπτα έως 300 δευτερόλεπτα.
   Σημείωση: Σε μια επιχείρηση, μπορείτε να διαμορφώσετε τις περιόδους Netflow για κάθε πρότυπο μόνο στο καθολικό τμήμα. Η διαμορφωμένη περίοδος εξαγωγής Netflow ισχύει για όλους τους συλλέκτες όλων των τμημάτων σε ένα Edge.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα πρότυπα Netfow, ανατρέξτε στα Πρότυπα IPFIX.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).